Lietuvos bankas
2020-03-03
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė uždarajai akcinei bendrovei „Orion Asset Management“ 40 000 eurų baudą už jos patikrinimo metu nustatytą teisės aktų pažeidimą. Įmonė vertėsi investicine veikla – sudarė sandorius savo sąskaita dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių, nors tokia veikla verstis neturėjo teisės.

Taip veikdama įmonė nesilaikė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų steigimo dokumentuose nustatytos vertybinių popierių išpirkimo ir išleidimo tvarkos ir neužtikrino sąžiningo elgesio su visais šių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų dalyviais (investuotojais).

Šį pažeidimą, už kurį skirta bauda, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė atlikdama įmonės patikrinimą, kurio tikslas buvo įvertinti įmonės kapitalo būklę ir rizikų valdymą, atitiktį kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reguliuojančių teisės aktų reikalavimams. 

Patikrinimo metu nustatyta ir kitų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos skirta švelniausia poveikio priemonė – viešas paskelbimas. Nustatyti šie pažeidimai: pasikeitus dviejų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų prospektuose paskelbtai informacijai, pataisytų dokumentų įmonė nepateikė priežiūros institucijai ir jų nepaskelbė, kaip reikalaujama. Nebuvo užtikrintas šių fondų pagrindinės informacijos investuotojams dokumento peržiūrėjimas, atnaujinimas, skelbimas ir pateikimas priežiūros institucijai, interneto svetainėje nepaskelbtos 2018 m. visos apimties ataskaitos. Įmonė nustatė šių fondų dalyvio pareigą gauti įmonės sutikimą prieš atliekant disponavimo šio dalyvio turimais fondo vertybiniais popieriais veiksmus, nors tai nėra numatyta teisės aktuose, dėl to fondų dalyviui buvo sunkiau įgyvendinti savo teises. 

Įmonė turi valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją.

Įmonė valdo 2 suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, 13 informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, 1 asmens portfelį. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.