Lietuvos bankas

Kriptoturtas yra skaitmeninė vertės arba teisės išraiška, kurią galima perduoti ir saugoti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro (angl. DLT) arba panašią technologiją. Kol kas Lietuvos bankas nesuteikia leidimų įmonėms, išleidžiančioms kriptoturtą ar teikiančioms kriptoturto paslaugas Lietuvoje. Nors šių įmonių neprižiūri Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prižiūri rinką, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų.

Reglamentu (ES) Nr. 2023/1114 (Reglamentas dėl kriptoturto rinkų, toliau – MiCAR) nustatoma visapusiška Europos kriptoturto ir susijusių paslaugų sistema, taip pat reikalavimai kriptoturto žetonų (su turtu susietų žetonų (angl. ART), elektroninių pinigų žetonų (angl. EMT) ir kito kriptoturto) emitentams ir su tokiais žetonais susijusių paslaugų teikėjams (kriptoturto paslaugų teikėjams). Ši sistema padeda valdyti pagrindines rizikas, kurios yra susijusios su kriptoturto rinkomis ir į kurias nėra atsižvelgiama šiuo metu galiojančiuose finansinių paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Reikalavimai elektroninių pinigų žetonų ir su turtu susietų žetonų emitentams bus taikomi nuo 2024 m. birželio 30 d. Visas MiCAR taikomas nuo 2024 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos valdžios institucijos aktyviai ruošiasi MiCAR įgyvendinimui. Lietuvos bankas, kaip nacionalinė kompetentinga institucija, atsakingas už licencijų kriptoturto rinkos dalyviams išdavimą ir jų priežiūrą, taip pat jis kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vykdys šių rinkos dalyvių priežiūrą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Atsižvelgiant į kylančias rizikas, licenciją galės gauti tik skaidriai, sąžiningai, teisėtai veikiančios įmonės, deramą dėmesį skiriančios atitikties užtikrinimui, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai bei paslaugų kokybei.

[[#ex]]

Svarbios sąvokos (kaip jos yra apibrėžtos MiCAR)

Kriptoturto paslaugų teikėjas – juridinis asmuo ar kita įmonė, kurių darbas ar verslo veikla yra profesionalus vienos ar daugiau kriptoturto paslaugų teikimas klientams ir kuriems leidžiama teikti kriptoturto paslaugas pagal MiCAR 59 straipsnį.

suskleidziami boxai

Kriptoturto paslaugos pagal MiCAR 3 straipsnio 16 dalies nuostatas

Elektroninių pinigų žetonų arba e. pinigų žetonų emitentas – emitentas, išleidžiantis tam tikros rūšies kriptoturtą, kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejus su vienos oficialios valiutos verte.

Su turtu susietų žetonų emitentas – emitentas, išleidžiantis kriptoturtą, kuris nėra elektroninių pinigų žetonai ir kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejus su kuria nors kita verte ar teise (arba jų deriniu), įskaitant vieną ar daugiau oficialių valiutų.

Kito kriptoturto emitentas – emitentas, kuris išleidžia kito tipo kriptoturtą, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninių pinigų žetonus.


Terminai

 • 2018 m. kovo mėn. Europos Komisija (EK) priėmė Finansinių technologijų srities (FinTech) veiksmų planą.
 • 2019 m. gruodžio mėn. Seimas priėmė įstatymo pakeitimus dėl tam tikrų su kriptoturtu susijusių subjektų įtraukimo į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos režimą.
 • 2019 m. gruodžio mėn. EK pradėjo viešas konsultacijas dėl ES kriptoturto rinkų sistemos.
 • 2020 m. rugsėjo mėn. EK paskelbė ES skaitmeninių finansų strategiją, taip pat suformulavo teisėkūros pasiūlymą dėl kriptoturto (įskaitant MiCAR).
 • 2022 m. birželio mėn. Seimas sugriežtino reikalavimus su kriptoturtu susijusiems subjektams.
 • 2023 m. birželio mėn. MiCAR paskelbiamas Oficialiajame leidinyje.
 • 2024 m. birželio mėn. įsigalios MiCAR III ir IV antraštinės dalys (dėl su turtu susietų žetonų ir e. pinigų žetonų emitentų).
 • 2024 m. gruodžio mėn. įsigalios MiCAR I, II, V, V, VI, VII antraštinės dalys.
 • 2024 m. gruodžio mėn. EK turėtų pateikti rinkos pokyčių ataskaitą ir atitinkamą teisėkūros pasiūlymą (įskaitant reikalavimus nepakeičiamiesiems žetonams (angl. NFT), decentralizuotam finansavimui (DeFi) ir kriptoturto skolinimui bei skolinimuisi).
 • 2025 m. birželio mėn. EK turėtų pateikti tarpinę kriptoturto rinkos pokyčių ir tendencijų ataskaitą (įskaitant decentralizuoto finansavimo raidos vertinimą) ir pateikti atitinkamą teisės akto pasiūlymą.
 • Nuo 2025 m. gruodžio mėn. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) turėtų pateikti metinę ataskaitą apie kriptoturto rinkų pokyčius ir MiCAR reikalavimų taikymą.
 • 2027 m. birželio mėn. EK turėtų pateikti ataskaitą apie kriptoturto rinkos pokyčius ir tendencijas (įskaitant decentralizuoto finansavimo reikalavimų vertinimą) ir pateikti atitinkamą teisėkūros pasiūlymą.

