Lietuvos bankas

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434 ir 435 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Baudų apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, per vieną mėnesį turi teisę skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Iš viso rezultatų 468
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
Foxpay, UAB, 302455836 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-07-11 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Laikinojo atstovo elektroninių pinigų įstaigos veiklos priežiūrai skyrimas

Martin Takáč Vadovas 2024-06-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo 39 straipsnio 2 dalis
Bauda: 50000 €
UAB ASC International , 306156767 2024-06-25 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 25-3 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 12 dalis

Išbraukimas iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo

Lendwill UAB, 306165727 2024-06-25 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 25-3 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 12 dalis

Išbraukimas iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo

UAB "International Payment Union", 304917978 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-18 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“, 14.1 papunktis, 15 punktas, Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktas, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 46 punktas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
UAB „I asset management“, 304405305 Valdymo įmonė 2024-06-12 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, 18 straipsnio 3 dalis, 42 straipsnio 1 dalies b punktas, 57 straipsnio 1 dalies a punktas, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 11 punktas, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 47 straipsnio 1 dalis, 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų 10 straipsnio 1 dalis, 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/653, kuriuo Reglamentas 1286/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis, 15 straipsnio 1 dalis.
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-12 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 14 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2023 m. gegužės 31 d.) 58, 65, 66 ir 67 punktai.
Bauda: 970000 €
KogoPay UAB, 304956760, N/A Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-11 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipnsio 1 dalies 1 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 7.11 ir 10.1 papunkčiai, 12 punktas.
Bauda: 30000 €
UAB "Maneuver LT", 304785124 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-11 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 9 straipsnio 13 dalis, 9 straipsnio 14 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, (toliau – Nurodymai) 51.7 papunktis, 52 punktas, PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalies 2 punktas ir 3 punktas, PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, Nurodymų 58 punktas, 59 punktas, 62.2–62.4 papunkčiai, 63 punktas, 66 punktas.
Įspėjimas
Bauda: 80000 €
UAB „HST KOMUNIKACIJOS", 300059254 2024-05-14 Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 38 straipsnio 6 dalies 2 punktas, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 25-3 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 12 dalis.

Išbraukimas iš Viešojo kredito davėjų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašo; Išbraukimas iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašo; Išbraukimas iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo.

