Lietuvos bankas
2021-09-24
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė Revolut Bank teiktam kandidatui, leido investuoti „OMX Baltic Benchmark Fund“ turtą ir patvirtinti „Nextury Asia Technology Fund“ taisykles, nusprendė vadovautis tarptautinėmis gairėmis dėl rinkodaros pranešimų ir rinkos duomenų bei pakoregavo viešuosius sąrašus

Leista eiti Revolut Bank valdybos nario pareigas  
Atsižvelgusi į Revolut Bank, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Davidui Corriganui eiti šio specializuoto banko valdybos nario pareigas.

Leido investuoti „OMX Baltic Benchmark Fund“ turtą
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą, leido šiai bendrovei iki 35 proc. jos valdomos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – AS LHV Group vertybinius popierius.

Leido patvirtinti „Nextury Asia Technology Fund“ taisykles
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido patvirtinti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo specialiojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Nextury Asia Technology Fund“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą.

Vadovausis ESMA gairėmis dėl rinkodaros pranešimų
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2022 m. vasario 2 d. vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Gairėmis dėl rinkodaros pranešimų pagal Reglamentą dėl fondų investicinių vienetų arba akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu. Jose paaiškinama, kokia informacija yra priskiriama rinkodaros pranešimams, išdėstyti principai (įskaitant investuotojų apsaugos reikalavimus), kurių turi laikytis kolektyvinių investavimo subjektų valdytojai, skelbdami šiuos pranešimus. 

Gairėse nustatytų rekomendacijų laikytis ir jomis vadovautis nuo 2022 m. vasario 2 d. turėtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų, alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų (taikoma alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, turintiems licenciją pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą), Europos rizikos kapitalo fondų ir Europos socialinio verslumo fondų valdytojai.

Vadovausis ESMA gairėmis dėl rinkos duomenų
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis ESMA priimtomis Galutinėmis gairėmis dėl įsipareigojimų pagal FPRD II / FPRR dėl rinkos duomenų. Jomis siekiama užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai vienodai interpretuotų reikalavimus pateikti rinkos duomenis remdamiesi racionaliu komerciniu pagrindu, įskaitant reikalavimus atskleisti informaciją. Šiomis Gairėmis taip pat siekiama užtikrinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos vienodai interpretuotų ir taikytų suderintas priežiūros priemones, vertindamos racionalų komercinį pagrindą.

Laikytis Gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis turėtų prekybos vietos, patvirtinti skelbimo subjektai, konsoliduotos informacinės juostos teikėjai ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, kaip šie subjektai apibrėžti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į prašymus: 

  • įtraukė elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET” tarpininkę DLTify UAB į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; 
  • išbraukė UAB „MECOM GRUPP“ iš Viešojo valiutos keityklos operatorių sąrašo; 
  • įtraukė elektroninių pinigų įstaigos Verified Payments, UAB, tarpininkę UAB NOMADREM į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.