Lietuvos bankas

„Mokumas II“ –draudimo ir perdraudimo įmonių veiklos ir priežiūros reikalavimai

„Mokumas II“ – tai nuo 2016 m. sausio 1 d. taikomi draudimo ir perdraudimo įmonių veiklos bei priežiūros reikalavimai, pakeitę iki tol galiojusį „Mokumas I“ režimą. Direktyvos „Mokumas II“ tikslas – užtikrinti geresnę draudimo produktų vartotojų apsaugą skaičiuojant rizikos vertinimu pagrįstą kapitalo pakankamumą, patiems draudikams atliekant savo rizikos ir mokumo vertinimą, atskleidžiant išsamesnę informaciją apie veiklą ir finansinę būklę, taip pat atliekant vienodą draudikų priežiūrą visos ES mastu.

[[#ex]]

Priežiūros tikslai, pagrindinės funkcijos ir veikla

Lietuvos banko tikslai vykdant draudimo rinkos priežiūrą – užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą bei draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų (toliau – vartotojai) interesų ir teisių apsaugą.

Lietuvos bankas, vadovaudamasis ES direktyvų reikalavimais, tarptautiniais standartais ir geriausia draudimo priežiūros praktika, vykdo draudimo rinkos dalyvių priežiūrą ir veiklos teisinį reglamentavimą, nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų bei rinkos dalyvių, skundus dėl jų veiklos ir vykdo elgsenos rinkoje vartotojų atžvilgiu priežiūrą.

Lietuvos bankas, vykdydamas rinkos dalyvių priežiūrą, atlieka šias funkcijas:

 • kontroliuoja, ar draudimo įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje, ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialai vykdo teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą ir paslaugų teikimą, reikalavimus ir tenkina licencijavimo sąlygas; priežiūra vykdoma analizuojant priežiūrai skirtų ataskaitų duomenis, kitą priežiūros institucijai pateikiamą ir viešai prieinamą informaciją (atliekant dokumentinę priežiūrą), taip pat inspektuojant įmones;
 • stebi draudimo įmonių, registruotų Lietuvos Respublikoje, finansinę būklę, atsižvelgdamas į makroekonominių rodiklių kitimo tendencijas ir galimus pokyčius finansų rinkose;
 • tikrina, ar draudimo įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje, techninius atidėjinius, mokumo kapitalo reikalavimą ir minimalaus kapitalo reikalavimą apskaičiuoja pagal teisės aktų reikalavimus, įvertina, ar jų nuosavos lėšos yra tinkamos kokybės ir ar jų pakanka kapitalo poreikiui padengti;
 • vertina, ar apdairiai draudimo įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje, investuoja lėšas, ar turi tinkamas rizikos ir kapitalo valdymo procedūras, ar jų valdymo sistema veiksminga;
 • rengia temines apžvalgas (analizes), siekdamas nustatyti, ar draudimo įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje, ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialai veikia skaidriai ir sąžiningai, ar su vartotojais elgiamasi teisingai ir profesionaliai.

Kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvoje (toliau – filialai), finansinę priežiūrą vykdo atitinkamų valstybių narių, kuriose registruotos įmonės (filialų steigėjos), priežiūros institucijos. Lietuvos bankas, siekdamas turėti pakankamai informacijos apie šių įmonių finansinę būklę, bendradarbiauja su jas prižiūrinčiomis institucijomis.

Aktyviai dalyvaudamas formuojant ir įgyvendinant valstybės draudimo ir draudimo priežiūros politiką, Lietuvos bankas bendradarbiauja su valstybės institucijomis, profesinėmis draudikų ir draudimo tarpininkų asociacijomis, nuolat informuoja visuomenę apie pokyčius draudimo rinkoje, analizuoja draudimo rinkos rodiklius, vertina ir prognozuoja jos plėtros tendencijas.


