Lietuvos bankas
2017-08-09
11

Lietuvos bankas tirs, kaip „Swedbank“ ir „Taupkasė“ informuoja klientus; Įpareigojimai UAB „NEO Finance“; Pritarta AB „Lietuvos draudimas“ valdybos nario kandidatūrai; Bendrovė įrašyta į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą; Pozicija dėl investicinių paslaugų, susijusių su užsienio KIS.

Lietuvos bankas tirs, kaip „Swedbank“ ir „Taupkasė“ informuoja klientus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba inicijuoja tikslinius tyrimus, kurių metu bus siekiama išsiaiškinti, kaip bankas „Swedbank“, AB, ir kredito unija „Taupkasė“ informuoja savo klientus apie teikiamų finansinių paslaugų pokyčius. 

„Visos finansų įstaigos privalo suteikti klientams visapusišką informaciją, ypač susijusią su įsipareigojimais ar klientų prisiimama rizika, – tai įsivertinti ir padės šie tyrimai, kurių metu Lietuvos bankas atliks tiesiogines finansų įstaigų klientų apklausas“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.  

Apklausai pasirinkti dalis „Swedbank“ klientų, kurie 2017 m. kovo–gegužės mėn. pasirašė atnaujintas kredito kortelės sutartis. Be kitų pakeitimų, šių klientų sutartyse su banku buvo numatytos ir pasikeitusios palūkanos. Šią savaitę Lietuvos bankas el. paštu susisieks su dalimi šių „Swedbank“ klientų ir teirausis, kokiu būdu sutarties pakeitimo metu jie buvo informuoti apie palūkanų keitimą.
Keičiant pagrindines sutarties sąlygas, o palūkanos yra viena iš tokių, laikoma, kad su klientu sudaroma nauja sutartis. Tokiais atvejais Vartojimo kredito įstatymas įpareigoja finansų įstaigą iki sutarties pasirašymo informaciją apie pagrindines naujos sutarties sąlygas klientui pateikti prieš protingą terminą – pakankamą klientui susipažinti su sutartimi. Tuo siekiama, kad klientas galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus ir priimtų pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo.

Kreipimosi į „Swedbank“ klientus kopiją rasite čia (560.9 KB download icon).

Lietuvos bankas jau kreipėsi į dalį kredito unijos „Taupkasė“ narių siekdamas išsiaiškinti, ar ši unija tinkamai juos informavo apie specifinį taupymo produktą indėlis „PLIUS“ ir su juo susijusias rizikas.
Lietuvos bankas nustatė, kad kredito unija „Taupkasė“ teikia paslaugą indėlis „PLIUS“, kurios viena iš būtinų sąlygų – dalį (30, 50 ar 70 proc.) taupymui skirtos sumos įnešti kaip papildomą pajų į kredito unijos kapitalą. 

Klientų įgytiems papildomiems pajams yra taikoma speciali pajaus grąžinimo tvarka, todėl su indėliu „PLIUS“ susijusios dvi pagrindinės rizikos:
•    įneštas papildomas pajus, kitaip nei indėlis, nėra apdraustas privalomuoju indėlių draudimu;
•    jei unija dirbtų nuostolingai, lėšų dalis, nuo 2017 m. sausio 1 d. įnešta kaip papildomas pajus, turėtų būti proporcingai sumažinta ir galėtų būti išmokama tik nustačius, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Be to, pagal Kredito unijų įstatymą, iki 2017 m. sausio 1 d. įneštas papildomas pajus gali būti grąžinamas tik tuo atveju, jeigu jį grąžinus kredito unija vykdys kredito unijos veiklos riziką ribojančius normatyvus, priešingu atveju pajinių įnašų už pagrindinį ir papildomus pajus grąžinimas turi būti sustabdomas tol, kol bus užtikrinta, kad yra vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai. 

Lietuvos bankas „Taupkasės“ klientų prašo pateikti informaciją, ar, prieš sudarant sutartis, jie buvo apie šias rizikas informuoti. 

Kreditų unijų įstatymas unijas įpareigoja, prieš sudarant sutartį dėl finansinių paslaugų teikimo, suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su finansinių paslaugų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, ir kitą informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

Kreipimosi į kredito unijos klientus kopijas rasite čia (408.6 KB download icon) ir čia (409.6 KB download icon).

Įpareigojimai UAB „NEO Finance“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba šių metų balandžio mėn. atliko planinį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus UAB „NEO Finance“ patikrinimą ir nustatė Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų. Patikrinus 148 vartojimo kredito sutartis, sudarytas 2016 m. rugpjūčio mėn., nustatyti penki atvejai, kai, vartojimo kredito gavėjams grąžinus vartojimo krditą anksčiau sutartyje nustatyto termino, bendrovė nesumažino bendros vartojimo kredito kainos, kaip tai nustatyta įstatyme. Be to, patikrinusi 50 vartojimo kredito sutarčių, sudarytų nuo 2017 m. vasario vidurio, Priežiūros tarnyba konstatavo, kad jose nebuvo nurodyta bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma. Bendrovė pripažino visus inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus, vartojimo kredito gavėjams atlygino nuostolius ir ėmėsi veiksmingų priemonių, kad panašaus pobūdžio pažeidimai nepasikartotų ateityje. Inspektavimo metu Priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad iš 230 vartojimo kredito sutarčių, sudarytų 2017 m. vasario mėn., šešiais atvejais vartojimo kredito sutartyse nurodyta kitų išlaidų suma viršijo Vartojimo kredito įstatyme nustatytą 0,04 proc. bendros vartojimo kredito sumos, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, ribą, todėl Priežiūros tarnyba įpareigojo UAB „NEO Finance“ ištaisyti šį pažeidimą ir iki 2017 m. rugsėjo 20 d. pateikti Lietuvos bankui tai patvirtinančius dokumentus.

Pritarta AB „Lietuvos draudimas“ valdybos nario kandidatūrai

Atsižvelgdama į AB „Lietuvos draudimas“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Mihkel Uibopuu kandidatūrai į šios bendrovės valdybos nario pareigas.

Bendrovė įrašyta į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „CAPITAL paskolų brokeris“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.

Pozicija dėl investicinių paslaugų, susijusių su užsienio KIS

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, siekdama užtikrinti daugiau aiškumo dėl teisės aktų aiškinimo ir taikymo, patvirtino poziciją dėl kai kurių investicinių paslaugų, susijusių su užsienio kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniais vienetais ir akcijomis, teikimo Lietuvoje. Su ja galite susipažinti pagal šią nuorodą.