Lietuvos bankas

Lietuvos banko 2018 ir 2017 m. išlaidos finansų rinkos priežiūrai 

Pateikiame duomenis apie Lietuvos banko planuojamas 2018 m. išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir palyginamąją informaciją apie 2017 m. planuotas bei tais metais patirtas faktines išlaidas ir atitinkamus duomenis apie rinkos dalyvių įmokas.

1 lentelė (tūkst. Eur)

I. Išlaidos finansų rinkos priežiūrai 2018 m.
planas
2017 m.
faktas

2017 m.
planas

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 3 645 3 359 3 392
2. Tarnautojų komandiruotės ir mokymas 367 317 382
3. Narystė tarptautinėse organizacijose 1 180 1 087 1 191
4. Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.) 1 163 616 1 089
5. Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos 272 328 318
6. Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija 2 612 2 342 2 413
  Iš viso  9 239 8 049 8 785
II. Rinkos dalyvių įmokos 5 680 5 580 5 241
III. Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos finansų rinkos priežiūrai 3 559 2 469 3 544

[[#ex]]

Detalesnė informacija

Lietuvos bankas nuo 2016 m. išlaidas finansų rinkos priežiūrai, kaip ir kitoms Lietuvos banko veikloms, skaičiuoja taikydamas „pilnųjų“ kaštų skaičiavimo principą, vadovaudamasis visuotinai pripažintu veikla grindžiamu kaštų skaičiavimo (angl. activity based costing) metodu, kurio taikymą reglamentuoja Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Šio metodo taikymas leidžia visiškai paskirstyti vadinamųjų pagalbinių (horizontaliųjų) funkcijų išlaidas visoms Lietuvos banko vykdomoms funkcijoms, įvertinus kiekvienos paslaugos panaudojimo apimtį (žr. 1 ir 2 lentelių 6 eilutes „Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija“).

Rinkos dalyvių įmokomis dengtinomis Lietuvos banko išlaidomis laikomos šių Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros veiklai priskirtinų funkcijų išlaidos: rizikos ribojimo priežiūros, elgesio rinkoje priežiūros, priežiūrinės statistikos rengimo, su pinigų plovimo prevencija susijusios funkcijos ir su Bendru priežiūros mechanizmu susiję finansinio stabilumo darbai.

Rinkos dalyvių įmokomis nedengtinoms išlaidoms (neįtrauktos į 1 lentelėje nurodytų finansų rinkos priežiūros išlaidų sudėtį) priskirtinos:

  • Lietuvos banko vykdomų kitų netiesiogiai su finansų rinkos priežiūra susijusios funkcijų išlaidos: vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimas bei ekonominis ir finansinis švietimas;
  • specifinės vienkartinės Lietuvos banko išlaidos, kurios prie rinkos dalyvių įmokomis nedengtinų išlaidų priskiriamos Lietuvos banko sprendimu (pvz., kredito unijų turto kokybės vertinimo išlaidos).

Lietuvos banko išlaidų pokyčius 2017 ir 2018 m. lemiantys veiksniai

Tarnautojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas:

2018 m. numatomas darbo užmokesčio išlaidų augimas (iki 3 645 tūkst. Eur), kuris, palyginti su 2017 m. faktinėmis išlaidomis (3 359 tūkst. Eur), sudarys 8,5 proc. Jį lemia du veiksniai:

  • 2018 m. planuojamas didesnis Finansų rinkos priežiūros veikloje dalyvaujančių tarnautojų skaičius, kuris viso darbo laiko ekvivalento vienetais (angl. Full time employee; toliau – FTE),  didės 5,6 FTE iki 106 FTE.
  • Siekiant, kad tarnautojų darbo užmokesčio pokyčiai atitiktų finansų rinkos, su kuria lyginasi Lietuvos bankas, darbo užmokesčio kitimo tempą, Lietuvos banko tarnautojų darbo užmokestis kasmet peržiūrimas pagal darbo rezultatus. 2018 m. planuojamas vidutiniškai 4,2 proc. esamų tarnautojų darbo užmokesčio išlaidų augimas.

Tarnautojų komandiruotės ir mokymas

2017 m. faktinės išlaidos buvo 17 proc. mažesnės už 2017 m. planuotas. Atsižvelgus į tai, 2018 m. planuojamos mažesnės nei 2017 m. planuotos profesinių mokymų išlaidos.

