Lietuvos bankas

Skundas – rašytinis asmens kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su galimu finansų rinkos dalyvio teisės aktų pažeidimu. Lietuvos bankas asmenų prašymus ir skundus nagrinėja vadovaudamasis Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-76 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklėmis.

2022 m. pirmąjį pusmetį gavome 1202 paklausimus ir skundus

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-10-14
XLSX

Lietuvos bankui pateiktuose asmenų kreipimuose nurodytos aplinkybės yra svarbios, jos vertinamos Lietuvos bankui vykdant rizikos vertinimu pagrįstą (angl. risk-based) finansų rinkos dalyvių priežiūrą. Nustatęs teisės aktų reikalavimų pažeidimų, Lietuvos bankas spręstų, ar reikia atlikti atskirą tyrimą arba taikyti poveikio priemones finansų rinkos dalyviui, bet nespręstų finansų rinkos dalyvio kliento, kurio teisės ir teisėti interesai galimai buvo pažeisti, patirtų nuostolių atlyginimo ir (arba) kitokių teisių atkūrimo klausimų (tam skirta ginčų nagrinėjimo procedūra).

Vykdydami ir planuodami finansų rinkos dalyvių priežiūros veiksmus, visus kreipimusis vertiname kaip svarbius signalus, tačiau ne visų kreipimųsi pagrindu atliekame juose nurodytų faktinių aplinkybių patikrinimus.

Jeigu manote, kad finansų rinkos dalyvis galėjo pažeisti jam taikomus teisės aktų reikalavimus:

 1. pasitikrinkite, ar susiklosčiusi situacija nėra pakomentuota Lietuvos banko dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje. Tada galėsite greitai įvertinti Jūsų atveju aktualių finansų rinkos dalyvio veiksmų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 2. jeigu DUK skiltyje neradote reikiamo komentaro arba susipažinę su pateikta informacija manote, kad finansų rinkos dalyvis galimai nesilaiko teisės aktų reikalavimų, galite pateikti skundą Lietuvos bankui. Prieš teikdami skundą, būtinai susipažinkite su toliau pateikta aktualia informacija. 

Nustatęs teisės aktų reikalavimų pažeidimų, Lietuvos bankas spręstų, ar reikia atlikti atskirą tyrimą arba taikyti poveikio priemones finansų rinkos dalyviui.

[[#ex]]

Kada galite kreiptis dėl skundo nagrinėjimo?

Pateikti skundą galite, jeigu:

 1. esate fizinis arba juridinis asmuo, besinaudojantis tam tikra finansų įmonės, kuri yra prižiūrima Lietuvos banko, paslauga;
 2. manote, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė teisės aktų reikalavimus, susijusius su finansinių paslaugų teikimu;
 3. sužinojęs apie galimą savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, pateikėte finansų rinkos dalyviui rašytinę pretenziją, kurioje nurodėte skundo aplinkybes ir savo reikalavimą, tačiau situacijos nepavyko išspręsti taikiai arba per 15 darbo dienų negavote atsakymo.

Kokia yra skundo pateikimo eiga?

 1. Prieš teikdami skundą Lietuvos bankui, visų pirma raštu kreipkitės į finansų rinkos dalyvį, nurodydami skundo aplinkybes ir savo reikalavimą.
 2. Gavęs Jūsų kreipimąsi, finansų rinkos dalyvis Jums turi atsakyti per 15 darbo dienų.
 3. Jei gautas atsakymas Jūsų netenkins arba per 15 darbo dienų negausite jokio atsakymo, turėsite teisę kreiptis į Lietuvos banką, užpildę ir pasirašę skundo nagrinėjimo formą (42.5 KB download icon).
 4. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas per 20 darbo dienų pateiks Jums atsakymą. Esant sudėtingam atvejui, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų.

Kaip galite pateikti skundą?

Skundą galite pateikti:

 • laisvos formos kreipimąsi arba užpildytą kreipimosi formą (42.5 KB download icon) siųsdami paštu arba pateikdami atvykę į Lietuvos banką adresu: Žalgirio g. 90, LT09303 Vilnius;
 • užpildytą kreipimosi formą (42.5 KB download icon) siųsdami el. paštu [email protected].

SVARBU! Kad ir kokį būdą pasirinksite, skundas ir jo priedai turi būti pasirašyti ir pateikti valstybine lietuvių arba anglų kalba.

Dėl bendrųjų klausimų galite kreiptis telefonais: +370 612 69200, +370 668 77101, pirmadieniais–penktadieniais Lietuvos banko darbo valandomis nuo 08.00 iki 17.00 val. arba atvykę į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius.


Informacija, kurią būtina nurodyti teikiant skundą

 • Institucijos, kuriai skundas skirtas, pavadinimas;
 • Asmens vardas ir pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas ir kt.), atstovo vardas ir pavardė (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas ir kt.) (jeigu kreipiasi juridinis asmuo);
 • Fizinio asmens vardas ir pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, jeigu žinoma, kurio veiksmai arba neveikimas skundžiami;
 • Trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai ir pavardės, gyvenamoji vieta (jeigu fiziniai asmenys) ir (arba) pavadinimai, kodai, buveinės adresai (jeigu juridiniai asmenys), jeigu žinoma;
 • Konkretus skundžiamas veiksmas, neveikimas arba sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data;
 • Faktinės aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir jas patvirtinantys dokumentai;
 • Skundžiamu veiksmu, neveikimu arba sprendimu pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai;
 • Skundžiamų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui data;
 • Asmens reikalavimas;
 • Kai teikiamas skundas dėl finansų rinkos dalyvio veiksmų, turi būti pridėta finansų rinkos dalyvio atsakymo į asmens kreipimąsi kopija, o jeigu finansų rinkos dalyvio atsakymas per finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatytą terminą negautas, asmens kreipimosi į finansų rinkos dalyvį kopija;
 • Pridedamų dokumentų sąrašas (jeigu yra);
 • Skundo surašymo vieta ir data.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16