Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos centrinio banko – Lietuvos banko – misija yra kurti naudą visuomenei, siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros. Tam didžiulę reikšmę turi euro zonos pinigų politikos sprendimai, kuriuos, būdami Eurosistemos dalimi, priimame ir įgyvendiname kartu su Europos Centriniu Banku (ECB) ir kitų devyniolikos šalių, įsivedusių eurą, centriniais bankais. Pagrindinis ECB tikslas – palaikyti kainų stabilumą euro zonoje vidutiniu laikotarpiu. 

Mus, Lietuvos banko darbuotojus, vienijantis tikslas, mūsų organizacijos vizija ir jos įprasminimas kasdiene veikla, esminėmis institucijos vertybėmis grindžiamas mūsų darbas, veiklos skaidrumas ne tik padeda kurti naudą visuomenei, bet taip pat prisideda didinant Lietuvos žmonių pasitikėjimą valstybės centriniu banku ir visa šalies finansų sistema.

[[#ex]]

Išsamiau apie Lietuvos banko misiją, viziją ir vertybes

Mūsų misija yra kurti naudą visuomenei, siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros. Misijai vykdyti esame subūrę aukščiausios kompetencijos darbuotojus, pasitelkę reikiamus finansinius ir technologinius išteklius. 

Lietuvos banko darbuotojus vienijantis tikslas yra patikima finansų sistema, saugūs pinigai. To tikslo siekiame vykdydami funkcijas, nustatytas Lietuvos banko įstatyme, dalyvaudami Eurosistemoje ir kartu su jos dalyviais įgyvendindami euro zonos pinigų politiką.

Lietuvos banko vizija yra pažangus, iniciatyvus ir atviras Eurosistemos centrinis bankas. Kartu su euro zonos – eurą įsivedusių devyniolikos šalių – centriniais bankais ir Europos Centriniu Banku (ECB) sudarome Eurosistemą. Dalyvaujame ECB – euro zonos šalių centrinių bankų sistemos vadovaujančios institucijos, atsakingos už pinigų politikos formavimą ir įgyvendinimą euro zonoje, veikloje. 

Mūsų organizacijoje ugdomos reikiamos kompetencijos ir talentai, ypač daug dėmesio skiriama tokioms strateginės svarbos kompetencijoms kaip lyderystė, skaitmeninė pažanga bei asmeninis ir darbo komandoje efektyvumas. Savo veikloje taikome naujoves, pažangias technines priemones, efektyvaus darbo organizavimo būdus. Darbuotojams organizuojamos paskaitos įtraukties ir įvairovės, emocinės gerovės temomis, sudaromos lanksčios nuotolinio darbo sąlygos. Sudarytos sąlygos tobulėti keičiantis patirtimi su kolegomis iš kitų centrinių bankų ir dalyvaujant mobilumo programose. Kartu su Eurosistemai priklausančiais centriniais bankais esame pasirašę ir įgyvendiname darbuotojų Lygybės, įvairovės ir įtraukties chartiją, skirtą užtikrinti lygias galimybes ir kurti bendrą korporatyvinę įtraukties bei įvairovės kultūrą centriniuose bankuose. 

Laikomės šiuolaikiniams moderniems nacionaliniams centriniams bankams būdingo atskaitingumo visuomenei principo – jį įgyvendiname skaidriai vykdydami veiklą: visuomenei nuolat teikiame objektyvią ir išsamią informaciją apie banko veiklą, aiškiname ir pagrindžiame sprendimus bei jų motyvus.

Esame įdiegę ir taikome integruoto strateginio mūsų organizacijos valdymo principus, pagal juos atnaujintos Lietuvos banko 2022–2025 metų veiklos gairės, kuriose Lietuvos banko valdyba yra nustačiusi tris strateginės veiklos kryptis ketveriems metams (2022–2025 m.): 

 • pirmoji kryptis – vertę vartotojui kuriantis finansų sektorius;
 • antroji kryptis – tvarią ekonomikos plėtrą skatinantis finansų sektorius;
 • trečioji kryptis – į pažangą orientuota organizacija.

