Lietuvos bankas
2013-11-15

Nauja tvarka užtikrins aukštesnę finansų rinkos dalyvių vadovų kvalifikaciją

Siekdama užtikrinti aukštesnę finansų rinkos dalyvių vadovų kvalifikaciją, skatindama efektyvesnį finansų rinkos dalyvių valdymą ir savarankiškumą, Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatus.

Rinkai duodama laiko pasirengti naujai tvarkai, todėl ji įsigalios nuo 2014 m. gegužės 1 d. Tvarka bus taikoma visiems Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, kurių vadovų arba pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą numato konkrečių finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Nuostatuose nurodyta, kad finansų rinkos dalyviai patys atliks vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą, prieš teikdami dokumentus Lietuvos bankui gauti leidimą juos paskirti. Nuostatuose nurodyti pagrindiniai finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko atliekamų vertinimų principai, numatomi aiškūs asmens reputacijos, kvalifikacijos ir patirties vertinimo kriterijai, kuriais vadovausis Lietuvos bankas ir finansų rinkos dalyviai, vertindami minėtų asmenų tinkamumą eiti pareigas. Be kitų kriterijų, taip pat bus atsižvelgiama ir į vertinamo asmens gebėjimą priimti sprendimus, strategiją, viziją, finansų rinkos dalyvio strategijos suvokimą, gebėjimą vertinti riziką, mąstymo savarankiškumą, taip pat į kitas savybes, reikalingas konkrečioms pareigoms eiti.

Lietuvos bankas atliks pakartotinį vertinimą, kai kils pagrįstų abejonių dėl konkretaus vadovo arba pagrindines funkcijas atliekančio asmens tinkamumo eiti pareigas: jei jis nevykdys Lietuvos banko nurodymų, įpareigojimų ar kitų privalomų vykdyti priemonių, jam bus ne pirmą kartą taikomos poveikio priemonės ir pan.

Finansų rinkos dalyvis, nusprendęs, kad asmuo netinka eiti vadovo pareigas ir (arba) atlikti pagrindines funkcijas, turės neskirti šio asmens į atitinkamas pareigas, o jei jis jau paskirtas – turės imtis reikiamų priemonių, kad šis asmuo būtų pakeistas kitu. Finansų rinkos dalyvis, atlikęs pakartotinį vertinimą ir nustatęs, kad vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo nebetinkamas eiti pareigas, turės nedelsdamas imtis reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti. Tai gali būti kai kurių arba visų finansų rinkos dalyvių vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų mokymas užtikrinant, kad bendros valdymo arba priežiūros organo narių kvalifikacijos ir patirties pakaks tinkamai eiti pareigas, atsakomybės ir funkcijų perskirstymas arba tam tikrų asmenų pakeitimas kitais.

Nuostatai parengti atsižvelgus į Europos bankininkystės institucijos gaires dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo.

Patvirtinti artimiausių trejų metų Lietuvos banko strateginiai siekiai

Lietuvos banko valdyba nustatė šalies centrinio banko 2014–2016 m. strateginius siekius atsižvelgdama į Lietuvos banko vykdomą misiją, apibrėžtą viziją ir vadovaudamasi institucinėmis vertybėmis.

Strateginiai Lietuvos banko siekiai suformuluoti ir skelbiami pirmą kartą. Jiems įgyvendinti suformuluoti konkretūs institucijos padalinių uždaviniai.

Nurodyti tokie artimiausių trejų metų svarbiausi Lietuvos banko tikslai:

- laiku nustatyti finansų sistemos struktūrines problemas ir užtikrinti, kad jos bus veiksmingai sprendžiamos makroprudencinėmis ir kitomis reguliacinėmis priemonėmis;

- tapti kompetencijos centru, rengiančiu kokybišką taikomojo pobūdžio analizę, padedančią priimti kokybiškus sprendimus, būtinus tvariai ūkio plėtrai;

- padidinti grynųjų pinigų cirkuliavimo, mokėjimo bei atsiskaitymo sistemų veiksmingumą ir išlaikyti operacijų saugumą;

- siekti didesnės valdomų atsargų investavimo grąžos;

- pasiūlyti naują kokybišką kredito unijų veiklos modelį ir jį įgyvendinti, sumažinti greitųjų kreditų plėtros keliamus neigiamus padarinius visuomenei;

- sklandžiai įgyvendinti bankui priskirtas euro įvedimo plano priemones, bendradarbiauti su kitomis euro įvedimo procese dalyvaujančiomis institucijoms ir joms padėti;

- tapti patraukliu ir konkurencingu darbdaviu, įgyvendinus modernią ir centrinio banko veiklos specifiką atitinkančią žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą;

- būti tarp trijų efektyviausių centrinių bankų Šiaurės ir Baltijos šalių regione.

Papildyta UAB „Synergy finance“ turima valdymo įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė papildyti UAB „Synergy finance“ turimą valdymo įmonės veiklos licenciją, suteikdama teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Licencija pakeista atsižvelgiant į UAB „Synergy finance“ prašymą.

Tai pirmoji įmonė, gavusi teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus. Prognozuojama, kad ateityje pagal 2013 m. birželio 18 d. priimtą Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstatymą, numatantį paprastesnę minėtų subjektų steigimo ir valdymo tvarką, tokių subjektų gali daugėti.

Iki šiol ši valdymo įmonė turėjo teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, taip pat teisę valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius ir konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

Šiuo metu UAB „Synergy finance“ valdo vieną specialųjį kolektyvinio investavimo subjektą, investuojantį į kitus kolektyvinio investavimo subjektus – investicinį fondą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“, kurio turto vertė – 5,7 mln. Lt (2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis), jo vienetus buvo įsigiję 33 dalyviai.

Pakeista draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo vienam draudžiamajam įvykiui  draudimo suma

Lietuvos banko valdyba pakeitė vieną iš dviejų 2013 m. rugsėjo 24 d. Valdybos nutarimu Nr. 03-160 patvirtintų  indeksuotų draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumų. Draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo vienam draudžiamajam įvykiui  draudimo suma pakeista atsižvelgus į Europos Komisijos patikslintą informaciją.

Indeksuota minimali draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, Draudimo įstatymo 162 straipsnio 3 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje išreikšta eurais, nuo kitų metų pradžios turi būti 1 250 618 eurų (ne 1 241 486 eurai, kaip skelbta anksčiau) vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 875 927 eurai visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.

Indeksuotas minimalus draudimo brokerių įmonės nuosavo kapitalo dydis, Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 dalyje išreikštas eurais, nuo kitų metų pradžios privalės būti ne mažesnis kaip 18 760 eurų.