Lietuvos bankas

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434 ir 435 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Baudų apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, per vieną mėnesį turi teisę skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 109
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
Foxpay, UAB, 302455836 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-07-11 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Laikinojo atstovo elektroninių pinigų įstaigos veiklos priežiūrai skyrimas

UAB "International Payment Union", 304917978 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-18 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“, 14.1 papunktis, 15 punktas, Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktas, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 46 punktas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-12 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 14 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2023 m. gegužės 31 d.) 58, 65, 66 ir 67 punktai.
Bauda: 970000 €
KogoPay UAB, 304956760, N/A Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-11 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipnsio 1 dalies 1 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 7.11 ir 10.1 papunkčiai, 12 punktas.
Bauda: 30000 €
UAB "Maneuver LT", 304785124 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-06-11 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 9 straipsnio 13 dalis, 9 straipsnio 14 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, (toliau – Nurodymai) 51.7 papunktis, 52 punktas, PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalies 2 punktas ir 3 punktas, PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, Nurodymų 58 punktas, 59 punktas, 62.2–62.4 papunkčiai, 63 punktas, 66 punktas.
Įspėjimas
Bauda: 80000 €
UAB Guru Pay, 304891889 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-04-16 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 8, 13 ir 16 dalys, 10 straipsnio 3 ir 5 dalys, 12 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui 7.3 ir 62.2 papunkčiai, 11, 13, 14, 39, 42, 43, 58, 60, 66 ir 67 punktai, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 6 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8.1, 9.4, 9.5, 9.10, 10.1, 10.4 ir 10.6 papunkčiai, 13, 14, 18, 19, 20, 24 ir 25 punktai, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 str. 1 d., Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6 punktas, 14.1 papunktis, 15 punktas, 21.1, 21.4, 21.6 papunkčiai, 24, 25, 36 punktai, 37.1, 44.3 papunkčiai, 56, 61, 62, 63, 66, 68, 91, 94, 100 punktai, 101.1 ir 101.3 papunkčiai, Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ 13.6 papunktis ir 69 punktas.
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Bauda: 85000 €
Įspėjimas
UAB „NEOCARD“ , 302948868 2024-03-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 14, 15 ir 16 dalys, 10 straipsnio 6 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai ir 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 , 10 punktai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 12, 13, 14, 49, 58, 62, 63, 66 ir 67 punktai, 18.1, 18.2, 51.7, 59.1, 70.1–70.4 papunkčiai.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2024-03-12 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 str. 4 ir 10 d., 24 str. 3 d. 2 p., 25 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 str. 1 d., 43 str. 3 d. 3 p. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 1 d. 1 p. ir 13-16 d., 10 str. 1-3 d. ir 5 d., 11 str. 1 d. 4 p. b pp. ir 12 str. 1 ir 3 d., 14 str. 2 ir 5 d., 17 str., 22 str. 1 d., 29 str. 1 d. 3 ir 10 p. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“, 7 ir 13 p. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 9.3, 9.4, 9.5, 9.10, 10.6, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 34, 36.1, 38.3 ir 38.4 p. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 14-1 p. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12-14 p., 51.7 p., 52 p., 58 p., 59.1 ir 59.2 p., 61 p., 62.2 ir 62.3 p., 64–67 p.
Bauda: 210000 €
UAB "NexPay", 304708124 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-12-19 Lietuvos banko valdybos 2019 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 03-10 „Dėl Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir informacijos teikimo formų patvirtinimo“ patvirtintų Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos incidentus teikimo Lietuvos bankui taisyklių 13 punktas, 16.4 papunktis.
Bauda: 50000 €
Pateiktas skundas
Valyuz, UAB, 304782929 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-12-12 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis,14 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai, 2 dalies 1, 2, 4, 5 punktai, 5 dalies 2, 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1, 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 58, 59, 62, 63, 66 punktai.
Bauda: 55000 €
PCS Transfer, UAB, 304836743 2023-12-07 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas
BENKER UAB, 305084126 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-23 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo" 11 ir 14^1 punktai; Lietuvos banko valdybos 2023 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 03-59 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 03-261 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunktis.
Bauda: 27000 €
UAB "Finansinės paslaugos "Contis", 304406236 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-21 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 ir 16 dalys, 14 straipsnio 10 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija galiojusi nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.) 40, 42, 43, 44, 58, 65, 66 ir 67 punktai ir 51.7 papunktis, Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6, 16, 18, 26, 32, 33, 34, 36 ir 99 punktai ir 14.1 papunktis
Bauda: 840000 €
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
Pateiktas skundas
UAB STANHOPE FINANCIAL, 305574870 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-14 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 str. 3 d. 1 p. ir 40 str. 1 d. 3 p.
Bauda: 48000 €
UAB EXCHANGELT, 302765361 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-11-07 Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugsėjo 1 d.) (toliau – Nurodymai) 29 punktas, 36 punkto 1-7 papunkčiai, 58 punktas, 70.1 papunktis, 8 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau - PPTFPĮ) 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 7 dalis, 9 straipsnio 12 ir 15 dalys, 12 straipsnio 2 ir 3 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 4 dalis.
Įspėjimas
Bauda: 45000 €
Pateiktas skundas
Demivolt, UAB, 305562462 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-10-25 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Bauda: 3000 €
UAB BLUE EMI LT, 305682465 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-10-17 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 19 punktas.
Bauda: 6000 €
BENKER UAB, 305084126 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-10-02 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas

