Lietuvos bankas
2020-06-03
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priskyrė „IKI dovanų kortelė“ prie riboto naudojimo mokėjimų priemonių, leido sumažinti pajinį kapitalą dar 22 kredito unijoms, pritarė Jungtinės centrinės kredito unijos kandidatūrai eiti vidaus audito tarnybos vadovo pareigas, priėmė kitus sprendimus. 

„IKI dovanų kortelė“ priskirta prie riboto naudojimo mokėjimų priemonių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „PALINK“ pranešimą dėl jos leidžiamos atsiskaitymo priemonės „IKI dovanų kortelė“, patvirtino, kad ši kortelė patenka į Mokėjimų įstatymo taikymo išimtį kaip ribotai naudojama mokėjimo priemonė. 

„IKI dovanų kortelę“, kaip mokėjimo priemonę, galima naudoti tik atsiskaitymui už prekes UAB „PALINK“ parduotuvėse kortelės galiojimo laikotarpiu. Kadangi per pastaruosius metus šiomis kortelėmis įvykdytų mokėjimo operacijų bendra vertė viršijo 1 mln. Eur, bendrovei atsirado Mokėjimų įstatyme nustatyta pareiga pranešti apie tai Lietuvos bankui. Priežiūros tarnyba patvirtino, kad veiklos modelis atitinka išimties taikymo kriterijų, ir įtraukė šį modelį į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sąrašą. Tačiau dėl teikiamos minėtos paslaugos UAB „PALINK“ netampa prižiūrimu finansų rinkos dalyviu. 
 
Lietuvos bankas primena, kad pagal Mokėjimų įstatymą paslaugų teikėjai, kurie vykdo veiklą naudodamiesi vadinamąja riboto tinklo išimtimi (pvz., leidžia mokėjimo korteles, kuriomis galima atsiskaityti tik jų išleidėjo parduotuvėse arba tik už labai riboto asortimento prekes ar paslaugas), privalo pranešti Lietuvos bankui, jei mokėjimo operacijų vertė per paskutinius 12 mėn. viršijo 1 mln. Eur. 

Pajinį kapitalą leista sumažinti dar 22 kredito unijoms 
Į Lietuvos banką kreipėsi dar 22 kredito unijos prašydamos leisti sumažinti pajinį kapitalą, kad jos galėtų atsiskaityti su pajininkais, kurių narystė kredito unijoje baigėsi 2019 m. Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui, leido sumažinti pajinį kapitalą „Achemos“, Anykščių, Centro, Grigiškių, Klaipėdos, Kretingos, LTL, Panevėžio, Šeimos, Širvintų, Tauragės, Ukmergės ūkininkų, Utenos, Vilniaus, Vytauto Didžiojo kredito unijoms, kooperatinei bendrovei ARKU kredito unijai, kredito unijoms „Germanto lobis“, „Žemdirbio gerovė“, „Jonavos žemė“, „Sūduvos parama“, „Vievio taupa“ ir „Saulėgrąža“. Iš viso šiemet Lietuvos bankas leido susimažinti pajinį kapitalą jau 46 kredito unijoms.

Leido eiti vidaus audito tarnybos vadovo pareigas  
Atsižvelgusi į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Natalijai Lipunovai eiti šios centrinės kredito unijos vidaus audito tarnybos vadovo pareigas.

UAB „Wise Guys Management LT“ – KIS valdymo įmonės veiklos leidimas 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Wise Guys Management LT“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus KIS, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstatymą.

Pritarta UAB „I asset management“ steigiamo fondo taisyklėms 
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „I asset management“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Co-living Fund“ taisyklėms.

Patenkintas UAB „Rebellion Fintech Services“ prašymas
Į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą kreipėsi elektroninių pinigų įstaiga UAB „Rebellion Fintech Services“, prašydama neprieštarauti netiesioginiam įstaigos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo sandoriui. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad NS Servicios Especializados de Comunicación S.L., Iberfibra Gestión de Redes de Banda Ancha S.A. ir fizinis asmuo kiekvienas padidintų netiesiogiai turimą UAB „Rebellion Fintech Services“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį tiek, kad ji viršytų 30 proc.

Pritarta UAB „PROCENTAS“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimui
Lietuvos bankas gavo UAB „Finansų avilys“ ir fizinio asmens prašymą įsigyti vartojimo kredito davėjos, tarpusavio skolinimo platformos operatorės (įskaitant ir veikiančios pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą), sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB „PROCENTAS“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti UAB „PROCENTAS“ akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu UAB „Finansų avilys“ tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įsigytų bendrovės įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Vadovausis ESMA gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority) priimtomis Gairėmis dėl standartinių procedūrų ir pranešimų protokolų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalį (ESMA70-151-2906). Šių gairių turėtų laikytis ir finansų maklerio įmonės bei kredito įstaigos, teikiančios investicines paslaugas ir (arba) vykdančios investicinę veiklą. Gairių paskirtis – nustatyti nuoseklią ir veiksmingą priežiūros praktiką ir užtikrinti vienodą Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalies taikymą, siekiant sumažinti neatsiskaitymų skaičių.

Viešųjų sąrašų pakeitimai 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB BLENDER LITHUANIA F1 prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.