Lietuvos bankas

Lietuvos banko plėtojama, rengiama ir skleidžiama statistika atitinka tarptautinių organizacijų keliamus kokybės reikalavimus.

Skaidrumas ir viešumas

Statistikos rengimo, sklaidos ir plėtros procesas atitinka nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais priimtiną praktiką, principus, sąvokas ir metodikas, pateiktas Lietuvos banko, Europos Centrinio Banko (ECB) ir tarptautinių organizacijų interneto svetainėse. Apie esminius metodikos pakeitimus yra laiku informuojama Lietuvos banko interneto svetainėje. Duomenų revizijos atliekamos pagal paskelbtą statistinių duomenų revizijų grafiką. Statistiniai duomenys skelbiami pagal duomenų skelbimo kalendorių.

Tikslumas ir patikimumas

Lietuvos bankas, vadovaudamasis Tarybos reglamento dėl ECB renkamos statistinės informacijos ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo suteiktu mandatu, įgyvendina ECB nustatytus euro zonos atskaitingiesiems agentams taikomus statistinės atskaitomybės reikalavimus ir nustato Lietuvos respondentams taikomus nacionalinius statistinės atskaitomybės reikalavimus. Lietuvos bankas statistikai rengti naudoja statistinių ataskaitų, kurių kokybę jis tikrina, duomenis ir kitus patikimiausių ir geriausios kokybės šaltinių duomenis. Statistikai sudaryti vis plačiau naudojamos Lietuvos banko tvarkomos mikroduomenų bazės, tai leidžia gerinti statistinės informacijos kokybę ir mažinti statistinės atskaitomybės naštą ūkio subjektams.

Duomenų kokybės ataskaitos:

Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų Makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita (72.6 KB download icon)

Lietuvos Respublikos mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų statistikos duomenų, naudojamų Makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita (268.7 KB download icon)

Nuorodos į statistikos kokybės principus:

Viešasis ECBS įsipareigojimas dėl Europos statistikos

ECB statistikos kokybės sistema

TVF duomenų kokybės vertinimo sistema

Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto kokybės sistema: statistikos duomenų, naudojamų Makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-17