Neteko galios nuo 2023 m. lapkričio 23 d.

Licencijos galiojimo sustabdymas
UAB "Rebellion Fintech Services", 304935086 2023-09-25 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 10.6 papunktis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-261 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“ 10, 14 ir 15 punktai
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Bauda: 10000 €
SatchelPay, UAB , 304628112 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-08-22 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas
Bauda: 25000 €
UAB "TransferGo Lithuania", 304871705 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-08-01 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 9 straipsnio 13, 14, 15 ir 16 dalys, 10 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 6 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktai, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6, 10 punktai, 29 straipsnio 2 ir 5 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 18 punktas.
Bauda: 310000 €
Įspėjimas
UAB "PAYRNET", 305264430 2023-06-19 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2022 m. lapkričio 30 d.) 6 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 33 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 9.9, 10.6 papunkčiai, 27 punktas, 28.1 papunktis, 29 punktas ir 30.1 papunktis, 33, 34 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas,; Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2022 m. balandžio 30 d.) 5 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (redakcija, įsigaliojusi 2022 m. gegužės 1 d.) 5 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 1 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 13 punktas; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 13, 14, 15, 16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 punkto b papunktis, 5 punktas, 12 straipsnio 1, 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktai, 3 dalies 1 punktas, 5 dalies 1, 2, 3 punktai, 10 dalis, 17 straipsnis, 19 straipsnio 10, 11 dalys, 23 straipsnio 3 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 7, 10 punktai, 29 straipsnio 2 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03 17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4 papunktis, 13, 14, 17, 40, 42, 43, 44 punktai, 51.7 papunktis, 52, 55, 58 punktai, 59.1 papunktis, 63, 64, 65, 67 punktai, 70.1, 70.2, 70.3, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4 papunkčiai.

Apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis kitose kredito įstaigose atidarytose sąskaitose.

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Finci, UAB, 304934066 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-13 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; 9 straipsnio 15 dalis; 14 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai; 14 straipsnio 2 dalis; 14 straipsnio 4-1 dalis; 14 straipsnio 5 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 70.1 ir 70.2 papunkčiai;
Bauda: 30000 €
UAB “Nuvei”, 304445876 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-09 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
Įspėjimas
Wittix, UAB, 304900982 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2023-06-06 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 9 straipsnio 12 ir 15 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 4-1, 5 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 ir 70.3 papunkčiai;
Bauda: 55000 €