Lietuvos bankas

Kriptoturto paslaugų teikėjas (angl. CASP) – juridinis asmuo arba kita įmonė, kurių darbas ar verslo veikla yra profesionalus vienos ar daugiau kriptoturto paslaugų teikimas klientams ir kuriems leidžiama teikti kriptoturto paslaugas. Šios paslaugos gali būti:

tekstas

Asmuo, ketinantis teikti kriptoturto paslaugas, prieš pradėdamas vykdyti šią veiklą, turi pateikti Lietuvos bankui tam tikrus dokumentus ir gauti Lietuvos banko patvirtinimą (tam tikroms finansų įstaigoms, tam tikroms paslaugoms teikti) arba licenciją (juridiniam asmeniui ar kitam subjektui, kuris nėra tam tikra finansų įstaiga, teikianti tam tikras paslaugas).

Reikalavimai kriptoturto paslaugų teikėjams išdėstyti Reglamento (ES) Nr. 2023/1114 (MiCAR) V antraštinėje dalyje. Reikalavimų ir išimčių suvestinė pateikta lentelėje toliau.

Atitinkama MiCAR dalis

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Kas gali teikti kriptoturto paslaugas Europos Sąjungoje?

Juridinis asmuo ar kitas subjektas, kuriam netaikomos išimtys

Tam tikros finansų įstaigos, kurioms taikomos tam tikrų kriptoturto paslaugų teikimo išimtys

Ar reikalinga licencija (arba leidimas vykdyti veiklą)?

Taip

Ne

Kokios kriptoturto paslaugos gali būti teikiamos?

Licencijoje nurodytos paslaugos

1. Kredito įstaiga

Gali teikti bet kokias kriptoturto paslaugas.

2. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

Teikia tik kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugas.

3. Investicinė įmonė

Europos Sąjungoje gali teikti kriptoturto paslaugas, lygiavertes investicinėms paslaugoms ir veiklai, dėl kurių jai konkrečiai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą Nr. 2014/65/ES.

4. Elektroninių pinigų įstaiga

Gali teikti tik kriptoturto saugojimo ir administravimo bei kriptoturto pervedimo klientų vardu paslaugas, susijusias su jos išleistais elektroninių pinigų žetonais.

5. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonė arba alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV)

Gali teikti kriptoturto paslaugas, lygiavertes investicijų portfelių valdymo paslaugoms ir nepagrindinėms paslaugoms, dėl kurių jai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą Nr. 2009/65/EB arba Direktyvą Nr. 2011/61/ES.

6. Rinkos operatorius

Gali valdyti prekybos kriptoturtu platformą.

Kada kriptoturto paslaugos gali būti teikiamos klientams Europos Sąjungoje?

Gavus licenciją

Kompetentingai institucijai patvirtinus naują verslo planą (pagal išsamaus pranešimo kriterijų)

 • Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kredito įstaigos licenciją Lietuvoje, rasite čia.
 • Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti investicinės įmonės licenciją Lietuvoje, rasite čia.
 • Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojo licenciją, rasite čia.
 • Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją Lietuvoje, rasite čia.

Kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie yra tam tikros finansų įstaigos

[[#ex]]

Reikalavimai

Tam tikros finansų įstaigos gali teikti tam tikras kriptoturto paslaugas be papildomos licencijos išdavimo, jei jos pateikia kompetentingai institucijai tam tikrą informaciją, ir kompetentinga institucija pagal MiCAR 60 straipsnio nuostatas joms leidžia teikti tam tikras kriptoturto paslaugas. Sąrašas pateikiamas lentelėje.

Finansų įstaiga

Teisė siūlyti konkrečią kriptoturto paslaugą be papildomos licencijos

Prilygstanti finansinė paslauga šiuo metu

(suteiktas leidimas siūlyti šiuo metu)

Kredito įstaiga

Gali teikti bet kokias kriptoturto paslaugas

-

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas,  kuriam suteiktas leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (45)

Teikia tik kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugas

-

Investicinė įmonė, gavusi veiklos leidimą pagal direktyvą Nr. 2014/65/ES

Kriptoturto saugojimas ir administravimas klientų vardu

Prilygsta Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo B skirsnio 1 punkte nurodytai papildomai paslaugai.

Prekybos kriptoturtu platformos valdymas

Prilygsta daugiašalės prekybos sistemos ir organizuotos prekybos sistemos valdymui, nurodytiems Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 8 ir 9 punktuose.

Kriptoturto keitimas į lėšas

Prilygsta Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 punkte nurodytai sandorių vykdymo savo sąskaita veiklai.

Kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą

Su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas klientų vardu

Prilygsta Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 2 punkte nurodytam pavedimų vykdymui klientų vardu.

Kriptoturto platinimas

Prilygsta finansinių priemonių emisijos organizavimui, vykdymui ir platinimui prisiimant įsipareigojimą supirkti likutį ir neprisiimant įsipareigojimo supirkti likutį, atitinkamai nurodytiems Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 6 ir 7 punktuose.