Draudimo įmonių priežiūros procesas

Lietuvos bankas, vykdydamas Lietuvos Respublikoje įsteigtų draudimo įmonių priežiūrą, vadovaujasi perspektyviniu, rizikos vertinimu pagrįstu priežiūros metodu. Tokia sistema grindžiama prielaida, kad draudimo įmonių veiklos modeliai yra skirtingi, skiriasi rizikos pobūdis, skirtingi finansiniai produktai kelia nevienodą riziką vartotojams. Didelę įtaką priežiūros proceso pokyčiams turi rizikos vertinimo principais grindžiamos direktyvos „Mokumas II“ nuostatų įgyvendinimas.

Priežiūros tikslas – užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą, draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų (vartotojų) interesų ir teisių apsaugą – įgyvendinamas vykdant nuoseklią ir išsamią kiekvienos draudimo įmonės rizikos bei jos produktų analizę ir atliekant priežiūros veiksmus, atitinkančius analizės metu nustatytas draudimo įmonės rizikos ir produktų rizikos kategorijas.

Lietuvos bankas siekia kuo anksčiau nustatyti tikėtiną produktų riziką vartotojams ir galimas grėsmes draudimo įmonės veiklos tęstinumui, kad būtų galima laiku pradėti dialogą su draudimo įmonės vadovybe ir imtis tinkamų veiksmų vartotojų interesams ir teisėms apginti, sklandžiai įmonės veiklai ir darniai draudimo rinkos plėtrai užtikrinti. Vykdydamas priežiūrą, Lietuvos bankas siekia apsaugoti draudėjų interesus, imasi priemonių, kad pasekmės visuomenei įmonių nemokumo atvejais būtų kuo mažesnės, tačiau už sąžiningą elgesį su klientais, draudimo įmonės finansinį stabilumą ir apdairų rizikos valdymą pirmiausia yra atsakingi draudimo įmonės akcininkai ir vadovybė.

Siekdamas veiksmingos priežiūros, Lietuvos bankas vadovaujasi bendradarbiavimo principu. Vykdydamas priežiūrą su draudimo įmonėmis, registruotomis Lietuvos Respublikoje, ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialais palaiko nuolatinį dialogą, pagrįstą profesionalumu, atvirumu ir pagarba. Jei draudimo įmonė priklauso įmonių grupei, Lietuvos bankas glaudžiai bendradarbiauja su įmonių grupės priežiūrą vykdančia institucija.


Rizikos analizė

Rizikos analizė – priežiūros proceso etapas. Ją atliekant keliami šie tikslai:

 • nustatyti pagrindines rizikas, su kuriomis susiduria draudimo įmonė, išnagrinėti jos taikomas rizikos vertinimo, valdymo ir kontrolės priemones, įvertinti, ar draudimo įmonė turi pakankamai kapitalo rizikai padengti ir ar gebės jį išsaugoti artimiausius kelerius metus, net ir įvykus nepalankių pokyčių draudimo ar finansų rinkose;
 • įvertinti riziką, kurią patiria ar gali patirti vartotojai dėl nesąžiningo, aplaidaus ar neteisėto draudimo įmonės elgesio;
 • optimaliai paskirstyti priežiūros išteklius draudimo įmonės veiklos ir jos produktų rizikos analizei ir nustatyti tinkamas priemones arba imtis atitinkamų veiksmų, galinčių sumažinti nepageidaujamą riziką.

Rizikos analizė atliekama remiantis draudimo įmonių periodiškai teikiamų ataskaitų duomenimis, atliktų tyrimų, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, informacija, gauta inspektavimų ir susitikimų su įmonių vadovais metu, kita viešai prieinama informacija.

Analizės metu, remiantis vidaus metodikomis, kuriose nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo kriterijai bei rodikliai, nagrinėjamos ir vertinamos šios penkios sritys:

 • verslo strategija,
 • valdymo sistema,
 • draudimo įmonės atliktas savo rizikos ir mokumo vertinimas,
 • rizikos profilis,
 • elgsena su vartotojais.

Atsižvelgiant į šių sričių ir draudimo įmonės įtakos draudimo rinkai vertinimą, pagal keturių balų skalę nustatoma draudimo įmonės rizikos kategorija.

