Lietuvos bankas
  • vykdo finansų rinkos infrastruktūros priežiūrą;
  • teikia pasiūlymus dėl finansų rinkos infrastruktūros ir mokėjimo priemonių politikos;
  • koordinuoja su naryste Eurosistemoje susijusių mokėjimų ir finansų rinkos infrastruktūros projektų įgyvendinimą;
  • užtikrina mokėjimo sistemų CENTROlink ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir susijusių sistemų veiklą.

Rinkos infrastruktūros departamento direktorius Algirdas Neciunskas

Rinkos infrastruktūros departamento misija – skatinti mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų patvarų ir veiksmingą veikimą bei efektyvią mokėjimų rinką, vykdant finansų rinkos infrastruktūros priežiūrą, formuojant mokėjimo priemonių politiką, efektyviai administruojant ir plėtojant Lietuvos banko mokėjimo sistemas ir susijusią rinkos infrastruktūrą.

Rinkos infrastruktūros departamentas, vykdydamas finansų rinkos infrastruktūros priežiūrą, registruoja mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, tvarko ir skelbia duomenis, kuria ir taiko finansų rinkos infrastruktūros rizikos stebėjimo, analizės ir vertinimo priemones.

Formuodamas finansų rinkos infrastruktūros ir mokėjimo priemonių politiką, Rinkos infrastruktūros departamentas rengia ir teikia pasiūlymus dėl politikos ir jos įgyvendinimo priemonių, kitais finansų rinkos infrastruktūros ir mokėjimo priemonių politikos, priežiūros, mokėjimo sistemų administravimo, plėtros ir inovacijų klausimais.

Skatindamas mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų patvarų ir veiksmingą veikimą bei tolesnę plėtrą, departamentas sudaro teisines ir organizacines sąlygas Lietuvos banko ir Eurosistemos mokėjimo ir susijusioms sistemoms patvariai ir veiksmingai funkcionuoti, rengia ir teikia pasiūlymus dėl inovacijų skatinimo ir įgyvendinimo mokėjimų bei finansų rinkos infrastruktūros srityse.

Rinkos infrastruktūros departamentas atsako, kad būtų užtikrinta nepertraukiama ir sklandi Lietuvos banko mokėjimo ir susijusių sistemų veikla, laiku ir tinkamai atnaujintos sistemos bei suteiktos konsultacijos esamiems ir būsimiems sistemų dalyviams.

Rinkos infrastruktūros departamento valdoma finansų rinkos infrastruktūra bei teikiamos konsultacijos suteikia pagrindą sparčiai finansinių technologijų ir pažangių mokėjimo priemonių plėtrai šalyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17