Lietuvos bankas

Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba. Valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai. Valdybos pirmininką Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribotas. Kitus Valdybos narius ne daugiau kaip dviem kadencijoms skiria Respublikos Prezidentas. Jų kadencijos trukmė nustatyta šešeri metai (iki 2011 m. balandžio mėn. buvo devyneri metai).

Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, Valdybos pirmininko pavaduotojos Asta Kuniyoshi ir Julita Varanauskienė, Valdybos nariai Simonas Krėpšta ir Jurgita Šaučiūnienė.

Įgyvendindami tikslus, atlikdami savo funkcijas ir vykdydami tam reikalingą veiklą, Lietuvos banko valdybos nariai, kaip ir kiti šios organizacijos tarnautojai, vadovaujasi Lietuvos banko įstatyme įtvirtintu nepriklausomumo principu. Įstatyme nurodyta, kad šalies Vyriausybė ir valstybės institucijos privalo gerbti Lietuvos banko nepriklausomumą ir nesiekti daryti įtaką Lietuvos bankui ir Lietuvos banko tarnautojams, kai jie vykdo savo pareigas. Jie turi nepriimti nurodymų iš Europos Sąjungos institucijų ir kitų šalių vyriausybių.

 

[[#ex]]

Valdybos funkcijos ir atsakomybė

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos banko valdybai suteikė įgaliojimus priimti visus svarbiausius sprendimus dėl šalies centrinio banko veiklos. Valdyba atlieka tokias funkcijas:

 • nustato turimų užsienio atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis principus ir tvarką;
 • nustato makroprudencinės politikos priemones, reikalingas šalies finansiniam tvarumui užtikrinti;
 • nustato finansų rinkos priežiūros politiką; 
 • Lietuvos bankui išaiškinus prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, taiko jiems poveikio priemones, duoda nurodymus, įpareigojimus, nustato draudimus ir taiko kitas privalomas vykdyti priemones;
 • prireikus priima sprendimus dėl finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo, kreipiasi į teismą dėl bankroto bylų iškėlimo prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams;
 • išduoda licencijas ir kitokių formų leidimus veikti finansų rinkoje, prireikus juos sustabdo ar atšaukia galiojimą;
 • sprendžia banknotų ir monetų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir kitus su tuo susijusius grynųjų pinigų apyvartos klausimus.

Visos Lietuvos banko valdybos teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos banko įstatyme.
Valdybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, ir juose priimami nutarimai svarstytais klausimais. 


Valdybos kuruojamos sritys

Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus kuruoja:

 • pinigų politikos sritį
 • organizacinio valdymo (administravimo) sritį tiek, kiek ją įgyvendina Strategijos ir valdysenos departamentas ir Vidaus audito skyrius
 • Finansų rinkos plėtros centrą

Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi kuruoja:

 • grynųjų pinigų sritį
 • ekonomikos sritį
 • mokėjimo priemonių politikos ir mokėjimo sistemų sritį

Valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė kuruoja:

 • duomenų ir statistikos sritį
 • finansinio stabilumo sritį
 • tyrimų sritį
 • Finansinio raštingumo centrą
 • Klimato kaitos centrą

Valdybos narys Simonas Krėpšta kuruoja:

 • priežiūros sritį
 • Skaitmeninės pažangos centrą

Valdybos narė Jurgita Šaučiūnienė kuruoja:

 • organizacinio valdymo (administravimo) sritį tiek, kiek ją įgyvendina Informacinių technologijų departamentas ir Korporatyvinių paslaugų departamentas
 • finansinio turto valdymo ir rinkos operacijų sritį

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-15