Lietuvos bankas

Konfidencialios statistinės informacijos apsauga

Lietuvos bankas, rinkdamas statistinius duomenis tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų ir kitų respondentų ar netiesiogiai iš institucijų, taip pat sudarydamas, skelbdamas ir saugodamas statistinę informaciją, užtikrina jos ir statistinių duomenų apsaugą. Statistinė informacija, kuria remiantis galima nustatyti atskaitingųjų agentų (arba kokio nors kito juridinio asmens, fizinio asmens, subjekto arba skyriaus) tapatybę tiesiogiai (pagal pavadinimą, adresą arba oficialiai suteiktą identifikavimo kodą) arba netiesiogiai (dedukcijos būdu, taip atskleidžiant individualią informaciją), laikoma konfidencialia ir naudojama tik Lietuvos banko funkcijoms ir ECBS užduotims vykdyti bei kitais teisės aktais numatytais atvejais.

Užtikrindamas konfidencialios statistinės informacijos apsaugą, Lietuvos bankas vadovaujasi šiais teisės aktais:

  • 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentu (EB) 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos su visais jo pakeitimais ir papildymais;
  • 1998 m. gruodžio 22 d. ECB gairėmis dėl Europos Centrinio Banko, padedant nacionaliniams centriniams bankams, surinktos individualios statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų (ECB/1998/NP28);
  • 2016 m. vasario 5 d. ECB gairėmis (ES) 2016/256 dėl bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų platesnio taikymo, siekiant apsaugoti dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir Europos Centrinio Banko priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos, kurią surinko Europos Centrinis Bankas, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumą (ECB/2016/1);
  • Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Lietuvos bankas imasi būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta fizinė ir loginė konfidencialios statistinės informacijos apsauga nuo neteisėto jos paskelbimo ar neleistino panaudojimo. Suvestinė statistinė informacija viešai skelbiama tik taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai atskirti ir atpažinti pavienio ūkio vieneto (atskaitingojo agento arba kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų, subjektų arba filialų) duomenų. Priešingu atveju suvestinė statistinė informacija viešai skelbiama tik gavus to ūkio vieneto sutikimą atskleisti informaciją.

ECB kasmet vertina, kaip nacionaliniai centriniai bankai užtikrina konfidencialių duomenų apsaugą. ECB ataskaita apie konfidencialumo užtikrinimą skelbiama viešai (Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-19