Lietuvos bankas

Draudimas – priemonė, skirta fizinio ar juridinio asmens finansiniams nuostoliams, patirtiems nutikus netikėtam įvykiui, atlyginti. Ši paslauga suteikiama asmeniui (pvz., asmens tėvams, sutuoktiniui, darbdaviui) sudarius draudimo sutartį su draudimo įmone (draudiku).

Draudimo sutartį įprastai sudaro draudimo liudijimas (polisas), kuriame nurodomos individualios sąlygos (pvz., apdraudžiamas objektas, draudimo įmokos dydis, sutarties terminas), ir draudimo taisyklės – jose pateikiamos standartinės sąlygos, taikomos ir kitiems klientams. Šiuos dokumentus Jūs turite gauti sudarydami draudimo sutartį.

Draudimo produktus kuria ir jų sąlygas nustato draudimo įmonės, todėl skirtingų įmonių net ir vienodai pavadintų draudimo produktų sąlygos gali skirtis.

Draudimo sutartimi draudimo įmonė įsipareigoja kompensuoti ne visą įmanomą Jūsų patirtą žalą, bet tik tam tikrus Jūsų nuostolius, kurie dažnai būna apriboti ir konkrečia pinigų suma – draudimo suma. Draudimo išmokos mokamos tik tais atvejais, kurie draudimo sutartyje (polise ir (ar) taisyklėse) yra nurodyti kaip draudžiamieji įvykiai, ir nemokamos tais atvejais, kai įvykiai priskiriami prie nedraudžiamųjų arba klientas yra pažeidęs vieną ar kitą sutarties sąlygą (pvz., laiku nesumokėjęs draudimo įmokos, nepranešęs apie atsitikusį įvykį, nesilaikęs turto apsaugos reikalavimų).

Draudimo išmoka įprastai neturi viršyti Jūsų patirtos žalos, nepaisant to, kad turite kelias draudimo sutartis.

Šiuolaikinė draudimo rinka siūlo įvairių draudimo produktų:

  • su transporto priemonėmis ar jų valdymu susijęs draudimas;
  • būsto ir (ar) namų turto draudimas;
  • kelionių draudimas;
  • sveikatos draudimas;
  • gyvybės draudimas (gyvybės rizikos, kaupiamasis ir investicinis).

[[#ex]]

Pagrindinės sąvokos trumpai

Draudikas

draudimo įmonė

Draudėjas

su draudimo įmone draudimo sutartį sudaręs asmuo

Apdraustasis

asmuo, kurio interesai yra apdrausti

Naudos gavėjas

asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką

Draudimo suma

didžiausia galima draudimo išmoka


Grupinis (kolektyvinis) draudimas – ar žinai, kas tai?

Paskutiniu metu vis labiau plinta draudimo sutarčių sudarymas prisijungimo būdu, t. y. koks nors paslaugų teikėjas, teikiantis kitas nei draudimo paslaugas (pvz., telekomunikacijų), klientų patogumui ir (ar) jų naudai sudaro bendrą draudimo sutartį (pvz., telefonų draudimo), prie kurios siūlo prisijungti klientams. Klientas, prisijungęs prie tokios sutarties (kartu su kitais panašiais klientais), tampa apdraustuoju ir įgyja pareigą mokėti tam tikrus įmokas, už kurias gauna teisę pasinaudoti draudimo sutartimi teikiama draudimo apsauga.

Klientai (apdraustieji), pasirinkę tokias grupinio (kolektyvinio) draudimo sutartis, turėtų atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad minėtas paslaugos teikėjas, kaip tokios draudimo sutarties šalis (draudėjas), turi savarankišką teisę valdyti draudimo sutartį: keisti jos sąlygas, nutraukti ją ir pan., todėl draudimo sutarties, prie kurios apdraustieji prisijungė, sąlygos laikui bėgant gali keistis. Apdraustasis tokios teisės įprastai neturi, nebent teisę pasitraukti iš draudimo sutarties. Pasikeitus grupinio (kolektyvinio) draudimo sutarties sąlygoms, paslaugos teikėjas turėtų informuoti klientus (apdraustuosius) apie sąlygų pasikeitimą ar naujos sutarties sudarymą.


Pagrindinės vartotojo pareigos

Norėdamas laiku ir sutarta tvarka nelaimės atveju iš draudimo įmonės gauti kompensaciją dėl patirtų nuostolių Jūs turite ir tam tikrų pareigų:

  • laiku mokėti draudimo įmoką(s);
  • laikytis bendrųjų ar konkrečiai nurodytų atsargumo reikalavimų (pvz., laiku valyti sniegą nuo apdrausto namo stogo, įjungti apsaugos priemones naktį paliekamame apdraustame automobilyje);
  • pranešti draudimo įmonei apie padidėjusią riziką, nurodytą draudimo sutartyje (pvz., gyvenamasis namas ilgesnį laiką paliekamas be priežiūros);
  • laiku pranešti draudimo įmonei apie įvykusį draudžiamąjį įvykį ir pateikti su tuo susijusią draudimo įmonės reikalaujamą informaciją;
  • nusprendę anksčiau laiko nutraukti sutartį, pateikti prašymą draudimo įmonei.

Kilus nesutarimų dėl draudimo paslaugos

Kilus bet kokio pobūdžio nesutarimui ar ginčui su draudimo įmone ar draudimo tarpininku dėl draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ar nutraukimo sąlygų, pirmiausia reikia raštu kreiptis atitinkamai į draudimo įmonę ar draudimo tarpininką ir išsakyti savo klausimus ar pretenzijas. Nepavykus taikiai išspręsti problemos, dėl kilusio ginčo galima kreiptis į teismą arba neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją – Lietuvos banką1. Išsamiau apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke.

 

1 Neteisminio ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke procedūra yra skirta tik tiems atvejams, kai fizinis asmuo draudimo paslauga naudojasi asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-07