Pagrindiniai teisės aktai

ES reguliavimas:

2-o ir 3-io lygių tekstai:

Lietuvos nacionaliniai teisės aktai:

 • Įgyvendinant MiCAR Lietuvoje reikia iš dalies keisti tam tikrus nacionalinius teisės aktus, siekiant paskirti Lietuvos banką nacionaline kompetentinga institucija ir sudaryti sąlygas prižiūrėti kriptoturto paslaugų teikėjus bei elektroninių pinigų žetonų ir su turtu susietų žetonų emitentus. Kai teisės aktai bus patvirtinti, bus pateikta nuoroda į juos.

Leidimų išdavimo procesas

Kaip jau minėta, Lietuvos bankas šiuo metu nesuteikia leidimų įmonėms, išleidžiančioms kriptoturtą ar teikiančioms kriptoturto paslaugas Lietuvoje. Būsimas įsipareigojimas išduoti licencijas ir prižiūrėti tam tikrus kriptoturto rinkos dalyvius pagal MiCAR reikalavimus bus įgyvendinamas atsižvelgiant į rizikas, kylančias kriptoturto rinkose. Licenciją galės gauti tik skaidriai, sąžiningai, teisėtai veikiančios įmonės, deramą dėmesį skiriančios atitikties užtikrinimui, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai bei paslaugų kokybei. Kriptoturto rinkos dalyviai turės įrodyti, kad:

 • valdymo organų nariai (ir akcininkai) yra pakankamai geros reputacijos, turi tinkamų žinių, įgūdžių bei patirties valdyti verslą ir gali skirti pakankamai laiko pareigoms atlikti;
 • kriptoturto rinkos dalyvis supranta gero valdymo principus (interesų konfliktų valdymas, veiklos ir kontrolės funkcijų atskyrimas, sąžiningas ir savalaikis bendradarbiavimas su priežiūros institucija ir t. t.) ir įsipareigoja jų laikytis;
 • valdymo organų nariai ne tik supranta MiCAR išdėstytus teisinius reikalavimus, bet ir turi reikiamų žinių ir supranta nacionalinį teisinį reguliavimą bei teisinę aplinką Lietuvoje;
 • kriptoturto rinkos dalyvio verslo veiklai finansuoti arba kriptoturto rinkos dalyvio kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti naudojamos lėšos yra įgytos teisėtai (patvirtinta nenutrūkstama dokumentų grandine). Lietuvos bankas taip pat išnagrinės akcininko verslo istoriją ir siūlomą finansavimo schemą;
 • kriptoturto rinkos dalyvis turės tinkamą veiklos centrą Lietuvoje, kuris turi atitikti jo planuojamą verslo modelį, ir nebus fiktyvi įmonė, kurios didžioji dalis veiklos būtų perduota trečiosioms šalims.

Licencijas pagal MiCAR reikalavimus išduos Lietuvos bankas, vadovaudamasis tomis pačiomis taisyklėmis ir principais, kaip ir išduodamas licencijas bet kurio kito tipo finansų rinkos dalyviui. Todėl Lietuvos bankui pateiktos neišsamios, netinkamai ar neteisingai parengtos arba faktiškai neteisingos paraiškos nebus priimamos vertinti. Lietuvos bankas nustato aukštus kokybės bei tinkamo pasirengimo standartus ir netoleruoja piktnaudžiavimo licencijų išdavimo procesu.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas bus paskirtas nacionaline kompetentinga institucija, atsakinga už licencijų išdavimą subjektams, kuriems galioja MiCAR, ir už jų priežiūrą, šis reglamentas bus įgyvendintas visa apimtimi, kai tik bus pradėti taikyti atitinkami reikalavimai.

Daugiau informacijos apie būsimą leidimų išdavimo procesą galima rasti čia.

Tam tikrus dažniausiai užduodamus klausimus dėl leidimų išdavimo galite rasti čia.


Susijusios pozicijos ir įspėjimai

Lietuvos bankas

Europos priežiūros institucijos (EPI)


Kontaktai

Jei turite klausimų, prašome kreiptis el. paštu tl.bl@remocwen.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05