Lietuvos bankas

Lietuvos banko 2019 ir 2018 m. išlaidos finansų rinkos priežiūrai 

Pateikiame duomenis apie Lietuvos banko planuojamas 2019 m. išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir palyginamąją informaciją apie 2018 m. planuotas bei tais metais patirtas faktines išlaidas ir atitinkamus duomenis apie rinkos dalyvių įmokas.

1 lentelė (tūkst. Eur)

I. Išlaidos finansų rinkos priežiūrai 2019 m.
planas
2018 m.
faktas

2018 m.
planas

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 3 772 3 281 3 645
2. Tarnautojų komandiruotės ir mokymas 319 306 367 
3. Narystė tarptautinėse organizacijose 1 295 1 205 1 180
4. Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.) 1 099 614 1 163
5. Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos 623 319 272
6. Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija 2 403 2 344 2 612
  Iš viso  9 511 8 068 9 239
II. Rinkos dalyvių įmokos 5 751 5 617 5 680
III. Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos finansų rinkos priežiūrai 3 760 2 451 3 559

[[#ex]]

Detalesnė informacija

Lietuvos bankas išlaidas finansų rinkos priežiūrai, kaip ir kitoms Lietuvos banko veikloms, skaičiuoja taikydamas „pilnųjų“ kaštų skaičiavimo principą, vadovaudamasis visuotinai pripažintu veikla grindžiamu kaštų skaičiavimo (angl. activity based costing) metodu, kurio taikymą reglamentuoja Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Taikant šį metodą, įvertinus kiekvienos paslaugos panaudojimo apimtį, pilnai paskirstome pagalbinių (arba kitaip dar horizontaliųjų) funkcijų išlaidas visoms Lietuvos banko vykdomoms pagrindinėms funkcijoms (žr. 1 ir 2 lentelių 6 eilutes „Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija“).

Rinkos dalyvių įmokomis dengiamos tik šios Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros veiklai priskirtinų funkcijų išlaidos: riziką ribojančios priežiūros, finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros, priežiūrinės statistikos rengimo, su pinigų plovimo prevencija susijusios funkcijos ir su Bendru priežiūros mechanizmu susiję finansinio stabilumo darbai.

Lietuvos banko išlaidų pokyčius 2018 ir 2019 m. lemiantys veiksniai

 • Tarnautojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas
  • 2018 m. faktinės darbo užmokesčio išlaidos buvo 3 281 tūkst. Eur, arba 364 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos, nors 2019 m. šios išlaidos gali augti iki 3 772 tūkst. Eur, kas sudarytų 13 proc., palyginti su 2018 m. faktinėmis išlaidomis. Šių išlaidų augimą lemia keletas veiksnių:
  • 2019 m. numatoma, kad viso darbo laiko ekvivalento vienetais (toliau – FTE, angl. full time employee) matuojami darbo resursai padidės 11 FTE, iš jų 3 FTE bus skirta finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrai sustiprinti, o 8 FTE vykdys riziką ribojančią priežiūrą (iš jų 1 FTE numatomas mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūrai vykdyti, o 3 FTE – pinigų plovimo prevencijos veikloms).
  • Siekiant, kad tarnautojų darbo užmokesčio pokyčiai atitiktų finansų rinkos, su kuria lyginasi Lietuvos bankas, darbo užmokesčio kitimo tempą, Lietuvos banko tarnautojų darbo užmokestis kasmet peržiūrimas pagal darbo rezultatus. 2019 m. planuojamas vidutiniškai 5 proc. esamų išlaidų tarnautojų darbo užmokesčiui augimas.
 • Tarnautojų komandiruotės ir mokymas
  2018 m. faktinės išlaidos buvo 17 proc. mažesnės už 2018 m. planuotas. Atsižvelgus į tai, šios išlaidos 2019 m. planuojamos mažesnės, palyginti su 2018 m. planuotomis.
 • Narystė tarptautinėse institucijose
  Lietuvos bankas, vykdydamas priežiūros funkcijas, dalyvauja Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos (IAIS) ir kitų tarptautinių institucijų veikloje.
  2018 m. faktinės išlaidos buvo šiek tiek didesnės dėl narystės įmokų augimo. 2019 m. šios tendencijos išliks, numatomas 7 proc. šių išlaidų augimas.
 • Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.)
  2018 m. buvo patirta mažiau administracinių išlaidų, nei planuota. Didelę administracinių išlaidų dalį sudaro išlaidos kuriamoms informacinėms sistemoms bei materialiojo ir nematerialiojo turto, susijusio su šių sistemų plėtojimu ir palaikymu, nusidėvėjimas. Veikla nuolat kintančioje aplinkoje lemia, kad riboti informacinių technologijų specialistų darbo resursai koncentruojami pagal aktualius poreikius, tai lemia, kad šiame straipsnyje planuojamos maksimalios 2019 m. informacinių technologijų išlaidos, kurios gali būti iki 45 proc. didesnės nei 2018 m. faktinės.
 • Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos
  2019 m. šiame straipsnyje numatomas 304 tūkst. Eur išlaidų augimas, daugiausia dėl išlaidų patalpų nuomai, kuriose laikinai dirbs visi priežiūros veiklas vykdantys Lietuvos banko tarnautojai pastatų komplekso Žirmūnuose rekonstrukcijos metu.
 • Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidų alokacija
  Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidos apima tokias pagalbines veiklas kaip ryšiai su visuomene, viešųjų pirkimų proceso organizavimas, informacinių sistemų administravimas, tarptautinių renginių organizavimas, personalo valdymas, finansinė apskaita ir kitas.
  Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaidos 2018 m. buvo mažesnės nei planuotos, tačiau 2019 m. galimas augimas. Tai daugiausia susiję su pirmiau aprašytais finansų rinkos priežiūros veikloje dalyvaujančių tarnautojų skaičiaus pokyčiais.

