Lietuvos bankas

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434 ir 435 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Baudų apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, per vieną mėnesį turi teisę skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Iš viso rezultatų 468
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
UAB STANHOPE FINANCIAL, 305574870 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-14 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 str. 3 d. 1 p. ir 40 str. 1 d. 3 p.
Bauda: 48000 €
UAB „Camitex“, 305791137 2023-11-07 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 12 dalis.
Išbraukimas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB EXCHANGELT, 302765361 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-07 Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugsėjo 1 d.) (toliau – Nurodymai) 29 punktas, 36 punkto 1-7 papunkčiai, 58 punktas, 70.1 papunktis, 8 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau - PPTFPĮ) 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 7 dalis, 9 straipsnio 12 ir 15 dalys, 12 straipsnio 2 ir 3 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 4 dalis.
Įspėjimas
Bauda: 45000 €
Pateiktas skundas
Demivolt, UAB, 305562462 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-10-25 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Bauda: 3000 €
UAB BLUE EMI LT, 305682465 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-10-17 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 19 punktas.
Bauda: 6000 €
UAB ,,Neosportas", 304458731 2023-10-17 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 12 dalis.
Išbraukimas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Skundas atsiimtas
UAB NomuPay Europe, 300110581 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2023-10-13 Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo 14 ir 14-1.
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
UAB SME Bank, 305223469 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2023-10-10 Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 32 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 47 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas, 6 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, 124 straipsnio 1 dalis, 126 straipsnio 2 dalies b–d punktai, 128 straipsnis, 213 straipsnio 2 ir 3 dalys, 431 straipsnio 3 dalis; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (redakcija, galiojusi nuo 2019 m. balandžio 20 d. iki 2022 m. balandžio 1 d.) 8.2, 8.3, 8.6 papunkčiai, 11, 13, 18, 22–24, 26, 27, 38 punktai; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (redakcija, galiojusi nuo 2022 m. balandžio 1 d.) 8.2, 8.3, 8.6 papunkčiai, 10–12, 15, 16, 17, 19, 28-31, 37, 38 punktai; Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų patvirtinimo“ 11.2, 11.5, 11.7–11.9 papunkčiai, 13 punktas; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, 20, 30, 49 ir 69 punktai; Reikalavimų audito komitetams aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ 19.1.4 ir 19.2.1 papunkčiai; Minimalių atlygio politikos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 „Dėl Minimalių atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6 punktas; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 13, 14, 17, 18, 23–26, 31, 37, 38 ir 46 punktai bei 16.1, 44.1, 44.9.8, 44.10 ir 44.11 papunkčiai.
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Bauda: 170000 €
Įspėjimas
BENKER UAB, 305084126 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-10-02 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas

Neteko galios nuo 2023 m. lapkričio 23 d.

Licencijos galiojimo sustabdymas
UAB "Rebellion Fintech Services", 304935086 2023-09-25 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 10.6 papunktis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-261 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“ 10, 14 ir 15 punktai
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Bauda: 10000 €
Akciju sabiedriba "Citadele banka" Lietuvos filialas, 304940934 Bankas, Vartojimo kredito davėjas, Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2023-08-29 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1–4 punktai ir 5 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 51.5 papunktis, 64, 65, 66 punktai.
Įspėjimas
 UAB Roltena, 303533355 Valiutos keityklos operatorius 2023-08-29 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
Bauda: 8000 €
SatchelPay, UAB , 304628112 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-08-22 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas
Bauda: 25000 €
UAB "TransferGo Lithuania", 304871705 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-08-01 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 9 straipsnio 13, 14, 15 ir 16 dalys, 10 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 6 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktai, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6, 10 punktai, 29 straipsnio 2 ir 5 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 18 punktas.
Bauda: 310000 €
Įspėjimas
UAB Lock Trust, 304841352 2023-07-11 Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2022 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-241 „Dėl poveikio priemonės taikymo UAB „Lock Trust“ 3.1 ir 3.2 papunkčiai
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas
Kredito unija ,,Litas", 302448934 Kredito unija, Vartojimo kredito davėjas 2023-06-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, ir 6 dalis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“, 18 ir 33 punktai, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija, galiojusi 2017 m. liepos 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.) 22 punktas, 23.2, 28.7, 37.8 ir 39.3 papunkčiai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo“ (aktuali redakcija, galiojusi 2019 m. balandžio 20 d. – 2022 m. kovo 31 d.) 17, 28 ir 34 punktai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38 „Dėl Kkredito unijų paskolų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 27 punktas.
Įspėjimas
UAB "PAYRNET", 305264430 2023-06-19 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2022 m. lapkričio 30 d.) 6 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 33 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 9.9, 10.6 papunkčiai, 27 punktas, 28.1 papunktis, 29 punktas ir 30.1 papunktis, 33, 34 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas,; Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2022 m. balandžio 30 d.) 5 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (redakcija, įsigaliojusi 2022 m. gegužės 1 d.) 5 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 1 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 13 punktas; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 13, 14, 15, 16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 punkto b papunktis, 5 punktas, 12 straipsnio 1, 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktai, 3 dalies 1 punktas, 5 dalies 1, 2, 3 punktai, 10 dalis, 17 straipsnis, 19 straipsnio 10, 11 dalys, 23 straipsnio 3 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 7, 10 punktai, 29 straipsnio 2 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03 17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4 papunktis, 13, 14, 17, 40, 42, 43, 44 punktai, 51.7 papunktis, 52, 55, 58 punktai, 59.1 papunktis, 63, 64, 65, 67 punktai, 70.1, 70.2, 70.3, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4 papunkčiai.

Apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis kitose kredito įstaigose atidarytose sąskaitose.

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Finci, UAB, 304934066 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-13 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; 9 straipsnio 15 dalis; 14 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai; 14 straipsnio 2 dalis; 14 straipsnio 4-1 dalis; 14 straipsnio 5 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 70.1 ir 70.2 papunkčiai;
Bauda: 30000 €
UAB „Synergy finance“, 301439551 Valdymo įmonė 2023-06-13 Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 10 punktai, 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 50, 65 ir 66 punktai
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
UAB “Nuvei”, 304445876 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-09 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
Įspėjimas
Wittix, UAB, 304900982 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-06 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 9 straipsnio 12 ir 15 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 4-1, 5 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 ir 70.3 papunkčiai;
Bauda: 55000 €
UAB "NexPay", 304708124 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-06 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 15 dalis, 9 straipsnio 16, 17 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis,14 straipsnio 5 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnio 1 dalies 1-5 punktai ir 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 10 punktas ir 4 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, įsigaliojusios redakcijos nuo 2020 m. kovo 1 d., 8, 13, 14, 40.2, 40.4, 58, 59.1, 59.2, papunkčių ir 43, 45, 46, 65, 66 punktai.
Bauda: 125000 €
Įspėjimas
Via Payments UAB, 304531663 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-05-30 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
Bauda: 100000 €
Pateiktas skundas
Transactive Systems, UAB, 304705758 2023-05-30 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo 9 straipsnio 12, 15, 16 ir 21 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 14 straipsnio 2 dalies 1–5 punktai, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 5 dalies 1–3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11-14 punktai, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 58, 63, 66 ir 67 punktai, 59.1, 62.2–62.4, 70.1 ir 70.2 papunkčiai
Bauda: 280000 €
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas
UAB STANHOPE FINANCIAL, 305574870 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-05-16 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Bauda: 9000 €
Atgal 1 2 3 4 5 ... 19 Pirmyn