Lietuvos bankas

Strategijos ir valdysenos departamentas

Strategijos ir valdysenos departamento direktorė Ilona Daugėlaitė

Strategijos ir valdysenos departamentas:

  • Įslaptintos informacijos apsauga, etikos standartų diegimas, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas, informacijos, kibernetinio saugumo strategijų įgyvendinimas
  • Bendradarbiavimas su Europos Centriniu Banku (ECB), kitomis Europos Sąjungos (ES) ir tarptautinėmis institucijomis bei kitų šalių nacionaliniais centriniais bankais, ES ir tarptautinių finansinių institucijų politikos analizė
  • Pasirengimo ECB, kitų ES ir tarptautinių institucijų posėdžiams organizavimas, tarptautinių Lietuvos banko renginių koordinavimas
  • Teisinės pozicijos Lietuvos banko kompetencijai priskirtais klausimais formavimas, atstovavimas Lietuvos bankui teismuose ir kitose institucijose
  • Žmogiškojo kapitalo atrankos, ugdymas ir tobulinimas, darbo užmokestis, karjera ir talentų valdymas
  • Operatyvus aktualios informacijos visuomenei ir žiniasklaidai teikimas, elektroninių leidinių apie finansus ir ekonomiką skelbimas
  • Visuomenės supažindinimas su pinigų istorija ir dabartimi

Strategijos ir valdysenos departamento tikslas: sustiprinti banko valdyseną sujungiant veiklos valdymo funkcijas, kurios yra aktualios visam Lietuvos bankui (LB), sustiprinus jų tarpusavio integraciją, siekti sumažinti administracinio pobūdžio veiklas kituose LB padaliniuose. Departamentas organizuos ir koordinuos LB strateginių planų rengimą, sieks užtikrinti, kad juos įgyvendinant būtų optimaliai valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos šaltiniai.

Mes formuojame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politiką, organizuojame veiklos rizikos procesą, esame atsakingi už veiklos tęstinumo užtikrinimą. Taip pat užtikriname informacijos ir kibernetinio saugumo strategijų įgyvendinimą. Siekdami visuomenės ir tarnautojų pasitikėjimo LB, užtikriname antikorupcinės aplinkos kūrimą ir įgyvendinimą.

Plėtojame tarptautinius LB ryšius ir užtikriname tinkamą dalyvavimą ES ir tarptautinių finansų institucijų sprendimų priėmimo procesuose. Atliekame ES ir tarptautinių finansų institucijų politikos analizę, vertiname tarptautinę ekonominę aplinką ir Lietuvai svarbių šalių ekonominę raidą. Siekiant tinkamo atstovavimo Lietuvos interesams Tarptautiniame valiutos fonde, Lietuvos Respublika yra tapusi Baltijos ir Šiaurės šalių grupės nare. Derinant šios grupės pozicijas, taip pat formuojant susijusias ES pozicijas, LB atstovauja Tarptautinių ryšių skyrius.

Užtikriname dalykinį Lietuvos banko vadovybės pasirengimą tarptautiniams renginiams ir susitikimams.

Rengiame ir vertiname teisės aktų projektus. Savo veikla užtikriname, kad teisės aktų projektai atitiktų ES ir Lietuvos Respublikos teisės normų ir juridinės technikos reikalavimus. Teisininkams taip pat patikėta rengti ir vertinti LB pasirašomų sutarčių projektus bei LB atsakymus į asmenų raštus. Siekiame, kad šie dokumentai būtų teisiškai nepriekaištingi, atitiktų teisės normų reikalavimus, kad juose neliktų nuostatų nesuderinamumų ir kitų veiksnių, galinčių kelti LB teisinę riziką. Taip pat rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame LB teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo ir kitose institucijose.

Siekiame, kad mūsų organizacijoje dirbtų motyvuoti aukščiausios kvalifikacijos bei kompetencijos specialistai, galintys kintančioje aplinkoje priimti tinkamus sprendimus ir efektyviai vykdyti centrinio banko uždavinius. Todėl nuolat tobuliname žmogiškojo kapitalo atrankos, ugdymo ir tobulinimo, darbo užmokesčio ir motyvacijos, karjeros ir talentų valdymo bei kitas sistemas.

Esame atsakingi už LB, valstybės centrinio banko, veiklos garsinimą plačiajai visuomenei, finansų rinkos dalyviams, akademinei bendruomenei, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai. Vienas svarbiausių mūsų žinių sklaidos kanalų yra LB interneto svetainė (www.lb.lt), joje aktuali informacija operatyviai skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. Naujienas taip pat pranešame socialiniuose tinkluose, per žiniasklaidą, siųsdami žurnalistams pranešimus spaudai ir organizuodami jiems spaudos konferencijas. Internete galima stebėti tiesiogines LB renginių transliacijas. Mūsų organizacijos ekspertai savo įžvalgas apie ūkio raidą ir jos prognozes skelbia interneto portaluose, spaudoje, per radiją ir televiziją, dalyvauja viešose diskusijose. Organizuojame seminarus gyventojams ir skaitome paskaitas, kaip valdyti asmeninius finansus. Elektroniniu paštu ir telefonu atsakome į gaunamus žmonių paklausimus.

Vilniaus centre įsikūrusiame Pinigų muziejuje lankytojus supažindiname su pasaulio ir nacionalinių pinigų istorija, pristatome bendrą ES valiutą eurą. Įvairiose šalies vietose gyventojus kviečiame kartu palydėti į gyvenimą naujas LB išleistas progines ir kolekcines monetas. Kas keleri metai organizuojame didelio visuomenės susidomėjimo sulaukiančius LB atvirų durų renginius. Jų metu lankytojams pasakojame apie centrinio banko veiklą, organizuojame viktorinas apie pinigus, parodome šarvuotus pinigų gabenimo automobilius.

Departamentą sudaro septyni skyriai: savarankiškas Atitikties ir rizikos valdymo skyrius, Projektų valdymo skyrius, Tarptautinių ryšių skyrius, Sekretoriatas, Teisės skyrius, Žmonių ir kultūros skyrius, Komunikacijos skyrius, Pinigų muziejus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17