Išbraukimas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB Guru Pay, 304891889 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-04-16 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 8, 13 ir 16 dalys, 10 straipsnio 3 ir 5 dalys, 12 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui 7.3 ir 62.2 papunkčiai, 11, 13, 14, 39, 42, 43, 58, 60, 66 ir 67 punktai, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 6 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8.1, 9.4, 9.5, 9.10, 10.1, 10.4 ir 10.6 papunkčiai, 13, 14, 18, 19, 20, 24 ir 25 punktai, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 str. 1 d., Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6 punktas, 14.1 papunktis, 15 punktas, 21.1, 21.4, 21.6 papunkčiai, 24, 25, 36 punktai, 37.1, 44.3 papunkčiai, 56, 61, 62, 63, 66, 68, 91, 94, 100 punktai, 101.1 ir 101.3 papunkčiai, Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ 13.6 papunktis ir 69 punktas.
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Bauda: 85000 €
Įspėjimas
UAB „NEOCARD“ , 302948868 2024-03-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 14, 15 ir 16 dalys, 10 straipsnio 6 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai ir 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 , 10 punktai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 12, 13, 14, 49, 58, 62, 63, 66 ir 67 punktai, 18.1, 18.2, 51.7, 59.1, 70.1–70.4 papunkčiai.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Flywire Europe, UAB, 305020885 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2024-03-19 Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
Bauda: 40000 €
Pateiktas skundas
Majestic Financial, UAB, 304712140 2024-03-14 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 9.5 papunktis, 29 punktas; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12, 13, 14 ir 16 dalys, 10 straipsnio 1, 3 ir 5 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai, 4 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.1, 7.3, 7.4, 51.7, 62.2 papunkčiai, 8, 13, 14 ir 26, 49, 52, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67 punktai.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-03-12 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 str. 4 ir 10 d., 24 str. 3 d. 2 p., 25 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 str. 1 d., 43 str. 3 d. 3 p. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 1 d. 1 p. ir 13-16 d., 10 str. 1-3 d. ir 5 d., 11 str. 1 d. 4 p. b pp. ir 12 str. 1 ir 3 d., 14 str. 2 ir 5 d., 17 str., 22 str. 1 d., 29 str. 1 d. 3 ir 10 p. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“, 7 ir 13 p. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 9.3, 9.4, 9.5, 9.10, 10.6, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 34, 36.1, 38.3 ir 38.4 p. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 14-1 p. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12-14 p., 51.7 p., 52 p., 58 p., 59.1 ir 59.2 p., 61 p., 62.2 ir 62.3 p., 64–67 p.
Bauda: 210000 €
UAB Nordstreet, 304565690 Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas 2024-02-13 Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 punktas, 14 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-169 „Dėl Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklių 6, 8 ir 10 punktai.
Bauda: 16000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
Revolut Bank UAB, 304580906 Valiutos keityklos operatorius, Bankas, Vartojimo kredito davėjas, Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2024-01-23 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 645/2012 395 straipsnio 1 dalis
Bauda: 200000 €
PayRay Bank, UAB, 304862948 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2024-01-15 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, 60 straipsnio 1 ir 3 dalys; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 123 straipsnio pirmosios pastraipos b dalis, 501, 109 ir 130 straipsniai, 213 straipsnio 2 ir 3 dalys; Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 183/2014 1 straipsnio 1 dalis; Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 XXV priedo 1.2.5.1 ir 1.2.5.2 papunkčiai, XXIII priedo I dalies 2 punktas ir II dalies 260 punktas; Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 7, 11.5 ir 11.9 papunkčiai; Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 230, 8, 30, 31, 32 ir 36 punktai; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 8.1, 8.2, 8.6, 14 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 15 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 17 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 19 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 22 punktas (nuo 2019 m. balandžio 20 d. iki 2022 m. kovo 31 d. galiojusi redakcija), 29 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 30 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 33 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 39 (2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 44.3, 45, 49, 50, 51, 54.9, 54.14 (2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusi redakcija), 57.2, 67.8.4, 68, 69, 70 ir 74 punktai; Reikalavimų audito komitetams aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14, 8, 19.1.3 ir 19.2.1 punktai; Minimalių atlygio politikos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82, 19 punktas; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39, 8, 16.1, 23, 26, 31.1, 31.2, 31.3, 31.6, 32, 38, 44.9.6, 44.9.8 ir 44.10 punktai; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-166, 15, 16, 26, 28.5, 33, 34, 63, 67, 68, 69 ir 71 punktai.
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Įspėjimas
Bauda: 210000 €
LTL Kredito unija, 302791356 Kredito unija, Vartojimo kredito davėjas 2023-12-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16, 17 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 10 punktai, 4 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 18.1, 18.2, 40.1, 40.2, 40.3, 51.10 papunkčiai ir 8, 12, 13, 14, 42, 43, 44, 48, 58, 63, 64, 65, 66, 67 punktai.
Bauda: 25000 €
Įspėjimas
UAB "NexPay", 304708124 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-12-19 Lietuvos banko valdybos 2019 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 03-10 „Dėl Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir informacijos teikimo formų patvirtinimo“ patvirtintų Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos incidentus teikimo Lietuvos bankui taisyklių 13 punktas, 16.4 papunktis.
Bauda: 50000 €
Pateiktas skundas
Valyuz, UAB, 304782929 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-12-12 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis,14 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai, 2 dalies 1, 2, 4, 5 punktai, 5 dalies 2, 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1, 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 58, 59, 62, 63, 66 punktai.
Bauda: 55000 €
PCS Transfer, UAB, 304836743 2023-12-07 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas
BENKER UAB, 305084126 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-23 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo" 11 ir 14^1 punktai; Lietuvos banko valdybos 2023 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 03-59 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 03-261 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunktis.
Bauda: 27000 €
UAB "Finansinės paslaugos "Contis", 304406236 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-21 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 ir 16 dalys, 14 straipsnio 10 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija galiojusi nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.) 40, 42, 43, 44, 58, 65, 66 ir 67 punktai ir 51.7 papunktis, Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6, 16, 18, 26, 32, 33, 34, 36 ir 99 punktai ir 14.1 papunktis
Bauda: 840000 €
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
Pateiktas skundas
Jurgita Simanavičiūtė Darbuotojas 2023-11-14 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 14 straipsnio b punktas.
Bauda: 20000 €
1 2 3 4 ... 19 Pirmyn