Lietuvos bankas
2017-06-01
11

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino negaliojančiu „Taupkasės“, kredito unijos, sprendimą, kuriuo Paskolų komiteto nariams buvo išmokėta daugiau kaip 720 tūkst. Eur tantjemų. Byloje Lietuvos bankas dalyvavo kaip trečiasis asmuo.

„Neatsakingas kelių kredito unijos narių sprendimas ne tik kėlė grėsmę jos veiklai, pažeidė kitų pajininkų turtinius interesus, bet ir kompromitavo kredito unijas apskritai. Lietuvos bankas nesitaikstė su tokiu, sakyčiau, įžūliu elgesiu, ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas patvirtino, kad buvome teisūs. Manome, kad šis precedentas užkirs kelią galimiems tokio pobūdžio piktnaudžiavimams ateityje“, – sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Priežiūros teisės skyriaus viršininkas Arūnas Budrikis.

Bylos esmė – 2015 m. kovo pabaigoje vyko „Taupkasės“, kredito unijos, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas dėl 2014 m. pelno paskirstymo. Jo metu stebėtojų tarybos narys pasiūlė 722 tūkst. Eur iš minėto pelno skirti tantjemoms Paskolų komiteto nariams ir pirmininkui išmokėti. Tokį siūlymą palaikė šeši iš devynių susirinkime dalyvavusių kredito unijos narių, iš jų trys buvo Paskolų komiteto nariai – jie nenusišalino ir balsavo už sau palankų sprendimą. Administracijos vadovė jį apskundė Kauno apylinkės teismui. Šiam atmetus ieškinį, Lietuvos bankas, dalyvavęs byloje kaip trečiasis asmuo, teikė apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui, o vėliau – ir kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, nes dviejų žemesnės instancijos teismų sprendimai buvo palankūs „Taupkasei“, kredito unijai.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ankstesnius teismų sprendimus panaikino. Tarp motyvų įvertinta, kad sprendimas išmokėti tantjemas Paskolų komiteto nariams buvo priimtas nepaisant kitų narių ir pačios kredito unijos interesų bei esant akivaizdžiam interesų konfliktui, balsuojant patiems Paskolų komiteto nariams, ir jų balsai, priimant šį sprendimą, buvo lemiami. Atsižvelgta ir į Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vertinimą, kad toks 2014 m. pelno paskirstymas galėjo kelti grėsmę kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Paskolų komiteto nariai ir pirmininkas turės grąžinti gautas lėšas.