Narystė tarptautinėse institucijose

Lietuvos bankas, vykdydamas priežiūros funkcijas, dalyvauja Europos bankininkystės institucijoje (EBI), Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijoje (ESMA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijoje (EIOPA), Tarptautinėje draudimo priežiūros asociacijoje (IAIS) ir kitų tarptautinių institucijų veikloje.

2017 m. faktinės išlaidos buvo artimos suplanuotoms. 2018 m. pokyčių šiame išlaidų straipsnyje neplanuojame.

Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.)

2017 m. buvo patirtos 43 proc. mažesnės nei planuotos administracinės išlaidos. Daugiausia tai nulemta sprendimo pripažinti ilgalaikiu turtu Lietuvos banke vidaus projektų būdu kuriamas informacines sistemas, viena kurių skirta priežiūros funkcijoms vykdyti. Tokių ilgalaikio turto objektų sukūrimo išlaidos bus pripažintos juos amortizuojant po perdavimo eksploatuoti. Kita vertus, 2018 m. administracinės išlaidos planuojamos 6 proc. didesnės nei 2017 m. plane, daugiausia dėl numatomų tolesnių informacinių sistemų, susijusių su priežiūros funkcijomis, plėtojimo ir palaikymo, bei informacinių technologijų įrangos atnaujinimo darbų.

Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidų alokacija

Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidos apima tokias pagalbines veiklas, kaip ryšiai su visuomene, viešųjų pirkimo proceso organizavimas, informacinių sistemų administravimas, tarptautinių renginių organizavimas, personalo valdymas, finansinė apskaita ir kitus.

Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidos 2018 m. išliks 2017 m. lygio. Priežiūros funkcijoms tenkantis Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidų alokacija planuojama
8 % didesnė, nei planuota 2017 m., nes numatomas finansų rinkos priežiūros veikloje dalyvaujančių tarnautojų skaičiaus augimas.

[[#ex]]

Lietuvos banko 2017 m. išlaidų finansų rinkos priežiūrai pasiskirstymas pagal priežiūros sritis

2 lentelė (tūkst. Eur)

I. Išlaidos finansų rinkos priežiūrai Kredito rinkai Draudimo rinkai

Kitai reguliuojamai rinkai

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 930 579 850
2. Tarnautojų komandiruotės ir mokymas 206 53 59
3. Narystė tarptautinėse organizacijose 738 315 33
4. Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.) 358 95 163
5. Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos 191 55 82
6. Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija 1 308 402 631
  Iš viso  4 731 1 499 1 819
II. Rinkos dalyvių įmokos 3 798 1 337 445
III. Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos finansų rinkos priežiūrai 1 132 162  1 374

2018 metų maksimalūs įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Lietuvos banko valdyba 2017 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-171 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2018 metams patvirtinimo“ nustatė maksimalaus dydžio finansų rinkos dalyvio įmokas 2018 m.

3 lentelė

Nr. Rinkos dalyviai Lietuvos Banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2018 m.

Įmokų sumų prognozė
2018 m., mln. Eur

1. Kredito įstaigos; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,0153 proc. 3,406
2. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,00513 proc. 0,254
3. Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje 0,00765 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur)  0,030
4. Elektroninių pinigų įstaigos; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,009 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0,013
5. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,0045 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0,000
6. Mokėjimo įstaigos 0,009 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0,045
7. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,0045 proc. (tačiau ne daugiau kaip 2 896 Eur) 0,000
8. Draudimo ir perdraudimo įmonės; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,234 proc. 0,970
9. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,117 proc. 0,430
10. Finansų maklerio įmonės 0,27 proc. 0,013
11. Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje 0,135 proc. 0,001
12. Valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždarojo tipo investicinės bendrovės ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

0,045 proc.– nuo valdomų neprofesionaliems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų turto

0,02 proc. – nuo valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų turto

0,370
13. Reguliuojamos rinkos operatoriai 19 549 Eur 0,020
14. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas 26 066 Eur 0,026
15. Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas 781 Eur 0,023
16. Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas 391 Eur 0,000
17. Draudimo brokerių įmonės 391 Eur 0,040
18. Finansų patarėjo įmonės 391 Eur 0,002
19. Valiutos keityklos operatoriai 391 Eur 0,009
20. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai 2 700 Eur 0,008
21. Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje  0,01125 proc.,
bet ne mažiau kaip 100 Eur
0,000
22. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai 2 700 Eur 0,019
23. Nepriklausomi kredito tarpininkai 195 Eur 0,000
24. Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai  195 Eur 0,002
  Viso:   5,680
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-16