Lietuvos bankas

2023 m. įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Eil. nr.

Rinkos dalyviai

Įmokų bazė

Lietuvos banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2023 m.

Įmokų sumų prognozė 2023 m., tūkst. Eur

1.

Kredito įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,014 45 %

5 795,0*

2.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,004 845 %

477,0*

3.

Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma

0,011 25 %

88,3*

4.

Elektroninių pinigų įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

1 998,0

5.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

6.

Mokėjimo įstaigos

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

375,0

7.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

6,6

8.

Draudimo ir perdraudimo įmonės; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,221 %

 1 270,0

9.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,111 %

742,0

10.

Finansų maklerio įmonės

Metinės pajamos

0,27 %

29,0

11.

Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės pajamos

0,135 %

1,0

111.

Pagrindinės sandorio šalys

22 500 Eur

12.

Valdymo įmonės, investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonėms, ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomų neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų grynųjų aktyvų vertė

0,045 %

173,0

Valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertė

0,018 %

 

385,0

13.

Reguliuojamos rinkos operatoriai

19 549 Eur

20,0

14.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

27 000 Eur

15.

Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

781 Eur

19,0

16.

Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

391 Eur

4,0

17.

Draudimo brokerių įmonės

391 Eur

40,0

18.

Finansų patarėjo įmonės

391 Eur

1,1

19.

Valiutos keityklų operatoriai

391 Eur

9,0

20.

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai arba sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai

2 700 Eur

62,1*

21.

Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma

0,011 25 %

0,4*

22.

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

2 700 Eur

21,6*

23.

Nepriklausomi kredito tarpininkai

195 Eur

 

1,8*

24.

Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai

195 Eur

2,5*

25.

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo filialas

 

13 500 Eur

14,0

26.

Finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai

 

195 Eur

27.

Lyginamojo indekso administratorius

 

195 Eur

28.

Informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai

 

195 Eur

29.

Prižiūrimi duomenų teikėjai

 

195 Eur

30.

Nacionalinės plėtros įstaigos

 

1 800 Eur

2,0

31.

Mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančiosios bendrovės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje

 

 

4 500 Eur

4,5*

32.

Padengtųjų obligacijų bendrovės

 

900 Eur

33.

Pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės

 

900 Eur

34.

Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai

 

900 Eur

35.

Pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjai

 

900 Eur

36.

Pirminiai skolintojai

 

900 Eur

37.

Trečiosios šalys, tikrinančios pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį paprastiems, skaidriems ir standartizuotiems kriterijams

 

900 Eur

38.

Kiti Europos asmeninės pensijos produkto teikėjai ir Europos asmeninės pensijos produkto platintojai, kai jie išleidžia ir (arba) platina tokius produktus, kurie nepatenka į šiame priede nurodytą įmokų bazę

900 Eur

 

Iš viso

 

 

11 541,9

Kredito sektoriaus finansų rinkos dalyvių įmokos 2022 m. viršijo šio sektoriaus dalyvių priežiūros kaštus 121 tūkst. Eur, todėl šio sektoriaus finansų rinkos dalyvių 2023 m. įmokos, kaip numatyta Apraše, bus sumažintos proporcingai jų įmokos dydžiui (3 lentelėje žvaigždute (*) pažymėtų finansų rinkos dalyvių grupių). Kitų finansų rinkos sektorių dalyvių įmokų dydžiai nesikeis ir bus tokie, kokius Lietuvos banko valdyba nustatė 2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-164 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2023 metams patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-28