Lietuvos bankas

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius

Adresas:
Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2024-06-12 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, 18 straipsnio 3 dalis, 42 straipsnio 1 dalies b punktas, 57 straipsnio 1 dalies a punktas, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 11 punktas, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 47 straipsnio 1 dalis, 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų 10 straipsnio 1 dalis, 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/653, kuriuo Reglamentas 1286/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis, 15 straipsnio 1 dalis.