Lietuvos bankas
2015-04-30
11

Vartojimo kredito davėjams – gairės, padėsiančios skolinti atsakingiau; neprieštarauta dėl UAB FMĮ „DV INVEST“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo; pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai; baigta UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų investicinių fondų panaikinimo procedūra; „Adamas Food Ltd“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; pritarta UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms

Vartojimo kredito davėjams – gairės, padėsiančios skolinti atsakingiau

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Vartojimo kredito teikimo gaires (7.5 MB download icon). Gairės parengtos atsižvelgus į Lietuvos vartojimo kreditų teikimo praktikoje kylančius klausimus dėl teisės aktų reikalavimų. Jomis siekiama atkreipti vartojimo kredito davėjų dėmesį į svarbiausius šios veiklos aspektus ir užtikrinti vartojimo kredito gavėjų apsaugą.

Daugiausia dėmesio Vartojimo kredito teikimo gairėse skiriama svarbiausiai Vartojimo kredito įstatyme įtvirtintai vartojimo kredito davėjų pareigai – tinkamai įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą – paaiškinti. Dokumente pateikiama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicija, rodanti, kas laikytina tinkama ir kas – netinkama praktika vertinant vartojimo kredito gavėjų mokumą. Pavyzdžiui, jei vartojimo kredito gavėjas tik užpildo paraišką gauti kreditą, vartojimo kredito davėjas privalo surinkti paraiškoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Juos vartojimo kredito davėjas gali surinkti iš paties vartojimo kredito gavėjo arba paraiškoje nurodytus duomenis tikrindamas naudojamose duomenų bazėse.

Gairėse pateikiama ir kitų su vartojimo kredito veikla susijusių išaiškinimų. Pavyzdžiui, jei vartojimo kredito davėjas už vartojimo kredito išmokėjimą grynaisiais pinigais ar įmokų surinkimą grynaisiais pinigais ima papildomus mokesčius, šie mokesčiai turi būti įtraukti į bendrą vartojimo kredito kainą.

Rengiant Vartojimo kredito teikimo gaires buvo remiamasi Priežiūros tarnybos atsakymais ir išaiškinimais rinkos dalyviams, taip pat teisminiuose procesuose Lietuvos banko pateiktomis pozicijomis dėl teisės aktų nuostatų aiškinimo, Priežiūros tarnybos sukaupta vartojimo kredito davėjų priežiūros ir tarptautine praktika. Rengiant gaires, buvo konsultuotasi ir diskutuota su rinkos dalyviais ir jų asociacijomis bei vartotojų teisių gynimo organizacijomis.

Neprieštarauta dėl UAB FMĮ „DV INVEST“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonės UAB „DV INVEST“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo tiek, kad įsigyjama įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis būtų didesnė nei 50 proc.

Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION London Property Fund“ taisyklėms.

Šiuo metu UAB „Orion Asset Management“ valdo du pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius investicinius fondus, vieną investicinio kintamo kapitalo bendrovę ir šešis pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius investicinius fondus.

Patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir pateiktą medžiagą, nusprendė patvirtinti įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų („Finasta“ konservatyvaus investavimo, „Finasta“ aktyvaus investavimo, „Finasta“ augančio pajamingumo, „Finasta“ racionalios rizikos) taisyklių pakeitimus.

Taisyklėse nurodamas pakeistas įmonės pavadinimas (iki 2015 m. kovo 27 d. pavadinimas buvo UAB „Finasta Asset Management“) ir naujas interneto svetainės adresas (www.invl.lt). Be to, pakeitimais nuo 1,49 iki 1,00 proc. mažinami atskaitymai iš kiekvienos dalyvio vardu įmokėtos pensijų įmokos. Šiuo pakeitimu įgyvendinami 2012 m. lapkričio 24 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo reikalavimai. Be to, atlikti pakeitimai, susiję su euro įvedimu: sumos, nurodytos litais, konvertuotos į eurus ir pan.

UAB „INVL Asset Management“ šiuo metu valdo keturis II pakopos ir du III pakopos pensijų fondus, du suderintuosius ir du specialiuosius investicinius fondus.

UAB „INVL Asset Management“ leista fondo Finasta Vitality“ valdymą perduoti UAB „Synergy finance“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido perduoti šios įmonės valdomo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Finasta Vitality“ valdymą UAB „Synergy finance“.

Perdavus turto valdymą, fondo „Finasta Vitality“ investavimo strategija, taikomi mokesčiai, dalyvių teisės ir pareigos nesikeis. Dalyviai turės teisę parduoti turimus fondo vienetus per 1 mėn. nuo pranešimo gavimo dienos nemokėdami išpirkimo mokesčio.

UAB „INVL Asset Management“ dėl teisinių ir ekonominių pasikeitimų įmonės veikloje nusprendė fondo „Finasta Vitality“ valdymą perduoti kitai valdymo įmonei. 

Baigta UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų investicinių fondų panaikinimo procedūra

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiais galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtintos trijų UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų kolektyvinio investavimo subjektų – specialiojo sudėtinio Ūkio banko investavimo galimybių fondo, suderintųjų Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo – taisyklės.

Priežiūros tarnyba tokį sprendimą priėmė, išnagrinėjusi UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ prašymą ir atsižvelgusi į tai, kad baigta fondų panaikinimo procedūra, t. y.  fondai nebeturi turto ir įsipareigojimų, yra atsiskaityta su fondų dalyviais.

2013 m. gegužės 8 d. UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“, atsižvelgusi į akcininko BAB Ūkio banko ketinimą nutraukti veiklą, nusprendė panaikinti tris valdomus kolektyvinio investavimo subjektus.

„Adamas Food Ltd“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „EVP International“ tarpininką „Adamas Food Ltd“, registruotą Jungtinėje Karalystėje, į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

UAB „EVP International“ per šį tarpininką teiks mokėjimo paslaugas (grynųjų pinigų išdavimo ir priėmimo), naudodama jo sukurtą sistemą, skirtą įmonės tarpininkų grynųjų pinigų operacijoms atlikti.

Pritarta UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Astos Grabinskės, Simonos Grinevičienės ir Ritos Nogės, pretenduojančių eiti uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.