Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tarp svarbiausių valstybės institucijų nurodytas Lietuvos bankas – centrinis bankas Lietuvos Respublikoje. Jis reguliariai atsiskaito Lietuvos Respublikos Seimui, kuris yra Lietuvos banko steigėjas. Kartu mūsų organizacija laikosi šiuolaikiniams moderniems nacionaliniams centriniams bankams būdingo atskaitingumo visuomenei principo, kuris įgyvendinamas veiklos skaidrumu: visuomenei nuolat teikiama objektyvi ir išsami informacija apie banko veiklą, aiškinami ir pagrindžiami sprendimai bei jų motyvai. Veiklos skaidrumas yra viena iš esminių mūsų organizacijos institucinių vertybių. Laikydamasis Lietuvos banko įstatyme numatyto atskaitomybės reikalavimo, per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia viešai Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada. Šios ataskaitos rengiamos pagal Eurosistemos nariams ECB nustatytus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimus, o rinkinyje pateikiamas balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita yra tokios pat struktūros kaip kitų euro zonos centrinių bankų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26