Lietuvos bankas

Kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisės išraiška, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro (angl. DLT) arba panašią technologiją.

Kito kriptoturto emitentas – emitentas, kuris išleidžia kito tipo kriptoturtą, kuris nėra nei su turtu susietas žetonas (angl. ART), nei elektroninių pinigų žetonas (angl. EMT).

Kito kriptoturto, kuris nėra su turtu susietas žetonas (angl. ART) ar elektroninių pinigų žetonas (angl. EMT), siūlytojai ir asmenys, siekiantys tokį kriptoturtą įtraukti į prekybą, prieš pradėdami šią veiklą, Lietuvos bankui turi pateikti tam tikrus dokumentus.

Reikalavimai šio kriptoturto siūlytojams ir asmenims, prašantiems įtraukti į prekybą kriptoturtu, yra išdėstyti Reglamento (ES) 2023/1114 (MiCAR) II antraštinėje dalyje. Reikalavimų ir išimčių suvestinė pateikiama lentelėje toliau.

Atitinkama MiCAR dalis

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Veiklos tipas

Viešas siūlymas

Prašymas įtraukti į prekybą

Kas gali vykdyti veiklą, susijusią su kriptoturtu, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas

Juridinis asmuo, kuriam netaikomos išimtys

KITA (IŠIMTYS)

Tiesiogiai

Netiesiogiai

Juridiniai asmenys, ketinantys (bet kuris iš išvardytų):

a) siūlyti šį kriptoturtą mažiau negu 150 fizinių ar juridinių asmenų vienoje valstybėje narėje, jeigu šie asmenys veikia savo sąskaita;

b) pateikti viešą šio kriptoturto pasiūlymą, kurio bendrą vertė per 12 mėnesių nuo siūlymo pradžios Europos Sąjungoje neviršija 1 000 000 eurų arba jai prilygstančios sumos kita oficialia valiuta arba kriptoturtu;

c) siūlyti šį kriptoturtą tik profesionaliesiems investuotojams, kai šį kriptoturtą gali turėti tik tokie profesionalieji investuotojai.

MiCAR II antraštinė dalis netaikoma viešiems pasiūlymams, jei taikoma kuri nors iš toliau pateiktų sąlygų:

a) kriptoturtas siūlomas neatlygintinai;

b) kriptoturtas yra automatiškai sukuriamas kaip atlygis už paskirstytojo registro priežiūrą arba sandorių patvirtinimą;

c) pasiūlymas yra susijęs su prekių ir paslaugų žetonu, leidžiančiu naudotis egzistuojančia ar naudojama preke ar paslauga;

d) kriptoturto savininkas turi teisę jį naudoti tik mainais į prekes ir paslaugas ribotame, sutartinius susitarimus su siūlytoju turinčių prekybininkų tinkle.

Juridiniai asmenys

Prekybos platformos operatorius, kai šis kriptoturtas įtraukiamas į prekybą operatoriaus iniciatyva ir šio kriptoturto baltoji knyga nebuvo paskelbta

Ar reikalinga licencija (arba leidimas vykdyti veiklą)?

Ne

Ne

Ne

Ne

Kada galima pradėti veiklą, susijusią su kriptoturtu, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas

1. Parengta kriptoturto baltoji knyga (6 straipsnis ir I priedas).

2. Baltoji knyga yra pateikta kompetentingai institucijai.

3. Kompetentingai institucijai taip pat pateiktas paaiškinimas, kodėl šis kriptoturtas nėra su turtu susietas žetonas arba elektroninių pinigų žetonas.

4. Kompetentingai institucijai taip pat pateiktas priimančiųjų valstybių narių, kuriose bus vykdoma veikla, sąrašas.

5. Baltoji knyga yra paskelbta viešai.

6. Parengta ir paskelbta rinkodaros komunikacija, jei tokia yra.

7. Laikomasi 14 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų.

 

Jei kriptoturto baltoji knyga neparengta, tuomet:

1. Parengta rinkodaros komunikacija (7 straipsnis).

2. Laikomasi 14 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų.

 

Jei baltoji knyga yra parengta, tuomet:

1. Parengta baltoji knyga (6 straipsnis ir I priedas).

2. Baltoji knyga yra pateikta kompetentingai institucijai.

3. Kompetentingai institucijai yra pateiktas paaiškinimas, kodėl kriptoturtas nėra su turtu susietas žetonas arba elektroninių pinigų žetonas.

