Lietuvos bankas

Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba. Valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai. Valdybos pirmininką Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos banko valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribotas. Kitus Valdybos narius ne daugiau kaip dviem kadencijoms skiria Respublikos Prezidentas. Jų kadencijos trukmė nustatyta šešeri metai (iki 2011 m. balandžio mėn. buvo devyneri metai).

Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Valdybos pirmininko pavaduotojai Asta Kuniyoshi ir Raimondas Kuodis, Valdybos nariai Marius Jurgilas ir Gediminas Šimkus.

Įgyvendindami tikslus, atlikdami savo funkcijas ir vykdydami tam reikalingą veiklą, Lietuvos banko valdybos nariai, kaip ir kiti šios organizacijos tarnautojai, vadovaujasi Lietuvos banko įstatyme įtvirtintu nepriklausomumo principu. Įstatyme nurodyta, kad šalies Vyriausybė ir valstybės institucijos privalo gerbti Lietuvos banko nepriklausomumą ir nesiekti daryti įtaką Lietuvos bankui ir Lietuvos banko tarnautojams, kai jie vykdo savo pareigas. Jie turi nepriimti nurodymų iš Europos Sąjungos institucijų ir kitų šalių vyriausybių.

[[#ex]]

Valdybos funkcijos ir atsakomybė

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos banko valdybai suteikė įgaliojimus priimti visus svarbiausius sprendimus dėl šalies centrinio banko veiklos. Valdyba atlieka tokias funkcijas:

 • nustato turimų užsienio atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis principus ir tvarką;
 • nustato makroprudencinės politikos priemones, reikalingas šalies finansiniam tvarumui užtikrinti;
 • nustato finansų rinkos priežiūros politiką; 
 • Lietuvos bankui išaiškinus prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, taiko jiems poveikio priemones, duoda nurodymus, įpareigojimus, nustato draudimus ir taiko kitas privalomas vykdyti priemones;
 • prireikus priima sprendimus dėl finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo, kreipiasi į teismą dėl bankroto bylų iškėlimo prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams;
 • išduoda licencijas ir kitokių formų leidimus veikti finansų rinkoje, prireikus juos sustabdo ar atšaukia galiojimą;
 • sprendžia banknotų ir monetų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir kitus su tuo susijusius grynųjų pinigų apyvartos klausimus.

Visos Lietuvos banko valdybos teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos banko įstatyme.
Valdybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, ir juose priimami nutarimai svarstytais klausimais. 


Valdybos narių kuruojamos sritys

Šalies centriniam bankui vadovaujančios Valdybos nariai kuruoja tam tikras Lietuvos banko vykdomas funkcijas ir veiklos sritis. Jos skirstomos į dešimt kuravimo sričių: pinigų politikos, finansinio stabilumo, ekonomikos, priežiūros, bankininkystės, mokėjimo sistemų, tyrimų, statistikos, grynųjų pinigų ir organizacinio valdymo (administravimo).

 • Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas kuruoja pinigų politikos sritį, kurios uždavinius įgyvendina Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Ekonomikos departamento Pinigų politikos skyrius. Jis taip pat kuruoja organizacinio valdymo (administravimo) sritį tiek, kiek jos uždavinius įgyvendina Komunikacijos departamentas, Tarptautinių ryšių departamentas, Teisės, Vidaus audito ir Personalo skyriai.
 • Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi kuruoja grynųjų pinigų sritį, organizacinio valdymo (administravimo) sritį tiek, kiek jos uždavinius įgyvendina Organizacijos tarnyba. Ji taip pat kuruoja Lietuvos banko veiklą įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises uždarojoje akcinėje bendrovėje Lietuvos monetų kalykloje.
 • Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis kuruoja ekonomikos sritį tiek, kiek jos uždavinius įgyvendina Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Ekonomikos departamentas, išskyrus Pinigų politikos skyrių, statistikos sritį, kurios uždavinius įgyvendina Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas. Jis taip pat kuruoja organizacinio valdymo (administravimo) sritį tiek, kiek jos uždavinius įgyvendina Viešųjų pirkimų skyrius.
 • Valdybos narys Marius Jurgilas kuruoja priežiūros sritį, kurios uždavinius įgyvendina Finansų rinkos priežiūros tarnyba, mokėjimo sistemų sritį, kurios uždavinius įgyvendina Rinkos infrastruktūros departamentas, tyrimų sritį, kurios uždavinius įgyvendina Tyrimų centras, ir organizacinio valdymo (administravimo) sritį tiek, kiek jos uždavinius įgyvendina Saugos departamentas.
 • Valdybos narys Gediminas Šimkus kuruoja bankininkystės sritį, kurios uždavinius įgyvendina Bankininkystės tarnyba, ir finansinio stabilumo sritį, kurios uždavinius įgyvendina Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Finansinio stabilumo departamentas.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-24