Lietuvos bankas

Lietuvos banko 2020 ir 2019 m. išlaidos finansų rinkos priežiūrai

Pateikiame duomenis apie Lietuvos banko planuojamas 2020 m. finansų rinkos priežiūros išlaidas ir palyginamąją informaciją apie 2019 m. planuotas bei tais metais patirtas faktines išlaidas ir atitinkamus duomenis apie rinkos dalyvių įmokas.

1 lentelė (tūkst. Eur)

I.

Finansų rinkos priežiūros išlaidos

2020 m. planas

2019 m. faktas

2019 m. planas

1.

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

4 675

3 789

3 772

2.

Tarnautojų komandiruotės ir mokymas

422

389

319

3.

Narystė tarptautinėse organizacijose

1 521

1 292

1 295

4.

Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.)

2 336

1 213

1 099

5.

Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos

701

529

623

6.

Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija

2 672

1 996

2 403

 

Iš viso

12 327

9 208

9 511

II.

Rinkos dalyvių įmokos

6 170

5 648

5 751

III.

Lietuvos banko lėšomis dengiamos finansų rinkos priežiūros išlaidos

6 104

3 560

3 760

 

[[#ex]]

Detalesnė informacija

Lietuvos bankas finansų rinkos priežiūros išlaidas, kaip ir kitų Lietuvos banko veiklų išlaidas, skaičiuoja taikydamas „pilnųjų“ kaštų skaičiavimo principą, vadovaudamasis visuotinai pripažintu veikla grindžiamu kaštų skaičiavimo (angl. activity based costing) metodu, kurio taikymą reglamentuoja Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Taikant šį metodą, įvertinus kiekvienos paslaugos panaudojimo apimtį, paskirstome pagalbinių (arba kitaip – horizontaliųjų) funkcijų išlaidas visoms Lietuvos banko vykdomoms pagrindinėms funkcijoms (žr. 1 ir 2 lentelių 6 eilutes „Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija“).

Rinkos dalyvių įmokomis dengiamos tik šios Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros veiklai priskirtinų funkcijų išlaidos: riziką ribojančios priežiūros, finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros, priežiūrinės statistikos rengimo, su pinigų plovimo prevencija susijusios funkcijos ir su Bendru priežiūros mechanizmu susiję finansinio stabilumo darbai.

Informacija apie 2020 m. planuojamas išlaidas parengta pagal 2019 m. pabaigoje Lietuvos banko valdybos patvirtintą biudžetą ir joje neatsispindi COVID-19 pandemijos įtaka. Visi Lietuvos banko ištekliai telkiami pandemijos pasekmėms Lietuvos ekonomikai mažinti, kartu Lietuvos bankas neketina atsisakyti planuotų informacinių sistemų vystymo ir kitų infrastruktūros plėtros projektų.

Lietuvos banko išlaidų pokyčius 2019 ir 2020 m. lemiantys veiksniai

 • Tarnautojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas
  2019 m. faktinės darbo užmokesčio išlaidos praktiškai atitiko planuotas. 2020 m. tarnautojų, vykdančių priežiūros funkcijas, išlaikymo išlaidos gali padidėti 19 proc., palyginant su 2019 m. faktinėmis išlaidomis, ir sudaryti iki 4 675 tūkst. Eur. Šių išlaidų augimą lemia keletas veiksnių:
  • Atsižvelgiant į didėjantį finansų rinkos dalyvių skaičių, sudėtingus teikiamų finansinių paslaugų modelius (naudojant finansų technologijas ir įvairias mokėjimo pavedimų schemas), didėjantį Europos priežiūros institucijų spaudimą stiprinti priežiūrines priemones pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) rizikai suvaldyti, Europos Tarybos Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (toliau – MONEYVAL) rekomendacijas stiprinti rizika pagrįstą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų priežiūrą finansų sistemoje, 2019 m. stiprintos įvairios finansų rinkos priežiūros sritys, ypač PPTF prevencijos ir FinTech rinkos dalyvių (elektroninių pinigų mokėjimo įstaigų ir specializuotų bankų) prudencinės ir finansinių paslaugų priežiūros sritys. Šiems tikslas darbo ištekliai buvo didinami visus 2019 m., todėl šių pokyčių finansinę išraišką visu mastu rodo 2020 m. finansiniai rodikliai.
  • Siekiant, kad tarnautojų darbo užmokesčio pokyčiai atitiktų finansų rinkos, su kuria lyginasi Lietuvos bankas, darbo užmokesčio kitimo tempą, Lietuvos banko tarnautojų darbo užmokestis kasmet peržiūrimas pagal darbo rezultatus. 2020 m. planuojamas vidutiniškai 5 proc. esamų tarnautojų darbo užmokesčio išlaidų augimas.
 • Tarnautojų komandiruotės ir mokymas
  2019 m. faktinės išlaidos buvo 18 proc. didesnės, nei planuotos. Padidėjimas susijęs su išaugusiomis atstovavimo ECBS komandiruočių išlaidomis. Atsižvelgus į tai, buvo suplanuotos didesnės komandiruočių išlaidos 2020 m., kurios, tikėtina, nepasitvirtins dėl kelionių ribojimo dėl COVID-19 pandemijos.
 • Narystė tarptautinėse institucijose
  Lietuvos bankas, vykdydamas priežiūros funkcijas, dalyvauja Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), Tarptautinės draudimo įstaigų priežiūros asociacijos (IAIS) ir kitų tarptautinių institucijų veikloje.
  2019 m. faktinės išlaidos atitiko planuotas. 2020 m. numatomas šių išlaidų augimas dėl didėsiančių kai kurių narystės įmokų ir naujos narystės Tarptautinėje finansų vartotojų apsaugos organizacijoje (FinCoNet).
 • Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.)
  2019 m. 9 proc. padidėjo ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos ir susijusios infrastruktūros palaikymo išlaidos, palyginti su planuotomis. Didžioji šių išlaidų dalis skirta priežiūrinei veiklai būtinų projektų būdu kuriamoms informacinėms sistemoms plėtoti ir palaikyti. Šiomis sistemomis siekiama sumažinti ir optimizuoti iš rinkos dalyvių renkamos informacijos apimtį ir jos naudojimą. Dėl augančios šių sistemų vystymo technologijų ir kompetencijų kainos, 2020 m. planuojamos šio straipsnio išlaidos gali būti beveik du kartus didesnės nei 2019 m. faktinės.
 • Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos
  2019 m. šio straipsnio išlaidos buvo 15 proc. mažesnės dėl vėlesnio, nei planuota, priežiūros veiklą vykdančių Lietuvos banko tarnautojų darbo vietų perkėlimo į nuomojamas patalpas. 2020 m. numatoma, kad šios išlaidos padidės 172 tūkst. Eur – daugiausia dėl patalpų nuomos išlaidų visus kalendorinius metus, taip pat dėl pastatų komplekso Žirmūnuose nekapitalizuojamų pasirengimo rekonstrukcijai išlaidų.
 • Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidų alokacija
  Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidos apima tokias pagalbines veiklas kaip ryšiai su visuomene, viešųjų pirkimų proceso organizavimas, kompiuterinių darbo vietų aptarnavimas, tarptautinių renginių organizavimas, personalo valdymas, finansinė apskaita ir kt.
  Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidos 2019 m. buvo mažesnės, nei planuotos, tačiau 2020 m. jos gali padidėti.

