Lietuvos bankas

Kapitalo reikalavimų direktyva ir Reglamentas (toliau – KRD IV / KRR) (angl. Capital Requirements Directive IV and Capital Requirements Regulation, CRD IV/CRR), kurie įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d., yra vieni iš svarbiausių ES bankų veiklos reguliavimo dokumentų. Šių finansinių taisyklių sąvado tikslas – padidinti bankų sektoriaus atsparumą ekonominėms krizėms ir kartu užtikrinti, kad bankai nenustotų finansuoti verslo ir bendro ekonomikos augimo. Šiais dokumentais tarptautiniai įsipareigojimai dėl bankų kapitalo ir likvidumo reikalavimų (Bazelis III) perkelti į ES teisės aktus. 2019 m. gegužės 20 d. patvirtinti KRD IV ir KRR pakeitimai. KRD IV iš dalies keičiasi nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių ir įgaliojimų bei kapitalo apsaugos priemonių. KRR iš dalies keičiasi nuostatos, susijusios su sverto koeficientu, grynojo pastovaus finansavimo rodikliu, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimais, sandorio šalies kredito rizika, rinkos rizika, pagrindinių sandorio šalių pozicijomis, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijomis, didelėmis pozicijomis, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimais. 2020 m. birželio 24 d. buvo patvirtintas Reglamentas (ES) 2020/873, kuriuo dėl tam tikrų patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876.

[[#ex]]

Direktyva


Reglamentas


Lietuvos banko teisės aktai dėl Reglamento įgyvendinimo


Techniniai standartai

Techninių standartų rengimo būsena
  • Techninių įgyvendinimo standartų rengimo būsena
Licencijavimas

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Vidaus valdymas
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Atlygio politika

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Nuosavos lėšos

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Kredito rizika

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Likvidumo rizika

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai

Rinkos rizika

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Operacinė rizika
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Išorinės kredito reitingo vertinimo institucijos
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Pakeitimas vertybiniais popieriais ir padengtos obligacijos

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Modelio patikimumo vertinimas

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Priežiūrai skirtos ataskaitos

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai

Didelės pozicijos

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Sverto koeficientas
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Informacijos atskleidimas

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Priežiūros kolegijos

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Rinkos infrastruktūra
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Kitos sritys

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:


Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimai


Europos bankininkystės institucijos gairės


Kapitalo direktyvos reikalavimų įgyvendinimas


Lietuvos banko pritaikytos poveikio priemonės dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES perkeliančių teisės aktų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų nevykdymo

Data Asmuo/rinkos dalyvis Pažeidimas Pritaikytos poveikio priemonės Būsena
2016-02-08 Steponkus & co FM AB 89 straipsnio 1 dalies b punktas Įspėjimas  

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-23