Lietuvos bankas

Siekdami apsaugoti vartotojų ir Lietuvos banko tarnautojų sveikatą,  prašome prašymus dėl ginčų nagrinėjimo Lietuvos bankui teikti el. būdu, per elektroninę finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistemą. 

Tokiu atveju Jums skirti dokumentai bus pateikti per elektroninę sistemą, kuria naudodamiesi ir kreipėtės į Lietuvos banką. Apie naujus dokumentus būsite informuoti kreipimesi į Lietuvos banką nurodytu el. pašto adresu. Prisijungę prie savo paskyros per Elektroninius valdžios vartus galėsite ne tik peržiūrėti Jūsų pateiktus, taip pat Jums skirtus dokumentus, bet ir pateikti papildomus paaiškinimus ar įrodymus ginčo nagrinėjimo metu.

Daugiau informacijos, įskaitant e. bylos naudotojo vadovą, rasite Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/naujienos/vartotoju-gincai-bus-nagrinejami-elektroninej-erdvej.

Iškilus papildomų klausimų dėl sistemos naudojimo arba pastebėjus klaidų, prašome informuoti Finansinių paslaugų ginčų nagrinėjimo skyrių el. paštu [email protected]

Į mus dėl ginčo nagrinėjimo galite kreiptis, jei:

 • Esate fizinis asmuo, besinaudojantis tam tikra finansine paslauga, kuri Jums buvo suteikta siekiant patenkinti asmeninius, šeimos ar namų ūkio poreikius;
 • Manote, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė Jūsų, kaip finansinių paslaugų vartotojo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių;
 • Sužinojęs apie galimą savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, pateikėte finansų rinkos dalyviui pretenziją raštu, kurioje nurodėte ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą, tačiau ginčo nepavyko išspręsti taikiai.

Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Nagrinėjame vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų – Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių – ir šių subjektų ar fondų valdytojų ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, taip pat investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.

Vartotojams derėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja tik vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Tokiais atvejais, kai šalių nesieja sutartiniai santykiai, nebuvo siekio juos sukurti arba finansų rinkos dalyvis finansinių paslaugų vartotojui neteikia jų kitais pagrindais, Lietuvos bankas tokių ginčų nebūtų įgaliotas nagrinėti (pvz., Lietuvos bankas galėtų nagrinėti ginčą, jei gyventojas kreiptųsi dėl savo mokėjimo paslaugų teikėjo, su kuriuo turi sudaręs sutartį, neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų).

Ką daryti (žingsnis po žingsnio), jei norite spręsti ginčą su finansinių paslaugų teikėju?

[[#ex]]

1 žingsnis

Prieš kreipdamasis dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką, raštu turite kreiptis į finansinių paslaugų teikėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Į finansinių paslaugų teikėją turite kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rašytinės vartotojų pretenzijos su konkrečiu reikalavimu pateikimas finansų rinkos dalyviui yra labai svarbus žingsnis, nes nemažai ginčų taikiai išsisprendžiami prieš kreipiantis į Lietuvos banką dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo.

Gavęs kreipimąsi, finansinių paslaugų teikėjas Jums turi atsakyti per 15 darbo dienų. Išskirtiniais atvejais, kai atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, finansinių paslaugų teikėjas gali pratęsti galutinio atsakymo pateikimo Jums terminą iki 35 darbo dienų, tačiau apie tai Jus turi informuoti, nurodydamas termino pratęsimo motyvus.


2 žingsnis

Jei finansinių paslaugų teikėjo atsakymas jūsų netenkina arba per 15 darbo dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę per vienus metus kreiptis į Lietuvos banką. Praleidę šį terminą, dėl to paties ginčo kreiptis negalite.

Būtina žinoti: jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką arba tiesiogiai į teismą. Teismo sprendimas privalomas, o Lietuvos banko – rekomendacinio pobūdžio, neprivalomas nei vartotojui, nei finansų rinkos dalyviui ir neskundžiamas teismui. Finansų rinkos dalyviui nevykdant sprendimo dėl ginčo esmės, apie sprendimo nevykdymą skelbiame viešai Lietuvos banko interneto svetainės skiltyje Finansų rinkos dalyviai, neįvykdę sprendimo dėl ginčo esmės. Ginčus Lietuvos bankas nagrinėja nemokamai.

Sprendimai dėl ginčo esmės yra vieši ir skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat vartotojo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.


3 žingsnis

Gavę Jūsų kreipimąsi, per 5 darbo dienas įvertiname, ar ginčas nagrinėtinas Lietuvos banke, ir įvertinę per 3 darbo dienas, jus informuojame.