Numatyti konkretūs strateginiai tikslai ir tikslų pasiekimo vertinimo kriterijai. Baigę strateginių krypčių apibrėžtą ciklą (2022–2025 m.), apibendrinsime rezultatus ir paskelbsime atlikto darbo ataskaitą.

Savo veikloje mūsų institucijos darbuotojai vadovaujasi tokiomis vertybėmis:

 • Vertė visuomenei: prižiūrime ir plėtojame finansų sektorių, veikiame skaidriai, „mes“ yra daugiau nei „aš“.
 • Atsakomybė: prisiimame atsakomybę, pradedame nuo savęs, siekiame tvarumo.
 • Nuolatinė pažanga: išdrįstame keistis ir keisti, darome geriau nei vakar, pamatuojame ir įvertiname pokytį.

[[#ex]]

Strateginiai tikslai ir vertė suinteresuotosioms šalims

Esame apibrėžę penkias mūsų veikla suinteresuotų šalių grupes ir priskyrę joms mūsų kuriamą vertę:

Strateginiai tikslai ir vertė suinteresuotosioms šalims

[[#ex]]

1. Visuomenei

Mūsų kuriama vertė visuomenei: esame tam, kad siektume finansų sistemos ir kainų stabilumo, leidžiančio Lietuvos žmonėms planuoti ir kurti ateitį.

Strateginiai tikslų rodikliai, kuriais matuojame vertę:

 • Vidutinio laikotarpio euro zonos infliacija, proc. Kainų stabilumas euro zonoje vidutiniu laikotarpiu išlaikant 2 proc. infliacijos lygį – šio tikslo siekiame kartu su ECB ir kitų devyniolikos eurą įsivedusių šalių centriniais bankais formuodami ir vykdydami euro zonos pinigų politiką.
 • Finansų sistemos atsparumas, santykiniai rodikliai.
 • Lietuvos banko investicijų portfelio grąža, proc.

2. Finansinių paslaugų vartotojams

Mūsų kuriama vertė finansinių paslaugų vartotojams: esame tam, kad būtumėte saugūs pasirinkdami suprantamas finansines paslaugas.

Strateginiai tikslų rodikliai, kuriais matuojame vertę:

 • Vartotojų pasitenkinimas, santykiniai rodikliai.
 • Sukčiavimas (finansinių sukčiavimų skaičiaus mažėjimas), santykinis rodiklis.
 • Finansų infrastruktūros prieinamumas ir paslaugų įvairovė vartotojų poreikiams patenkinti, santykiniai rodikliai.

3. Finansinių paslaugų teikėjams

Mūsų kuriama vertė finansinių paslaugų teikėjams: esame tam, kad įsiklausydami priimtume skaidrius ir pagrįstus sprendimus, didinančius pasitikėjimą Lietuvos finansų sistema.

Strateginiai tikslų rodikliai, kuriais matuojame vertę:

 • Finansų rinkos dalyvių branda, santykiniai rodikliai.
 • Infrastruktūros veikimo užtikrinimas, proc. (SLA, angl. Service Level Agreement – paslaugų lygio sutartis tarp įmonės ir jos klientų).
 • Finansų rinkos dalyvių priežiūros objektyvumas, pagrįstumas, efektyvumas, indeksas (LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos vertinimas).

4. Strateginiams partneriams

Mūsų kuriama vertė strateginiams partneriams: esame tam, kad padėtume rasti vertę kuriančius sprendimus.

Strateginiai tikslų rodikliai, kuriais matuojame vertę:

 • Lietuvos banko pateikti duomenimis ir įrodymais grįsti siūlymai ir pozicijos svarbiais ekonomikos ir ekonominės politikos klausimais, vnt.

5. Lietuvos banko darbuotojams

Mūsų kuriama vertė Lietuvos banko darbuotojams: esame tam, kad drauge siektume prasmingų rezultatų pažangą skatinančioje aplinkoje. 

Strateginiai tikslų rodikliai, kuriais matuojame vertę:

 • Lietuvos banko darbuotojų įsiprasminimas, indeksas.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-15