Lietuvos bankas

Lietuvos banko 2017 ir 2016 m. išlaidos finansų rinkos priežiūrai

Pateikiame duomenis apie Lietuvos banko planuojamas 2017 m. išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir palyginamąją informaciją apie 2016 m. planuotas bei tais metais patirtas faktines išlaidas ir atitinkamus duomenis apie rinkos dalyvių įmokas.

1 lentelė (tūkst. Eur)

I. Išlaidos finansų rinkos priežiūrai 2017 m.
planas
2016 m.
faktas

2016 m. 
planas

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 3 392 3 104 3 367
2. Tarnautojų komandiruotės ir mokymas 382  294 369
3. Narystė tarptautinėse organizacijose 1 191  1 050  851
4. Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.) 1 089  540 512
5. Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos 318 283  475
6. Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija 2 413  1 989 1 151
  Iš viso  8 785  7 260 6 725
II. Rinkos dalyvių įmokos 5 241  4 782  4 726
III. Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos finansų rinkos priežiūrai 3 544  2 478  1 999

[[#ex]]

Detalesnė informacija

Lietuvos bankas nuo 2016 m. išlaidas finansų rinkos priežiūrai, kaip ir kitoms Lietuvos banko veikloms, skaičiuoja pagal atnaujintą metodiką, suteikiančią tikslesnių duomenų apie patiriamas atskirų veiklų išlaidas. Esminiai metodikos pokyčiai ir jų įtaka duomenims apie finansų rinkos priežiūros išlaidas yra šie:

  • išlaidos skaičiuojamos taikant „pilnųjų“ kaštų skaičiavimo principą, vadovaujantis visuotinai pripažintu veikla grindžiamu kaštų skaičiavimo (angl. activity based costing) metodu, kurio taikymą reglamentuoja ECBS. Šio metodo taikymas daro įtaką vadinamųjų horizontaliųjų funkcijų išlaidoms (žr. 1 ir 2 lentelių 6 eilutes „Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija“), nes pagalbinių funkcijų kaštai visiškai paskirstomi visoms Lietuvos banko vykdomoms funkcijoms, įvertinus atskirų paslaugų panaudojimo apimtį (1 lentelės 6 eilutėje pateiktos 2017 m. planuojamos ir 2016 m. faktinės horizontaliųjų funkcijų išlaidos nelygintinos su 2016 m. planuotų išlaidų duomenimis);
  • rinkos dalyvių dengtinomis Lietuvos banko išlaidomis finansų rinkos priežiūrai laikomos šių Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros veiklai priskirtinų funkcijų išlaidos: rizikos ribojimo priežiūros, elgesio rinkoje priežiūros, priežiūrinės statistikos rengimo, su pinigų plovimo prevencija susijusios funkcijos ir su Bendru priežiūros mechanizmu susiję finansinio stabilumo darbai;
  • rinkos dalyvių įmokomis nedengtinos išlaidos neįtraukiamos į finansų rinkos priežiūros išlaidų sudėtį. 

Rinkos dalyvių įmokomomis nedengtinoms išlaidoms priskirtinos:

  • Lietuvos banko vykdomų kitų netiesiogiai su finansų rinkos priežiūra susijusios funkcijų išlaidos: vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimas bei ekonominis ir finansinis švietimas;
  • tam tikros specifinės vienkartinės Lietuvos banko išlaidos, kurios prie rinkos dalyvių įmokomis nedengtinų išlaidų priskiriamos Lietuvos banko sprendimu (pvz., kredito unijų turto kokybės vertinimo išlaidos ir pan.).

Duomenis apie rinkos dalyvių įmokomis nedengtinas išlaidas Lietuvos bankas gali pateikti kaip papildomą informaciją.

1 lentelėje į 2016 m. planuotas išlaidas įtrauktos rinkos dalyvių įmokomis nedengtinos išlaidos – vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo bei ekonominio ir finansinio švietimo išlaidos (jų bendra suma 555 tūkst. Eur), todėl 2016 m. planuotos išlaidos nelygintinos su 2017 m. planuojamų ir 2016 m. faktiškai patirtų išlaidų duomenimis.

2016 m. faktinės ir 2017 m. planuojamos vartotojų skundų nagrinėjimo ekonominio ir finansinio švietimo išlaidos sudarė atitinkamai 601 tūkst. ir 491 tūkst. Eur; Lietuvos banko 2016 m. patirtos kredito unijų turto kokybės vertinimo faktinės išlaidos sudarė 644 tūkst. Eur, o 2017 m. planuojama tokio vertinimo išlaidų suma – 200 tūkst. Eur.  