4. Kompetentingai institucijai yra pateiktas priimančiųjų valstybių narių, kuriose bus vykdoma veikla, sąrašas.

5. Baltoji knyga yra paskelbta viešai.

6. Parengta ir paskelbta rinkodaros komunikacija, jei tokia yra.

7. Laikomasi 14 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų.

Jei kriptorturto baltoji knyga neparengta, tuomet veikla nereglamentuojama pagal MiCAR.

 

Jei kriptoturto baltoji knyga parengta, tuomet:

1. Parengta baltoji knyga p (6 straipsnis ir I priedas).

2. Baltoji knyga yra pateikta kompetentingai institucijai.

3. Kompetentingai institucijai yra pateiktas paaiškinimas, kodėl kriptoturtas nėra su turtu susietas žetonas arba elektroninių pinigų žetonas.

4. Kompetentingai institucijai yra pateiktas priimančiųjų valstybių narių, kuriose bus vykdoma veikla, sąrašas.

5. Baltoji knyga yra paskelbta viešai.

6. Parengta ir paskelbta rinkodaros komunikacija, jei tokia yra.

7. Laikomasi 14 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų.

 

1. Parengta kriptoturto baltoji knyga (6 straipsnis ir I priedas).

2. Baltoji knyga yra pateikta kompetentingai institucijai.

3. Kompetentingai institucijai yra pateiktas paaiškinimas, kodėl kriptoturtas nėra su turtu susietas žetonas arba elektroninių pinigų žetonas.

4. Kompetentingai institucijai yra pateiktas priimančiųjų valstybių narių, kuriose bus vykdoma veikla, sąrašas.

5. Baltoji knyga yra paskelbta viešai.

6. Parengta ir paskelbta rinkodaros komunikacija, jei tokia yra.

7. Laikomasi 14 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų.

 

[[#ex]]

Reikalavimai siūlytojams ir asmenims, prašantiems įtraukti į prekybą kriptoturtą, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas

Juridinis asmuo gali viešai siūlyti arba prašyti įtraukti į prekybą kitą kriptoturtą, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar el. pinigų žetonas, Europos Sąjungos teritorijoje tik tuo atveju, jei tas asmuo:

 • parengė kriptoturto baltąją knygą pagal 6 straipsnio nuostatas;
 • pateikė kriptoturto baltąją knygą priežiūros institucijai pagal 8 straipsnio nuostatas ir pateikė šiuos papildomus dokumentus:
  • paaiškinimą, kodėl šis kriptoturtas neturėtų būti laikomas:
   • kriptoturtu, kuriam pagal 2 straipsnio 4 dalies nuostatas netaikomas MiCAR;
   • elektroninių pinigų žetonu;
   • su turtu susietus žetonu;
  • pateikė priimančiųjų valstybių narių, kuriose  ketinama viešai siūlyti kriptoturtą arba prašyti jį traukti į prekybą, jei tokių yra, sąrašą, ir nurodė numatomo viešo siūlymo arba numatomo įtraukimo į prekybą pradžios datą ir bet kokius tokios datos pakeitimus;
 • paskelbė kriptoturto baltąją knygą viešai pagal 9 straipsnio nuostatas;
 • parengė rinkodaros komunikaciją, jei tokia yra, pagal 7 straipsnio nuostatas;
 • paskelbė rinkodaros komunikaciją, jei tokia yra, pagal 9 straipsnio nuostatas;
 • laikosi 14 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Šio kriptoturto baltoji knyga parengiama valstybės narės, kurioje yra buveinė, valstybine kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba. Jei šis kriptoturtas taip pat siūlomas kitoje valstybėje narėje, kurioje nėra buveinės, kriptoturto baltoji knyga taip pat parengiama priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Visa tokio kriptoturto baltojoje knygoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija, ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai. Šio kriptoturto siūlytojai, asmenys, prašantys įtraukti į prekybą, arba tokio kriptoturto prekybos platformos operatoriai turi atnaujinti savo paskelbtas kriptoturto baltąsias knygas ir, kai taikoma, savo paskelbtą rinkodaros komunikaciją, kai tik atsiranda reikšmingas naujas veiksnys, esminė klaida ar esminis netikslumas, galintis turėti įtakos tokio kriptoturto vertinimui. Kriptoturto baltoji knyga turi atitikti visus MiCAR 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Jei rengiama rinkodaros komunikacija, visa informacija rinkodaros komunikacijoje turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros komunikacija turi atitikti visus MiCAR 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Be to, siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybą kriptoturtą, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas, privalo (pagal MiCAR 14 straipsnį):

 • veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai;
 • sąžiningai, aiškiai ir neklaidinančiai bendrauti su kriptoturto turėtojais ir potencialiais kriptoturto turėtojais;
 • nustatyti, valdyti ir atskleisti visus galinčius kilti interesų konfliktus ir stengtis jų išvengti;
 • prižiūrėti visas savo sistemas ir saugumo prieigos protokolus, kad jie atitiktų atitinkamus Europos Sąjungos standartus;
 • veikti  kuo labiau atsižvelgdami į tokio kriptoturto turėtojų interesus ir sudarydami jiems vienodas sąlygas.

Siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybą kriptoturtą, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas, privalo savo interneto svetainėje paskelbti kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei tokia yra) iki pradėdami viešai siūlyti tokį kriptoturtą arba prieš įtraukdami jį į prekybą. Kriptoturto baltoji knyga ir, kai taikoma, rinkodaros komunikacija turi būti prieinama siūlytojų arba asmenų, prašančių įtraukti į prekybą, interneto svetainėje tol, kol tą kriptoturtą turi visuomenė.


Pateiktų dokumentų peržiūra

Asmuo neteikia viešo siūlymo arba neprašo įtraukti į prekybą kito kriptoturto, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas, Europos Sąjungoje, nebent tas asmuo pateikė kompetentingai institucijai  šio kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei tokia yra), ir viešai paskelbė kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei tokia yra) pagal MiCAR 8 ir 9 straipsnių (ir I priedo) nuostatas.

Kompetentinga institucija nereikalauja iš anksto patvirtinti tokio kriptoturto baltųjų knygų arba jų rinkodaros komunikacijos (jei tokia yra) prieš jas paskelbiant, tačiau visa šio kriptoturto baltojoje knygoje ir rinkodaros komunikacijoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti, o kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija; ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai.

Lietuvos bankui pateiktą kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją peržiūri atitinkamų Lietuvos banko padalinių specialistai per MiCAR 8 straipsnyje nustatytą terminą. Visu vertinimo laikotarpiu priežiūros institucija reguliariai bendrauti su šio kriptoturto emitentu.


MiCAR nustatyti terminai

tekstas

 1. Siūlytojai, asmenys, prašantys įtraukti šį kriptorturtą į prekybą, arba šio kriptoturto prekybos platformų operatoriai tokio kriptoturto, kuris nėra nei su turtu susietas žetonas, nei elektroninių pinigų žetonas, baltąją knygą, rinkodaros komunikaciją (jei tokia yra) ir kitus reikalaujamus dokumentus kompetentingai institucijai turi pateikti likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki kriptoturto baltosios knygos viešo paskelbimo dienos.
  Kompetentinga institucija nereikalauja iš anksto patvirtinti šio kriptoturto baltųjų knygų ir jų rinkodaros komunikacijos prieš jų viešą paskelbimą, tačiau visa kriptoturto baltojoje knygoje ir rinkodaros komunikacijoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti, kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija, ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai.
 2. Siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybą šį kriptoturtą, kuris nėra su turtu susietas žetonas ar elektroninių pinigų žetonas, privalo iš anksto savo viešai prieinamoje interneto svetainėje paskelbti kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei tokia yra), ir bet kokiu atveju prieš pradėdami viešai siūlyti tokį kriptoturtą arba prieš įtraukdami jį į prekybą.

Teisės aktai, reglamentuojantys kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus ir elektroninių pinigų žetonus, emitentų veiklą ir licencijų išdavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05