Lietuvos bankas nenagrinėja ginčo, jei:

 • Ginčas kilo ne dėl finansinės paslaugos;
 • Lietuvos bankas nėra įgaliotas priimti sprendimą dėl besikreipiančio ginčo dalyvio nurodyto reikalavimo;
 • Ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėjamas (išnagrinėtas ir įsiteisėjęs sprendimas) Lietuvos banko, teismo, arbitražo ar kito vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto;
 • Ginčo šalys susitarė perduoti vartojimo ginčą spręsti kitam vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui po to, kai kilo ginčas;
 • Vartotojo vardu kreipėsi tinkamo įgaliojimo neturintis asmuo;
 • Vartotojas kreipėsi į Lietuvos banką pasibaigus vienų metų terminui nuo kreipimosi į finansų rinkos dalyvį arba prieš tai nesikreipė į finansų rinkos dalyvį;
 • Vartotojo kreipimasis neatitinka vartotojo kreipimosi turiniui ir formai nustatytų reikalavimų ir trūkumai nepašalinami per Lietuvos banko nustatytą terminą;
 • Ginčo suma yra mažesnė negu 20 Eur, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką arba yra kitų svarbių aplinkybių.

4 žingsnis

Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas per 90 dienų priima vieną iš šių rekomendacinių sprendimų:

 • Jūsų reikalavimą patenkinti;
 • Jūsų reikalavimą patenkinti iš dalies;
 • Jūsų reikalavimą atmesti.

Esant sudėtingam atvejui, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 30 dienų.

Vidutinė vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Lietuvos banke trukmė – 63 dienos.

Būtina žinoti: turite teisę atsisakyti savo reikalavimų ir nutraukti vartojimo ginčo neteisminio sprendimo procedūrą bet kuriuo metu iki sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo.

Vis dėlto, net ir Lietuvos bankui priėmus sprendimą, ginčo šalys (jūs ir finansinių paslaugų teikėjas) išsaugo teisę kreiptis į teismą.

Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl ginčo esmės, vartotojo prašymu sprendžia dėl vartotojo patirtų išlaidų, susijusių su vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra (įskaitant būtinas ekspertizės ar kitas tyrimų, advokato ar advokato padėjėjo paslaugų ir vertimo išlaidas), atlyginimo.

[[#ex]]

Kas priima sprendimą dėl ginčo baigties?

Lietuvos banko valdyba nagrinėti ir priimti sprendimus dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų pavedė Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamentui. Sprendimą dėl vartojimo ginčo esmės priima Teisės ir licencijavimo departamento direktorius Arūnas Raišutis.

Kaip pateikti kreipimąsi į Lietuvos banką?

Kreipimąsi galima pateikti trimis būdais:

 1. Per elektroninę finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistemą „Elektroniniai valdžios vartai“
 2. Užpildant Vartotojo kreipimosi forma (48.5 KB download icon)  ir ją siunčiant Lietuvos banko Teisės Ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštas [email protected]
 3. Pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Teisės Ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštas [email protected]

Kad ir kokį būdą pasirinksite, pateikti savo kreipimąsi, jis ir jo priedai turi būti pateikti arba valstybine lietuvių, arba anglų kalba. Tačiau pažymėtina, kad ginčo nagrinėjimo procesas vyks valstybine lietuvių kalba.

Daugiau informacijos, kaip Lietuvos bankui pateikti prašymą nagrinėti vartojimo ginčą, galime suteikti Jums, jei paskambinsite nemokama informacine linija +370 800 50 500.

Teikiant kreipimąsi turi būti nurodyta (pateikta):

 • Jūsų vardas ir pavardė, adresas. Jeigu esate atstovaujamas, turi būti nurodytas Jūsų atstovo vardas ir pavardė, adresas;
 • Finansinių paslaugų teikėjo, su kuriuo ginčijamasi, pavadinimas;
 • Informacija apie finansinės paslaugos sutartį, su kuria yra susijęs Jūsų ir finansinių paslaugų teikėjo, ginčas;
 • Jūsų kreipimosi į finansinių paslaugų teikėją ir jo priedų kopijos, finansinių paslaugų teikėjo atsakymo ir jo priedų (jei buvo pateikti) kopijos, sutarties su finansinių paslaugų teikėju kopija;
 • Konkretus reikalavimas, pvz.:
  • Prašau, kad _____________ išmokėtų _____________;
  • Prašau, kad _____________ pripažintų _____________;
 • Paaiškinimas, kuo grindžiate savo reikalavimą;
 • Pridedamų dokumentų sąrašas;
 • Kreipimąsis turi būti pasirašytas jūsų arba jūsų atstovo.

Vartotojų su finansų rinkos dalyviais ginčai Lietuvos banke nagrinėjami vadovaujantis:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30