Lietuvos bankas

Ekonomikos departamentas

Ekonomikos departamento direktorius Aurelijus Dabušinskas

Ekonomikos departamentas:

  • Analizuoja su pinigų politika susijusius klausimus, formuoja pozicijas dėl Eurosistemos pinigų politikos
  • Nagrinėja Lietuvos ekonomiką, daugiausiai dėmesio skirdamas kainų, realiojo sektoriaus, valdžios finansų ir šalies išorinių sąskaitų analizei
  • Rengia pagrindinių makroekonominių rodiklių trumpojo ir vidutinio laikotarpio prognozes
  • Sudaro ir taiko ekonometrinius ir kitus modelius makroekonominiams rodikliams prognozuoti ir ekonominės politikos scenarijams nagrinėti
  • Rengia Lietuvos ekonomikos ir temines apžvalgas
  • Atlieka ekonominius tyrimus
  • Rengia ir publikuoja tiriamuosius ir diskusinius straipsnius

Ekonomikos departamento tikslas: tirti, modeliuoti ir analizuoti ekonominius procesus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais, gautais rezultatais prisidėti prie Eurosistemos pinigų politikos formavimo ir padėti formuoti Lietuvos banko poziciją kitais ekonominės politikos klausimais. Departamente atliekami ekonominiai tyrimai ir analizė leidžia Lietuvos bankui įvertinti pinigų politikos įtaką ekonomikai, numatyti pakitusių ekonominių sąlygų poveikį ekonomikos raidai. Departamentas analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių ekonomikos tendencijas, numato galimas ūkio raidos perspektyvas ir sudaro makroekonomines prognozes, kurios atnaujinamos ir skelbiamos kas ketvirtį.

Atliekame Europos Centrinio Banko (ECB) pinigų politikos tikslų įgyvendinimo ir pinigų politikos poveikio euro zonoje stebėseną bei analizę, teikiame techninę pagalbą ir Lietuvos banko atstovus ESCB Pinigų politikos komitete, teikiame pasiūlymus dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko pozicijos ECB valdančiosios tarybos svarstomais bendrosios pinigų politikos klausimais.

Atliekame išsamią Lietuvos makroekonominių procesų stebėseną ir analizę, sudarome Lietuvos makroekonomines prognozes ir teikiame Lietuvos ekonomikos perspektyvų trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu vertinimus, pagal kompetenciją formuojame Lietuvos banko poziciją ekonominės politikos klausimais.

Atliekame taikomuosius makroekonominius tyrimus, kuriame ir plėtojame makroekonominėms prognozėms sudaryti ir ekonominiams scenarijams analizuoti reikalingus modelius, užtikriname, kad Ekonomikos departamento veikloje būtų taikomi modernūs empiriniai ir ekonomikos teorija pagrįsti kiekybinės analizės metodai ir priemonės.

Departamentą sudaro trys skyriai: Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius, Pinigų politikos skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17