Lietuvos bankas

Šiuo metu prižiūrime daugiau nei 800 finansų rinkos dalyvių – bankus, kredito unijas, draudimo bendroves, mokėjimo įstaigas, valdymo įmones, vartojimo kredito davėjus, emitentus ir kt. Prižiūrėdami finansų rinką, remiamės rizika pagrįstos priežiūros veiklos modeliu. Tai reiškia, kad savo išteklius sutelkiame į sistemiškai svarbiausius finansų rinkos dalyvius ar finansines paslaugas ir produktus, kurie kelia didžiausią riziką vartotojams. Prižiūrėdami finansų rinką, vadovaujamės Finansų rinkos priežiūros politika.

Prižiūrėdami finansų rinką siekiame:

 • kad ji veiktų patikimai ir efektyviai, darniai vystytųsi, rinkos dalyviai elgtųsi atsakingai;
 • kad vartotojai priimtų racionalius finansinius sprendimus ir jų teisės būtų apgintos.

Įgyvendindami šį tikslą, pasitelkiame riziką ribojančią priežiūrą ir finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrą.

 • Riziką ribojanti priežiūraRiziką ribojanti priežiūra sutelkta į konkrečius finansų rinkos dalyvius. Siekiame, kad jie veiktų saugiai ir patikimai, kad turėtų pakankamai kapitalo ir būtų likvidūs, kad būtų veiksmingai valdomi ir tinkamai valdoma jų prisiimama rizika. Taip prisidedame prie visos finansų sistemos stabilumo ir patikimumo palaikymo.
 • Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūraFinansinių paslaugų ir rinkų priežiūra sutelkta į vartotojus bei vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų santykius. Siekiame, kad finansinės paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir nepažeidžiant šių paslaugų vartotojų interesų, kad finansų rinkos dalyviai vartotojui suteiktų teisingą ir pakankamą informaciją apie finansinius produktus ir paslaugas. Vykdydami finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrą, teikdami pasiūlymus, kaip šią sritį reguliuoti, skleisdami informaciją apie finansines paslaugas ir rinkas, siekiame, kad asmenys priimtų racionalius finansinius sprendimus ir jų teisės būtų apgintos. Plačiau skaitykite ketvirčio apžvalgose.

Kaip prižiūrime finansų rinką?

 • LicencijavimasIšduodame leidimus ir licencijas veikti finansų rinkos dalyviams. Licencijuodami siekiame, kad šalies finansų rinkoje veiktų patikimi, skaidrūs ir finansiškai pajėgūs rinkos dalyviai, o jų vadovai būtų kompetentingi ir nepriekaištingos reputacijos.
 • PriežiūraNuotolinė priežiūra. Šalyje galiojantys teisės aktai įpareigoja rinkos dalyvius periodiškai teikti Lietuvos bankui finansinius duomenis ir kitą veiklos informaciją. Šiuos duomenis vertiname ir analizuojame siekdami galimas rizikas įvertinti ankstyvame etape ir jas užkardyti.

  Patikrinimai: inspektavimai ir tyrimai. Periodiškai atliekame finansų rinkos dalyvių patikrinimus (inspektavimus ir tyrimus). Kiekvienais metais sudarome patikrinimų planą, tiesa, jis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į rizikos vertinimą. 

  Bendras priežiūros mechanizmas. Įstojusi į euro zoną, Lietuva nuo 2015 m. sausio 1 d. prisijungė ir prie bankų sąjungos Bendro priežiūros mechanizmo. Tris didžiausius Lietuvoje registruotus bankus prižiūri Europos Centrinis Bankas kartu su Lietuvos banko specialistais.
 • Vartotojų apsaugaPrižiūrime, kad finansų rinkos dalyviai teiktų paslaugas sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, sprendžiame vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus. Be to, pagal vartotojo pateiktą skundą, galime pradėti finansų rinkos dalyvio patikrinimą: tyrimą ar inspektavimą.
 • ReguliavimasSiekdami užtikrinti reguliavimo kokybę ir teisinį aiškumą, rengiame įvairius teisės aktus ir taisykles rinkos dalyviams. Be to, teikiame pasiūlymus kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų kūrimo ar tobulinimo.

Kas yra rizika pagrįsta priežiūra?

Prižiūrėdami finansų rinką, remiamės rizika pagrįstos priežiūros modeliu. Pagrindinė šio modelio prielaida yra ta, kad ne visi finansų rinkos dalyviai ar jų teikiamos paslaugos kelia vienodą grėsmę finansų sistemos stabilumui, vartotojams ir ekonomikai. Todėl kaip priežiūros institucija savo išteklius pirmiausia orientuojame į sistemiškai svarbesnius finansų rinkos dalyvius ar finansines paslaugas ir produktus, kurie kelia didžiausią riziką finansų sistemos stabilumui ar vartotojams. Tokiu atveju labiau toleruojama rizika, susijusi su mažiau svarbiais finansų rinkos dalyviais ar mažai rizikingomis paslaugomis.

Rizika pagrįstos priežiūros veiklos modelis pagrįstas rizikos vertinimo sistema.

Rizikos vertinimo sistema padeda nustatyti ir įvertinti šiuos dalykus:

 • esamą ir būsimą riziką, su kuria susiduria ar gali susidurti finansų rinkos dalyvis;
 • finansų rinkos dalyvio gebėjimą nustatyti riziką, ją vertinti, stebėti ir valdyti;
 • riziką, kurią patiria ar gali patirti finansinių paslaugų vartotojai dėl nesąžiningo, aplaidaus ar neteisėto finansų rinkos dalyvių elgesio.

Mūsų prižiūrimi finansų rinkos dalyviai priskiriami vienai iš keturių kategorijų, priežiūros prioriteto mažėjimo tvarka, t. y. pirmai kategorijai priskiriami didžiausio prioriteto finansų rinkos dalyviai, o ketvirtai – mažiausio.

Finansų rinkos dalyvis vienai iš kategorijų priskiriamas atsižvelgiant į jo dydį, sisteminę svarbą, unikalumą ir kitus kiekybinius bei kokybinius rodiklius. Šių rodiklių pagrindu yra sukurtas ekonometrinis modelis – juo remiantis sudaromas finansų rinkos dalyvių svarbos rangas ir priskiriama kategorija. Pagal tai Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suformuoja prioritetų ir rizikos žemėlapį, kuris reguliariai atnaujinamas.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, turi teisę skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-06