Lietuvos bankas

Siekdami apsaugoti vartotojų ir Lietuvos banko tarnautojų sveikatą, prašome prašymus dėl ginčų nagrinėjimo Lietuvos bankui teikti elektroniniu būdu, per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“ arba el. paštu [email protected], atsiunčiant užpildytą Vartotojo kreipimosi formą (43 KB ) arba laisvos formos kreipimąsi.

Nepamirškite nurodyti savo el. pašto adreso, kad galėtume saugiai ir operatyviai informuoti Jus apie priimtus sprendimus.

Rūpimais klausimais kviečiame kreiptis nemokamu telefonu +370 800 50 500 arba kitomis kreipimosi į Lietuvos banką formomis, jas rasite čia

Į mus dėl ginčo nagrinėjimo galite kreiptis, jei:

 • esate fizinis asmuo, besinaudojantis tam tikra finansine paslauga, kuri jums buvo suteikta siekiant patenkinti asmeninius, šeimos ar namų ūkio poreikius;
 • manote, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jūsų, kaip finansinių paslaugų vartotojo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių.

Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Nagrinėjame vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų – Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių – ir šių subjektų ar fondų valdytojų ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, taip pat investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.

Ką daryti (žingsnis po žingsnio), jei norite spręsti ginčą su finansinių paslaugų teikėju?

[[#ex]]

1 žingsnis

Prieš kreipdamasis dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką, raštu turite kreiptis į finansinių paslaugų teikėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Į finansinių paslaugų teikėją turite kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą.

Gavęs kreipimąsi, finansinių paslaugų teikėjas jums turi atsakyti per 15 darbo dienų. Išskirtiniais atvejais, kai atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, finansinių paslaugų teikėjas gali pratęsti galutinio atsakymo pateikimo Jums terminą iki 35 darbo dienų, tačiau apie tai Jus turi informuoti, nurodydamas termino pratęsimo motyvus.


2 žingsnis

Jei finansinių paslaugų teikėjo atsakymas jūsų netenkina arba per 15 darbo dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę per 1 metus kreiptis į Lietuvos banką. Praleidus šį terminą, dėl to paties ginčo kreiptis negalite.

Būtina žinoti: jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką arba tiesiogiai į teismą. Teismo sprendimas privalomas, o Lietuvos banko – rekomendacinio pobūdžio, neprivalomas nei vartotojui, nei finansų rinkos dalyviui ir neskundžiamas teismui. Finansų rinkos dalyviui nevykdant sprendimo dėl ginčo esmės, apie sprendimo nevykdymą skelbiame viešai Lietuvos banko interneto tinklalapyje skiltyje Finansų rinkos dalyviai, neįvykdę sprendimo dėl ginčo esmės. Ginčus Lietuvos bankas nagrinėja nemokamai.

Sprendimai dėl ginčo esmės yra vieši ir skelbiami Lietuvos banko svetainėje, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat vartotojo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.


3 žingsnis

Gavę Jūsų kreipimąsi, per 5 darbo dienas įvertiname, ar ginčas nagrinėtinas Lietuvos banke, ir įvertinę per 3 darbo dienas jus informuojame.

Lietuvos bankas nenagrinėja ginčo, jei:

 • ginčas kilo ne dėl finansinės paslaugos;
 • Lietuvos bankas nėra įgaliotas priimti sprendimą dėl besikreipiančio ginčo dalyvio nurodyto reikalavimo;
 • ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėjamas (išnagrinėtas ir įsiteisėjęs sprendimas) Lietuvos banko, teismo, arbitražo ar kito vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto;
 • ginčo šalys susitarė perduoti vartojimo ginčą spręsti kitam vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui, po to, kai kilo ginčas;
 • vartotojo vardu kreipėsi tinkamo įgaliojimo neturintis asmuo;
 • vartotojas kreipėsi į Lietuvos banką pasibaigus vienų metų terminui nuo kreipimosi į finansų rinkos dalyvį arba prieš tai nesikreipė į finansų rinkos dalyvį;
 • vartotojo kreipimasis neatitinka vartotojo kreipimosi turiniui ir formai nustatytų reikalavimų ir trūkumai nepašalinami per Lietuvos banko nustatytą terminą;
 • ginčo suma yra mažesnė negu 10 Eur, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką arba yra kitų svarbių aplinkybių.

4 žingsnis

Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas per 90 dienų priima vieną iš šių rekomendacinių sprendimų:

 • jūsų reikalavimą patenkinti;
 • jūsų reikalavimą patenkinti iš dalies;
 • jūsų reikalavimą atmesti.

Esant sudėtingam atvejui, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 30 dienų.

Vidutinė vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Lietuvos banke trukmė - 62 dienos.

Būtina žinoti: turite teisę atsisakyti savo reikalavimų ir nutraukti vartojimo ginčo neteisminio sprendimo procedūrą bet kuriuo metu iki sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo.

Vis dėlto, net ir Lietuvos bankui priėmus sprendimą, ginčo šalys (jūs ir finansinių paslaugų teikėjas) išsaugo teisę kreiptis į teismą.

Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl ginčo esmės, vartotojo prašymu sprendžia dėl vartotojo patirtų išlaidų, susijusių su vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra (įskaitant būtinas ekspertizės ar kitas tyrimų, advokato ar advokato padėjėjo paslaugų ir vertimo išlaidas), atlyginimo.

[[#ex]]

Kas priima sprendimą dėl ginčo baigties?

Lietuvos banko valdyba nagrinėti ir priimti sprendimus dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų pavedė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui. Sprendimą dėl vartojimo ginčo esmės priima Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Mindaugas Šalčius.

Kaip pateikti kreipimąsi į Lietuvos banką?

Kreipimąsi galima pateikti trimis būdais:

 1. Per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“;
 2. Užpildant Vartotojo kreipimosi formą (43 KB )  ir ją siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. paštas [email protected];
 3. Pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. paštas [email protected].

Kad ir kokį būdą pasirinksite pateikti savo kreipimąsi, jis turi būti pateiktas valstybine lietuvių kalba.

Daugiau informacijos, kaip Lietuvos bankui pateikti prašymą nagrinėti vartojimo ginčą galime suteikti Jums paskambinus nemokama informacine linija +370 800 50 500.

Teikiant kreipimąsi turi būti nurodyta (pateikta):

 • jūsų vardas ir pavardė, adresas. Jeigu esate atstovaujamas, turi būti nurodytas Jūsų atstovo vardas ir pavardė, adresas;
 • finansinių paslaugų teikėjo, su kuriuo ginčijamasi, pavadinimas;
 • informacija apie finansinės paslaugos sutartį, su kuria yra susijęs Jūsų ir finansinių paslaugų teikėjo, ginčas;
 • jūsų kreipimosi į finansinių paslaugų teikėją ir jo priedų kopijos, finansinių paslaugų teikėjo atsakymo ir jo priedų (jei buvo pateikti) kopijos, sutarties su finansinių paslaugų teikėju kopija;
 • konkretus reikalavimas, pvz.:
  • Prašau, kad _____________ išmokėtų _____________;
  • Prašau, kad _____________ pripažintų _____________;
 • paaiškinimas, kuo grindžiate savo reikalavimą;
 • pridedamų dokumentų sąrašas;
 • kreipimąsis turi būti pasirašytas jūsų arba jūsų atstovo.

Vartotojų su finansų rinkos dalyviais ginčai Lietuvos banke nagrinėjami vadovaujantis:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-27