[[#ex]]

Lietuvos banko 2019 m. finansų rinkos priežiūros išlaidos pagal priežiūros sritis

2 lentelė ​(tūkst. Eur)

I.

Finansų rinkos priežiūros išlaidos

Kredito rinka

Draudimo rinka

Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos

Kita reguliuojama rinka

1.

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

1 841

490

556

834

2.

Tarnautojų komandiruotės ir mokymas

213

45

42

84

3.

Narystė tarptautinėse organizacijose

766

377

149

4.

Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.)

587

125

103

385

5.

Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos

255

67

84

115

6.

Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija

978

265

280

439

 

 Iš viso

4 641

1 370

1 065

2 006

II.

 Rinkos dalyvių įmokos

3 563

1 482

238

365

III.

Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos

1 077

–112

828

1 641

Viena iš Lietuvos banko strateginių veiklos krypčių, kurias, atsižvelgdama į Lietuvos banko misiją, viziją ir remdamasi institucinėmis vertybėmis, nustatė Lietuvos banko valdyba, – kurti konkurencingą ir pažangią mokėjimų rinką Lietuvoje. Šios strateginės krypties įgyvendinimas daro pastebimą įtaką tam, kaip paskirstomi Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros veikloje dalyvaujančių tarnautojų darbo ištekliai atskiriems finansų rinkos sektoriams.

2020 m. įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Draudimo sektoriaus finansų rinkos dalyvių įmokos 2019 m. viršijo šios sektoriaus dalyvių priežiūros kaštus 112 tūkst. Eur. Visų šio sektoriaus finansų rinkos dalyvių 2020 m. įmokos bus sumažintos proporcingai jų įmokos dydžiui, pagal Lietuvos banko Valdybos nutarimu Nr. 03-73 patvirtinto „Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo“ nuostatas. Kitų finansų rinkos sektorių dalyvių įmokų dydžiai nesikeis ir bus tokie, kokius Lietuvos banko valdyba nustatė 2019 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 03-192 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2020 metams patvirtinimo“.

3 lentelė 

Eil.

nr.

Rinkos dalyviai

Įmokų bazė

Lietuvos banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2020 m.

Įmokų sumų prognozė 2020 m., tūkst. Eur

1.

Kredito įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,0153 %

3 278,18

2.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,00513 %

430,45

3.

Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma

0,01125 %

63,20

4.

Elektroninių pinigų įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

263,92

5.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

6.

Mokėjimo įstaigos

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

130,08

7.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

2,49

8.

Draudimo ir perdraudimo įmonės; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,234 %

937,39

9.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,117 %

574,36

10.

Finansų maklerio įmonės

Metinės pajamos

0,27 %

19,24

11.

Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės pajamos

0,135 %

0,9

12.

Valdymo įmonės, investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonėms, ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomų neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų grynųjų aktyvų vertė

0,045 %

311,00

Valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertė

0,018 %

 

13.

Reguliuojamos rinkos operatoriai

19 549 Eur

19,55

14.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

27 000 Eur

15.

Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

781 Eur

21,09

16.

Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

391 Eur

1,56

17.

Draudimo brokerių įmonės

391 Eur

35,31

18.

Finansų patarėjo įmonės

391 Eur

1,17

19.

Valiutos keityklų operatoriai

391 Eur

9,78

20.

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai

2 700 Eur

31,95

21.

Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma

0,01125 %

0,46

22.

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

2 700 Eur

16,88

23.

Nepriklausomi kredito tarpininkai

195 Eur

 

0,20

24.

Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai

195 Eur

2,16

25.

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo filialas

 

13 500 Eur

13,50

26.

Finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai

 

195 Eur

27.

Lyginamojo indekso administratorius

 

195 Eur

28.

Informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai

 

195 Eur

29.

Prižiūrimi duomenų teikėjai

 

195 Eur

30.

Nacionalinės plėtros įstaigos

 

1 800 Eur

5,40

  Iš viso:      6 170,22

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-07