Lietuvos banko išlaidų pokyčius 2016 ir 2017 m. lemiantys veiksniai

  • Tarnautojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas

Planuojama, kad finansų rinkos priežiūros veikloje dalyvaujančių tarnautojų skaičius 2017 m. nesikeis. Šiek tiek pakilus tarnautojų darbo užmokesčiui dėl kasmetinio Lietuvos banko tarnautojų darbo užmokesčio dydžio peržiūrėjimo pagal darbo rezultatus, nedaug padidės darbo užmokesčio išlaidos. Siekiama, kad tarnautojų darbo užmokesčio pokyčiai atitiktų finansų rinkos, su kuria lyginasi Lietuvos bankas, darbo užmokesčio kitimo tempą.

  • Tarnautojų komandiruotės ir mokymas

2016 m. faktinės išlaidos buvo mažesnės už 2016 m. planuotas daugiausia dėl sumažėjusių mokymo išlaidų pakitus mokymo poreikiui, susijusiam su tarnautojų užimtumu, mokymo prioritetų pasikeitimu ir žinių dalijimosi viduje skatinimu.

2017 m. planuojamų išlaidų augimą lėmė papildomas mokymų, susijusių su ECB Bendru priežiūros mechanizmu, poreikis ir dalyvavimo bankų sąjungoje komandiruočių skaičiaus numatomas augimas.

  • Narystė tarptautinėse institucijose

2016 m. faktinės išlaidos, palyginti su 2016 m. planuotomis, didėjo dėl išaugusių narystės Europos bankininkystės institucijoje (EBI) bei Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijoje (ESMA) įmokų.

Planuojama, kad 2017 m. šios išlaidos nereikšmingai augs dėl toliau didėsiančių narystės tarptautinėse institucijose įmokų, daugiausia EBI.

  • Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.)

2017 m. planuojamos išlaidos yra didesnės nei 2016 m. faktinės daugiausia dėl informacinių sistemų, skirtų priežiūros funkcijai vykdyti, programinės įrangos kūrimo ir diegimo paslaugų bei susijusios informacinių technologijų infrastruktūros įrengimo išlaidų augimo.

  • Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidų alokacija

2017 m. planuojamos didesnės išlaidos dėl planuojamos aktyvesnės veiklos tokiose pagalbinės veiklos srityse, kaip ryšiai su visuomene, viešųjų pirkimo proceso organizavimas, informacinių sistemų administravimas, tarptautinių renginių organizavimas.

[[#ex]]

Lietuvos banko 2016 m. išlaidų finansų rinkos priežiūrai pasiskirstymas pagal priežiūros sritis

2 lentelė (tūkst. Eur)

I. Išlaidos finansų rinkos priežiūrai Kredito rinkai Draudimo rinkai

Kitai reguliuojamai rinkai

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 788  545 771 
2. Tarnautojų komandiruotės ir mokymas 197  42  55 
3. Narystė tarptautinėse organizacijose 732  287  31 
4. Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.) 319  90  131 
5. Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos 167  48  68 
6. Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija 1 140  346  503 
  Iš viso  4 344  1 358  1 559 
II. Rinkos dalyvių įmokos 3 262  1 194  326 
III. Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos finansų rinkos priežiūrai 1 082  163  1 233 

2017 metų maksimalūs įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Lietuvos banko valdyba 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03-149 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2017 metams patvirtinimo“ nustatė 90 proc. maksimalaus dydžio finansų rinkos dalyvio įmokas 2017 m.

3 lentelė

Nr. Rinkos dalyviai Lietuvos banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2017 m.

Įmokų sumų prognozė

2017 m., mln. Eur

1. Kredito įstaigos; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,0153 proc. 3,2433
2. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,00513 proc. 0,2080
3. Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje 0,00765 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur)  0,0300
4. Elektroninių pinigų įstaigos; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,009 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0,0113
5. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,0045 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0
6. Mokėjimo įstaigos 0,009 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0,0402
7. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,0045 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0
8. Draudimo ir perdraudimo įmonės; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,234 proc. 0,9348
9. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,117 proc. 0,3631
10. Finansų maklerio įmonės 0,27 proc. 0,0112
11. Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,135 proc. 0,0012
12. Valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždarojo tipo investicinės bendrovės ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,045 proc. 0,2800
13. Reguliuojamos rinkos operatoriai 19 549 Eur 0,0195
14. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas 26 066 Eur 0,0261
15. Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas 781 Eur 0,0234
16. Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas 391 Eur 0,0004
17. Draudimo brokerių įmonės 391 Eur 0,0378
18. Finansų patarėjo įmonės 391 Eur 0,0016
19. Valiutos keityklos operatoriai 391 Eur 0,0094
  Iš viso   5,2413
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-20