Lietuvos bankas

Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba. Valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai

Valdybos pirmininką Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribotas. Kitus Valdybos narius ne daugiau kaip dviem kadencijoms skiria Respublikos Prezidentas. Jų kadencijos trukmė nustatyta šešeri metai (iki 2011 m. balandžio mėn. buvo devyneri metai).

Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Valdybos pirmininko pavaduotojai Asta Kuniyoshi ir Raimondas Kuodis, Valdybos nariai Tomas Garbaravičius ir Marius Jurgilas.

Įgyvendindami tikslus, atlikdami savo funkcijas ir vykdydami tam reikalingą veiklą, Lietuvos banko valdybos nariai, kaip ir kiti šios organizacijos tarnautojai, vadovaujasi Lietuvos banko įstatyme įtvirtintu nepriklausomumo principu.  Įstatyme nurodyta, kad šalies Vyriausybė ir valstybės institucijos privalo gerbti Lietuvos banko nepriklausomumą ir nesiekti daryti įtaką Lietuvos bankui ir Lietuvos banko tarnautojams, kai jie vykdo savo pareigas. Jie turi nepriimti nurodymų iš Europos Sąjungos institucijų ir kitų šalių vyriausybių.

Valdybos funkcijos ir atsakomybė

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos banko valdybai suteikė įgaliojimus priimti visus svarbiausius sprendimus dėl šalies centrinio banko veiklos. Valdyba atlieka tokias funkcijas:

 • nustato turimų užsienio atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis principus ir tvarką;
 • nustato makroprudencinės politikos priemones, reikalingas šalies finansiniam tvarumui užtikrinti;
 • nustato finansų rinkos priežiūros politiką; 
 • Lietuvos bankui išaiškinus prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, taiko jiems poveikio priemones, duoda nurodymus, įpareigojimus, nustato draudimus ir taiko kitas privalomas vykdyti priemones;
 • prireikus priima sprendimus dėl finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo, kreipiasi į teismą dėl bankroto bylų iškėlimo prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams;
 • išduoda licencijas ir kitokių formų leidimus veikti finansų rinkoje, prireikus juos sustabdo ar atšaukia galiojimą;
 • sprendžia banknotų ir monetų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir kitus su tuo susijusius grynųjų pinigų apyvartos klausimus.

Visos Lietuvos banko valdybos teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos banko įstatyme.
Valdybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, ir juose priimami nutarimai svarstytais klausimais. 

Valdybos narių kuruojamos sritys

Šalies centriniam bankui vadovaujančios Valdybos nariai kuruoja tam tikras Lietuvos banko vykdomas funkcijas ir veiklos sritis.

 • Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas kuruoja organizacinio valdymo (administravimo) sritį ir tokius padalinius: Organizacijos tarnybą, Komunikacijos departamentą, Tarptautinių ryšių departamentą, Saugos departamentą, Personalo, Teisės ir Vidaus audito skyrius. Jis šiuo metu atsakingas ir už Priežiūros tarnybą.
 • Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis kuruoja ekonomikos ir finansinio stabilumo, viešųjų pirkimų organizavimo sritis ir jų funkcijas vykdančius padalinius: Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Ekonomikos ir Statistikos departamentus, Viešųjų pirkimų skyrių.
 • Valdybos narys Marius Jurgilas atsakingas už bankininkystės, tyrimų ir grynųjų pinigų sritis ir tokius padalinius: Bankininkystės tarnybos Rinkos infrastruktūros departamentą, Tyrimų centrą ir Grynųjų pinigų departamentą.
 • Valdybos narys Tomas Garbaravičius kuruoja bankininkystės bei ekonomikos ir finansinio stabilumo sritis ir atitinkamas funkcijas vykdančius padalinius: Bankininkystės tarnybos Investicijų valdymo departamentą, Operacijų ir mokėjimų departamentą, Rizikos valdymo ir atskaitomybės skyrių, Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Finansinio stabilumo departamentą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-16