Pavedimų dėl kriptoturto priėmimas ir perdavimas klientų vardu

Prilygsta pavedimų dėl vieno ar kelių finansinių instrumentų priėmimui ir perdavimui, atitinkamai nurodytiems Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 1 punkte.

Konsultacijų (rekomendracijų) dėl kriptoturto teikimas

Prilygsta konsultacijoms dėl investicijų, nurodytoms Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 5 punkte.

Kriptoturto portfelio valdymas

Prilygsta portfelio valdymui, nurodytam Direktyvos Nr. 2014/65/ES I priedo A skirsnio 4 punkte.

Elektroninių pinigų įstaiga, gavusi leidimą pagal Direktyvą Nr. 2009/110/ES

Gali teikti tik kriptoturto saugojimo ir administravimo bei kriptoturto pervedimo klientų vardu paslaugas, susijusias su jos išleistais elektroninių pinigų žetonais

-

KIPVPS valdymo įmonė arba alternatyvaus investavimo fondo valdytojas, gavęs leidimą pagal Direktyvą Nr. 2009/65/EB arba Direktyvą Nr. 2011/61/ES

Pavedimų dėl kriptoturto priėmimas ir perdavimas klientų vardu

Prilygsta pavedimų dėl finansinių instrumentų priėmimui ir perdavimui, atitinkamai nurodytiems Direktyvos Nr. 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktyje.

Konsultacijų (rekomendacijų) dėl kriptoturto teikimas

Prilygsta konsultacijoms dėl investicijų, nurodytoms Direktyvos Nr. 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktyje ir Direktyvos Nr. 2009/65/EB 6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje.

Kriptoturto portfelio valdymas

Prilygsta paslaugoms, nurodytoms Direktyvos Nr. 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies p punkte ir Direktyvos Nr. 2009/65/EB 6 straipsnio 3 dalies  a punkte.

Rinkos operatorius, gavęs leidimą pagal Direktyvą Nr. 2014/65/ES

Gali valdyti prekybos kriptoturtu platformą

-

Minėtos finansų įstaigos Lietuvos bankui pateikia MiCAR 60 straipsnio 7 dalyje nurodytus tam tikrus dokumentus.

Jei šios finansų įstaigos teikia tam tikras kriptoturto paslaugas, nurodytas MiCAR 60 straipsnyje, joms netaikomos MiCAR 62, 63, 64, 67, 83 ir 84 straipsnių nuostatos.

Šios finansų įstaigos Europos Sąjungoje neteikia jokių kriptoturto paslaugų tol, kol kompetentinga institucija laiko, kad šių įstaigų pateiktas pranešimas (su dokumentais) yra neišsamus (60 straipsnio 8 dalis).


Vertinimo laikotarpis

Tam tikros finansų įstaigos, kurios nori teikti tam tikras kriptoturto paslaugas, kurių teikimui nėra privaloma licencija, privalo pateikti kompetentingai institucijai tam tikrą informaciją (60 straipsnio 7 dalis) ne vėliau kaip prieš 40 darbo dienų iki kriptoturto paslaugų teikimo pradžios.

tekstas

Kompetentinga institucija per 20 darbo dienų nuo pranešimo (ir dokumentų) gavimo dienos įvertina, ar pateikta visa reikalinga informacija. Jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad pranešimas nėra išsamus, ji nedelsdama apie tai informuoja pareiškėją ir nustato terminą trūkstamai informacijai pateikti. Trūkstama informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Vertinimo laikotarpis stabdomas tol, kol pasibaigs nustatytas trūkstamų dokumentų pateikimo terminas.

Trumpiausias laikas, per kurį kompetentinga institucija turi peržiūrėti dokumentus, yra 40 darbo dienų, o ilgiausias – 60 darbo dienų.

Paminėtina, kad šios finansų įstaigos Europos Sąjungoje negali teikti jokių kriptoturto paslaugų tol, kol kompetentinga institucija laiko, kad finansų įstaigos pateiktas pranešimas yra neišsamus (60 straipsnio 8 dalis).


Kriptoturto paslaugų teikimo pradžia

Kriptoturto paslaugų teikėjas, kuris yra finansų įstaiga ir kuriai netaikomas reikalavimas gauti papildomą licenciją, gali pradėti teikti tam tikras kriptoturto paslaugas, kai kompetentinga institucija nustato, kad pareiškėjo pateiktas pranešimas yra išsamus.

[[#ex]]

Kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems netaikomos išimtys

[[#ex]]

Reikalavimai

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra tam tikros finansų įstaigos (kaip nurodyta 60 straipsnyje) ir kurie ketina teikti kriptoturto paslaugas, turi kreiptis į priežiūros instituciją dėl licencijos išdavimo.