Produktų grupės į keturias rizikos kategorijas skirstomos remiantis analizės metu sudaromu finansinių produktų rizikos žemėlapiu. Jį rengiant, atsižvelgiama į produkto keliamą riziką vartotojui ir produkto reikšmingumą (paplitimą). Rizika vartotojui vertinama pagal tai, kaip laikomasi sąžiningo elgesio su vartotoju principų, kurie apima įmonės verslo kultūrą, produktų kūrimo, priežiūros ir valdymo procesus, produktų platinimą ir teisingos informacijos atskleidimą vartotojams.


Priežiūros veiksmai

Remiantis rizikos analizės rezultatais, parengiamas metinis priežiūros planas, nustatomas kiekvienos draudimo įmonės ar jos produktų priežiūros intensyvumas. Į planą įtraukiami ateinančiais metais planuojami atlikti draudimo įmonių inspektavimai ir tyrimai.

Nuolatinė priežiūra atliekama vykdant dokumentinę priežiūrą pagal draudimo įmonių reguliariai pateikiamą teisės aktais nustatytą informaciją, taip pat papildomą informaciją, kurią reikalaujama pateikti, taip pat teikiant pozicijas ar paaiškinimus dėl teisės aktų nuostatų, nagrinėjant draudimo įmonių prašymus išduoti teisės aktuose nustatytus leidimus. Vykdant dokumentinę priežiūrą, atliekama rizikų stebėsena, kas ketvirtį peržiūrimi rizikos rodikliai, atsižvelgiant į rizikos pokyčius, persvarstomi planuojami priežiūros veiksmai, prireikus koreguojamas priežiūros planas.

Draudimo įmonių inspektavimas organizuojamas ir atliekamas vadovaujantis Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“.

Priežiūros veiksmai pasirenkami siekiant užtikrinti, kad būtų laiku pastebėtos grėsmės draudimo įmonės veiklos stabilumui, aplinkybės, kai gali būti pažeistos vartotojų teisės ir interesai, ir būtų nustatyti tinkami įpareigojimai ar taikomos poveikio priemonės susidariusiai padėčiai ištaisyti. 


Poveikio priemonės

Lietuvos bankas, inspektavimo ar dokumentinės priežiūros metu nustatęs, kad draudimo įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje, ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialai, nesilaiko teisės aktų reikalavimų, netenkina juose nustatytų veiklos normatyvų, pažeidžia vartotojų teises, įpareigoja ją ištaisyti nustatytus veiklos trūkumus ir taiko teisės aktuose nustatytas poveikio priemones. Vykdant priežiūrą, kontroliuojama, ar draudimo įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje, ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialai, tinkamai ir laiku ištaiso teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.


Priežiūros proceso peržiūra

Priežiūros proceso veiksmingumas, atsižvelgiant į patirtį, teisinio reguliavimo pasikeitimus, draudimo rinkos plėtrą, įvertinamas kartą per metus ir prireikus tobulinamas arba keičiamas.

[[#ex]]

Kita informacija: 

[[#ex]]

Įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat bendrosios rekomendacijos

Europos Sąjungos teisės aktai draudimo reguliavimo srityje, tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje

Įgyvendinimo reglamentai:

Įgyvendinimo aktai dėl nerizikingų palūkanų normos ir sprendimai dėl ne EEE valstybių priežiūros režimų lygiavertiškumo

Nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat bendrosios rekomendacijos draudimo reguliavimo srityje, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Sąjungos teisė, kurie yra parengti pagal Europos Sąjungos teisę arba kitu pagrindu taikytini Lietuvos Respublikoje 


Bendra statistinė informacija

Bendra statistinė informacija  atskleidžiama pagal 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2451 I priede nustatytą formą. 


Pasirinkimo galimybių įgyvendinimas pagal Direktyvą 2009/138/EB

Pasirinkimo galimybių įgyvendinimas pagal Direktyvą 2009/138/EB (132 KB download icon)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16