Lietuvos bankas

Finansinio stabilumo departamentas

Finansinio stabilumo departamento direktorius Jokūbas Markevičius

Finansinio stabilumo departamento tikslas: įvairias būdais prisidėti prie finansinio stabilumo užtikrinimo Lietuvoje.

Departamentas formuoja ir vykdo Lietuvos banko makroprudencinę politiką, kurios priemonėmis siekiama mažinti sisteminę finansų sektoriaus riziką, pvz., makroprudencinės politikos priemonėmis siekiama užtikrinti tvarų kredito augimą arba užkirsti kelią pertekliniam namų ūkių įsiskolinimui. Jis kartą per metus rengia ir skelbia finansinio stabilumo apžvalgą, kurioje analitiškai įvertinama šalies finansų sistema. Joje ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų ir jų skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėčiai įvertinti. Departamentas organizuoja bankų, įmonių, namų ūkių apklausas, siekdamas gauti finansinio stabilumo analizei svarbios informacijos, kurios negalima gauti iš kitų šaltinių. Departamentas taip pat vykdo finansų įstaigų pertvarkymo ir mokėjimų rinkos politikos formavimo bei mokėjimo sistemų priežiūros funkcijas.

Formuojame, vykdome ir koordinuojame Lietuvos banko makroprudencinę politiką ir makroprudencinės politikos strategiją, parinkdami ir įgyvendindami tinkamiausias priemones, skirtas sisteminei rizikai mažinti ir finansų sektoriaus atsparumui didinti.

Stebime finansų sistemos ir ekonominės aplinkos raidą, identifikuojame sisteminę riziką, vertiname šalies finansų sistemos jautrumą ir atsparumą nepalankiems pokyčiams ir sukrėtimams vidaus rinkoje ir išorės aplinkoje, skelbiame svarbias įžvalgas metinėje finansinio stabilumo apžvalgoje, kituose leidiniuose.

Modeliuojame finansų sistemą, kad būtų atlikti ekonominiai tyrimai, orientuoti į geresnį šalies finansų sistemos funkcionavimo suvokimą, tvaraus veikimo užtikrinimą, Lietuvos banko taikomų makroprudencinių priemonių pagrįstumą.

Rengiame ir atnaujiname finansų įstaigų pertvarkymo planus, kad būtume pasiruošę galimiems bankų pertvarkymams, siekiame užtikrinti tvarų finansų sistemos veikimą net ir finansų įstaigų žlugimo atveju.

Departamentą sudaro keturi skyriai: Makroprudencinės analizės skyrius, Makroprudencinės politikos skyrius, Sisteminės rizikos modeliavimo skyrius, Pertvarkymo skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17