[[#ex]]

Lietuvos banko 2018 m. išlaidos finansų rinkos priežiūrai pagal priežiūros sritis

2 lentelė (tūkst. Eur)

I. Išlaidos finansų rinkos priežiūrai Kredito rinkai Draudimo rinkai Mokėjimo ir
elektroninių
pinigų įstaigoms 

Kitai reguliuojamai
rinkai

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 690 488 474 572
2. Tarnautojų komandiruotės ir mokymas 178 42 27 57
3. Narystė tarptautinėse organizacijose 723 348 - 134
4. Administracinės išlaidos (ryšio, informacijos, informacinių technologijų, komunikacijos, įrangos, inventoriaus ir kt.) 287 77 77 164
5. Turto (pastatų ir kt.) nusidėvėjimo ir išlaikymo išlaidos 155 44 33 83
6. Aptarnaujančių padalinių ir Valdybos išlaikymo išlaidų alokacija 1 172 352 317 466
  Iš viso  4 205 1 350 928 1 475
II. Rinkos dalyvių įmokos 3 732 1 464 70 351
III. Lietuvos banko lėšomis dengiamos išlaidos finansų rinkos priežiūrai 473 –114 858 1124

Viena iš Lietuvos banko strateginių veiklos krypčių, kurias, atsižvelgdama į Lietuvos banko misiją, viziją ir remdamasi institucinėmis vertybėmis, nustatė Lietuvos banko valdyba, – kurti konkurencingą ir pažangią mokėjimų rinką Lietuvoje. Šios strateginės krypties įgyvendinimas daro pastebimą įtaką tam, kaip paskirstomi Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros veikloje dalyvaujančių tarnautojų darbo resursai atskiriems finansų rinkos sektoriams. 2018 m. reikšmingai didėjo dėmesys mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms, todėl 2018 m. išlaidos ir įmokos, skirtos šių finansų rinkos dalyvių priežiūrai, buvo atskirtos nuo kitos reguliuojamos rinkos dalyvių. 2 lentelėje jos pateiktos atskirame stulpelyje. Vykdant mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūrą 2018 m. dirbo 16 FTE. Dėl darbų koncentracijos mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūros srityse buvo perskirstyti darbo resursai, tenkantys kitų finansų rinkų priežiūros sritims.

2019 m. įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Pirmiau aprašyti pokyčiai lėmė, kad draudimo rinkos dalyvių įmokų suma 114 tūkst. Eur viršijo šios finansų rinkos priežiūros 2018 m. kaštus, todėl Lietuvos banko Valdybai svarstymui bus teikiamas nutarimo projektas, kuriuo numatoma atitinkamai sumažinti draudimo rinkos dalyvių (draudimo ir perdraudimo įmonių; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje; Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, ir draudimo brokerių įmonių) 2019 m. įmokų dydžius (toliau 3 lentelėje žvaigždute (*) pažymėtos dar nepakeistos įmokos). Kitų finansų rinkos sektorių dalyviams įmokų dydžiai nesikeis ir bus tokie, kaip Lietuvos banko valdyba nustatė 2018 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 03-182 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimo“.

3 lentelė 

Nr. Rinkos dalyviai Įmokų bazė Lietuvos banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2019 m.

Įmokų sumų prognozė
2019 m., tūkst. Eur

1. Kredito įstaigos; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Vidutinis metinis turtas 0,0153 proc. 3 042,00
2. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Vidutinis metinis turtas 0,00513 proc. 417,74
3. Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma 0,01125 proc. 56,80
4. Elektroninių pinigų įstaigos; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos 0,585 proc. 166,09
5. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos 0,585 proc. -
6. Mokėjimo įstaigos Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos 0,585 proc. 72,75
7. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos 0,585 proc. 1,32
8. Draudimo ir perdraudimo įmonės; ne Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis 0,234 proc. 1 044,84*
9. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis 0,117 proc. 513,63*
10. Finansų maklerio įmonės Metinės pajamos 0,27 proc. 15,25
11. Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje Metinės pajamos 0,135 proc. 2,09
12. Valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždarojo tipo investicinės bendrovės ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomų neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų grynųjų aktyvų vertė
 
Valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertė 

0,045 proc.

 

 

0,018 proc. 

264,99
13. Reguliuojamos rinkos operatoriai - 19 549 Eur 21,72
14. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas - 27 000 Eur -
15. Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas - 781 Eur 21,28
16. Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas - 391 Eur 1,56
17. Draudimo brokerių įmonės - 391 Eur 37,15*
18. Finansų patarėjo įmonės - 391 Eur 1,30
19. Valiutos keityklos operatoriai - 391 Eur 9,03
20. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai - 2 700 Eur 26,95
21. Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje  Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma 0,01125 proc. 0,19
22. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai - 2 700 Eur 13,50
23. Nepriklausomi kredito tarpininkai - 195 Eur 0,20
24. Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai  - 195 Eur 2,34
25. Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo filialas - 13 500 Eur 13,50
26. Finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai - 195 Eur 0
27. Lyginamojo indekso administratorius - 195 Eur 0
28. Informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai - 195 Eur 0
29. Prižiūrimi duomenų teikėjai - 195 Eur 0
30. Nacionalinės plėtros įstaigos - 1 800 Eur 5,25
  Iš viso:     5 751,47
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03