Lietuvos bankas

Informaciją apie pažeidimus Lietuvos banke (LB) gali teikti dirbantys LB tarnautojai, buvę LB tarnautojai, taip pat asmenys, kuriuos su LB sieja sutartiniai santykiai.
Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

[[#ex]]

Pranešti galite apie

LB galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą, ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su LB.


Pranešimo pateikimo būdai

 • Tiesiogiai atvykus į Lietuvos banko Saugos departamento Informacijos apsaugos ir korupcijos prevencijos skyrių, adresu Totorių g. 4, Vilnius, arba šiuo adresu atsiųsti laišką (nurodant, kad gavėjas – Lietuvos banko Saugos departamento Informacijos apsaugos ir korupcijos prevencijos skyrius, taip pat ant voko turi būti užrašyta „Pranešimas“); 
 • Atsiųsti informaciją specialiu LB el. pašto adresu [email protected];
 • Užpildyti internetinę anketą, skelbiamą www.lb.lt arba intranete http://mano.lb.lt.

Kita aktuali informacija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtintas asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmas. Įstatyme taip pat nustatytos apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teisės ir pareigos, jų teisinės apsaugos pagrindai ir forma, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės, siekiant suteikti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. Pavojaus aplinkai;
 3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. Neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. Neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. Kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti

 1. Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. Viešai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti šie dokumentai:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Lietuvos banko valdyba 2019 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 03-125 patvirtino Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), jame nustatyta informacijos apie Lietuvos banke galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo LB veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, asmens informavimo ir sprendimų priėmimo tvarka. 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. [[#ex]]

 • Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys
 • Informacija apie pažeidimą
 • Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis
 • Jeigu tokios informacijos neturite, įrašykite, kad informacijos neturite.
 • Jeigu tokios informacijos neturite, įrašykite, kad informacijos neturite.
 • Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus
 • Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.
 • Kopijuoti žodžius captcha-image
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-13