Lietuvos bankas

Jei iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Lietuvos banku arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu sužinojote apie pažeidimus Lietuvos banke, kurie kelia grėsmę viešajam interesui, viena iš teisinių priemonių užkirsti kelią tokiems pažeidimams yra pateikti informaciją apie pažeidimą. Asmenims pateikiantiems informaciją apie pažeidimus taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešk apie pažeidimą

Pranešk apie pažeidimą

Jei pastebėjote teisės pažeidimų Lietuvos banke, keliančių grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančių, prašytume mums pranešti!

Apsilankyti

[[#ex]]

Kas gali pateikti informaciją apie pažeidimą

Fizinis asmuo, kurį su Lietuvos banku sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbantis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.


Apie kokius pažeidimus galite pranešti

Lietuvos banke galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.


Informacija apie paskirtą atsakingąjį tarnautoją

Kreipkitės į Lietuvos banko Strategijos ir valdysenos departamento Atitikties ir rizikos valdymo skyriaus specialistus:


Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigos vidiniu kanalu procedūra

Informacija rengiama.


Informacija apie teisines gynybos priemones

  • Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens, pagalbininko, pranešėjo, su pažeidimu susijusio asmens ir informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo šeimos narių, giminaičių, kolegų, dirbančių Lietuvos banke, teisių ir jų gynimo priemonių negali būti atsisakoma, jos negali būti ribojamos ar paneigiamos darbo santykių, arbitražiniais ar jokiais kitais susitarimais.
  • Kai pranešėjui daromas neigiamas poveikis, apie tai jis praneša kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).
  • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per Lietuvos banko vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai), kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
  • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas (jų šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, dirbantys Lietuvos banke) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su Lietuvos banku sieja darbo santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.
  • Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Siekiant suteikti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Pranešėjai, dalyvavę darant pažeidimus ir apie tai šio įstatymo nustatyta tvarka pranešę kompetentingai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleidžiami nuo atsakomybės už dalyvavimą darant šiuos pažeidimus.


Konfidencialios konsultacijos

Lietuvos Respublikos prokuratūros pranešėjų konsultavimo linija, kur kompetentingas specialistas suteiks Jums nemokamą konsultaciją rūpimais klausimais (apie kokius teisės pažeidimus galima pranešti, kam reikia pranešti, kaip suteikiamas pranešėjo statusas), paaiškins apie skatinimo bei pagalbos priemones, kurių galite tikėtis pateikę informaciją.

Konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. +370 5 266 2329.

Arba galite pasikonsultuoti su atsakinguoju tarnautoju Lietuvos banke.


Statistiniai duomenys apie vidinio kanalo veiksmingumą

Per 2022 m. informacijos apie pažeidimus pateikta nebuvo.


Aktualūs teisės aktai

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26