Lietuvos bankas

Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba. Valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai. Valdybos pirmininką Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribotas. Kitus Valdybos narius ne daugiau kaip dviem kadencijoms skiria Respublikos Prezidentas. Jų kadencijos trukmė nustatyta šešeri metai (iki 2011 m. balandžio mėn. buvo devyneri metai).

Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, Valdybos pirmininko pavaduotojai Asta Kuniyoshi ir Raimondas Kuodis, Valdybos narys Simonas Krėpšta.

Įgyvendindami tikslus, atlikdami savo funkcijas ir vykdydami tam reikalingą veiklą, Lietuvos banko valdybos nariai, kaip ir kiti šios organizacijos tarnautojai, vadovaujasi Lietuvos banko įstatyme įtvirtintu nepriklausomumo principu. Įstatyme nurodyta, kad šalies Vyriausybė ir valstybės institucijos privalo gerbti Lietuvos banko nepriklausomumą ir nesiekti daryti įtaką Lietuvos bankui ir Lietuvos banko tarnautojams, kai jie vykdo savo pareigas. Jie turi nepriimti nurodymų iš Europos Sąjungos institucijų ir kitų šalių vyriausybių.

Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdybaLietuvos banko valdyba (iš kairės): Raimondas Kuodis, Asta Kuniyoshi, Gediminas Šimkus, Simonas Krėpšta.

[[#ex]]

Valdybos funkcijos ir atsakomybė

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos banko valdybai suteikė įgaliojimus priimti visus svarbiausius sprendimus dėl šalies centrinio banko veiklos. Valdyba atlieka tokias funkcijas:

  • nustato turimų užsienio atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis principus ir tvarką;
  • nustato makroprudencinės politikos priemones, reikalingas šalies finansiniam tvarumui užtikrinti;
  • nustato finansų rinkos priežiūros politiką; 
  • Lietuvos bankui išaiškinus prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, taiko jiems poveikio priemones, duoda nurodymus, įpareigojimus, nustato draudimus ir taiko kitas privalomas vykdyti priemones;
  • prireikus priima sprendimus dėl finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo, kreipiasi į teismą dėl bankroto bylų iškėlimo prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams;
  • išduoda licencijas ir kitokių formų leidimus veikti finansų rinkoje, prireikus juos sustabdo ar atšaukia galiojimą;
  • sprendžia banknotų ir monetų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir kitus su tuo susijusius grynųjų pinigų apyvartos klausimus.

Visos Lietuvos banko valdybos teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos banko įstatyme.
Valdybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, ir juose priimami nutarimai svarstytais klausimais. 


Valdybos narių kuruojamos sritys

Šalies centriniam bankui vadovaujančios Valdybos nariai kuruoja tam tikras Lietuvos banko vykdomas funkcijas ir veiklos sritis. Jos skirstomos į dešimt kuravimo sričių: pinigų politikos, finansinio stabilumo, ekonomikos, finansų rinkos dalyvių priežiūros, finansinio turto valdymo ir rinkos operacijų, mokėjimo priemonių politikos ir mokėjimo sistemų, tyrimų, duomenų ir statistikos, grynųjų pinigų ir organizacinio valdymo (administravimo).

Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus: pinigų politikos ir tyrimų sritys bei organizacinio valdymo (administravimo) sritis tiek, kiek ją įgyvendina Strategijos ir valdysenos departamentas ir Vidaus audito skyrius.

Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi: grynųjų pinigų bei duomenų ir statistikos, mokėjimo priemonių politikos ir mokėjimo sistemų sritys, organizacinio valdymo (administravimo) sritis tiek, kiek ją įgyvendina Informacinių technologijų departamentas ir Korporatyvinių paslaugų departamentas.

Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis: ekonomikos ir finansinio stabilumo, finansinio turto valdymo ir rinkos operacijų sritys.

Valdybos narys Simonas Krėpšta: finansų rinkos dalyvių priežiūros sritis.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-15