Asmeniui, kuris nėra kriptoturto paslaugų teikėjas, draudžiama naudoti vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, skelbti rinkodaros pranešimus arba naudoti bet kokį kitą procesą, kuris leidžia manyti, kad jis yra kriptoturto paslaugų teikėjas, arba dėl kurio gali kilti su tuo susijusi painiava.

Pagal 63 straipsnio nuostatas, licenciją gavusių kriptoturto paslaugų teikėjų registruotos buveinės privalo būti valstybėje narėje, kurioje jie teikia bent dalį savo kriptoturto paslaugų. Jų faktinio valdymo organo buveinė yra Europos Sąjungoje, o bent vienas direktorius yra  Europos Sąjungos rezidentas.

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, ketinantys teikti kriptoturto paslaugas, valstybių narių, kuriose yra jų buveinės, kompetentingai institucijai turi pateikti paraiškas dėl licencijos išdavimo. Paraiškose turi būti tokia informacija:

tekstas


Vertinimo laikotarpis

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra tam tikros finansų įstaigos (kaip nurodyta 60 straipsnyje) ir kurie ketina teikti kriptoturto paslaugas Europos Sąjungoje, turi pateikti kompetentingai institucijai prašymą išduoti licenciją.

tekstas

 1. Kompetentingos institucijos per 25 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar paraiška yra išsami, ir patikrina, ar pateikta visa MiCAR 62 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.
  Jei paraiška nėra išsami, kompetentinga institucija nustato terminą, per kurį pareiškėjas turi pateikti trūkstamą informaciją.
  Kompetentinga institucija gali atsisakyti nagrinėti paraišką, jei ji išlieka neišsami pasibaigus kompetentingos institucijos nustatytam trūkstamų dokumentų pateikimo terminui.
 2. Kompetentingos institucijos per 40 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo dienos įvertina, ar paraišką pateikęs kriptoturto paslaugų teikėjas atitinka V antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus, ir priima pagrįstą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją kriptoturto paslaugų teikėjui.

  Vertinimo metu, bet ne vėliau kaip 20-ąją vertinimo laikotarpio dieną, kompetentinga institucija gali paprašyti pateikti bet kokią papildomą informaciją, kuri reikalinga vertinimui užbaigti. Tokie prašymai turi būti pateikiami paraišką pateikusiam kriptoturto paslaugų teikėjui raštu ir juose turi būti nurodyta, kokios papildomos informacijos trūksta. Vertinimo laikotarpis stabdomas nuo dienos, kai kompetentinga institucija paprašo pateikti trūkstamą informaciją, iki atsakymų iš pareiškėjo gavimo dienos. Vertinimo terminas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų laikotarpiui. Kompetentingos institucijos savo nuožiūra gali pateikti papildomus prašymus papildyti ar patikslinti informaciją, tačiau dėl to vertinimo terminas pakartotinai nebestabdomas.

Paprastai kompetentinga institucija turi įvertinti paraišką ir priimti galutinį sprendimą per 65 darbo dienas.

Paraiškos vertinimo trukmė priklauso nuo paraiškos apimties ir kokybės. Priežiūros institucija visu paraiškos vertinimo laikotarpiu reguliariai bendradarbiauja su pareiškėju ir, esant poreikiui, organizuoja susitikimus.


Pagrindas atsisakyti suteikti leidimą

Kompetentinga institucija gali priimti sprendimą neišduoti licencijos,  jeigu trečiosios valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vieną ar kelis fizinius ar juridinius asmenis, su kuriais prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas susijęs glaudžiais ryšiais, arba sunkumai, atsirandantys juos įgyvendinant, jai trukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas.

Komptentingos institucijos gali atsisakyti išduoti licenciją kriptoturto paslaugų teikėjui, jei yra objektyvus ir įtikinamas pagrindas manyti, kad:

a) paraišką pateikusio kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organas kelia grėsmę efektyviam, patikimam ir apdairiam valdymui bei veiklos tęstinumui, taip pat trukdo tinkamai atsižvelgti į klientų interesus ir rinkos vientisumą arba dėl jo veiksmų prašymą teikiantis kriptoturto paslaugos teikėjas susiduria su didele pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika;

b) paraišką pateikusio kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariai neatitinka MiCAR 68 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų;

c) tiesioginiai ar netiesioginiai akcininkai ar nariai, valdantys paraišką pateikusio kriptoturto paslaugų teikėjo kvalifikuotą akcijų paketo dalį, neatitinka MiCAR 68 straipsnio 2 dalyje nustatytų pakankamai geros reputacijos kriterijų;

d) paraišką pateikęs kriptoturto paslaugų teikėjas neatitinka arba gali neatitikti MiCAR V antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų.


Veiklos pradžia

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra tam tikros finansų įstaigos, kurioms taikomos tam tikros išimtys, gali pradėti teikti kriptoturto paslaugas Europos Sąjungoje tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija išdavė licenciją pagal MiCAR reikalavimus.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05