Lietuvos bankas

Elektroninių pinigų įstaigų licencijavimas

Gidas skirtas supažindinti suinteresuotuosius asmenis su Lietuvos banko atliekamu elektroninių pinigų įstaigų (toliau - EPĮ) licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) EPĮ keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, nurodyti dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir aptarti kitus svarbius licencijavimo aspektus.

Elektroninių pinigų įstaigos steigimas ir licencijavimas

[[#ex]]

EPĮ licencija

Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyta, kad elektroniniai pinigai – tai elektroninių pinigų leidėjams gavus piniginių lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir turinti šiuos požymius:

 • laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose;
 • skirta mokėjimo operacijoms atlikti;
 • priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai.

Siekiant internetinėje erdvėje iš klientų priimti pinigus ir juos laikyti mokėjimo sąskaitose ilgesnį laiką, išleidžiant, o po to išperkant, elektroninius pinigus, būtina prieš tai tapti elektroninių pinigų leidėju (tai gali daryti tik kredito įstaigos, EPĮ ir kai kurios kitos įstaigos).

Verta atkreipti dėmesį, kad Įstatyme numatyta, jog EPĮ suteikiama teisė ne tik leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose valstybėse narėse, bet taip pat teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 str. nurodytas paslaugas (teikti mokėjimo paslaugas, pvz., mokėjimo priemonių išdavimo ir (arba) priėmimo, lėšų pervedimo ir kitas paslaugas). Dėl šios priežasties EPĮ nuo mokėjimo įstaigos skiriasi tuo, kad EPĮ gali laikyti klientų lėšas, o mokėjimo įstaigos to padaryti negali (apie Lietuvos banko poziciją dėl mokėjimo sąskaitose laikomų lėšų galite perskaityti čia).


EPĮ ribotos veiklos licencija

Siekiant sukurti palankią aplinką Lietuvos ir užsienio startuoliams, buvo įgyvendintas specialus EPĮ ribotos veiklos licencijos projektas, kurio tikslas – palengvinti naujų rinkos dalyvių įėjimą į Lietuvos, o vėliau, gavus įprastinės veiklos licenciją, ir į Europos ekonominės erdvės rinką. Esminis ribotos veiklos EPĮ skirtumas nuo įprastinės EPĮ yra tas, kad ribotos veiklos EPĮ nėra taikomas minimalaus pradinio kapitalo reikalavimas, tačiau, turint šią licenciją, veikti galima tik Lietuvos Respublikoje. Siekiant gauti EPĮ licenciją, yra būtinas 350 000 Eur dydžio minimalus kapitalas, tačiau ši licencija suteikia teisę, atlikus notifikavimo procedūrą, elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo, platinimo bei mokėjimo paslaugas teikti ir kitose ES valstybėse narėse.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į EPĮ, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma lankstus. Mes skatiname EPĮ licencijos aktyviai siekiančius asmenis planavimo proceso metu kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu identifikuoti ketinamas teikti paslaugas. Tai mums padeda geriau išaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbius aspektus, darančius įtaką licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • prašymo išduoti EPĮ licenciją oficialus pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nėra formalių trūkumų, priima prašymą išduoti EPĮ licenciją nagrinėti;
 • prašymo išduoti EPĮ licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas – jei pateikti dokumentai yra be trūkumų, licencija išduodama per greičiausią įmanomą 3 mėn. terminą (ribotos EPĮ atveju - 2 mėn. terminą). Vis dėlto mūsų patirtis rodo, kad pateikti dokumentai tik išimtiniais atvejais neturi vienokių ar kitokių trūkumų, todėl paprastai Priežiūros tarnyba teikia EPĮ licencijos prašančiam asmeniui pastabas dėl papildomos informacijos ar papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo. Tokiu atveju nagrinėjimo terminas pratęsiamas;
 • licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktus dokumentus, Lietuvos banko valdyba nagrinėja Priežiūros tarnybos pateiktą apibendrintą informaciją ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti.

Įstatymuose numatyti terminai

Įstatymuose numatyta, kad prašymas išduoti EPĮ licenciją turi būti išnagrinėtas: 1) per 3 mėn. nuo visiškai tinkamų ir pakankamai informatyvių dokumentų pateikimo dienos; 2) tuo atveju, jei pateikti ne visi dokumentai arba pateikti su trūkumais, per 3 mėn. nuo Priežiūros tarnybos papildomai pareikalautų arba papildomai pareiškėjo pateiktų dokumentų ir informacijos gavimo dienos.


Išankstinis susitikimas su Lietuvos banko atstovais

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesą reglamentuojantys teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina EPĮ licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką dėl išsamesnės informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) EPĮ keliamų reikalavimų.

Įstaigų atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, kadangi jie ne tik galėjo gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų tikslas yra susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokias licencijuojamas paslaugas ketinama teikti ir kokia licencija konkrečiu atveju yra reikalinga. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities, specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • kas ir koks yra EPĮ licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • kas yra (bus) būsimos EPĮ akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • koks yra pasirengimo EPĮ licencijai gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • kokie asmenys bus atsakingi už EPĮ valdymą;
 • verslo plano santrauką;
 • apie planuojamas teikti paslaugas, tikslinę rinką ir kaip bus mėginama ją pasiekti, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • EPĮ finansavimo šaltinius;
 • numatomą darbuotojų skaičių;
 • apie planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą) (angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname siekiančiuosius EPĮ licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


EPĮ licencijos mokestis

Prieš teikiant prašymą išduoti EPĮ licenciją, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už EPĮ licencijos išdavimą, šiuo metu ji yra 1 463 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458). Ribotos veiklos EPĮ licencijai šiuo metu taikoma mažesnio dydžio (1 235 Eur) rinkliava. 
Pervedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, atliekamų naudojantis internetine bankininkyste, vykdymo tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai EPĮ keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad EPĮ licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama EPĮ turi būti visiškai pasirengusi vykdyti visus jai keliamus reikalavimus kaip jau veikianti EPĮ, Lietuvos bankas pageidauja, kad kartu su prašymu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Priimdamas sprendimą išduoti EPĮ licenciją Lietuvos bankas ypač atsižvelgia į šiuos esminius elementus: 

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai privalo atitikti EPĮ veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys; 
 • minimalaus EPĮ kapitalo reikalavimo tenkinimas – pagal Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo nuostatas EPĮ minimalus pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 350 000 Eur (ribotos veiklos EPĮ šis reikalavimas netaikomas). Atkreipiame dėmesį, kad EPĮ, kuriai išduota EPĮ ribotos veiklos licencija, per pastaruosius 6 mėn. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis (jeigu veikla nevykdoma, verslo plane planuojamas vidurkis) neturi viršyti 900 000 Eur per mėnesį, išskyrus Įstatymo 12 str. 7 d. nustatytą atvejį. Viršijus šią ribą, įstaiga turi per 30 d. nuo šio fakto paaiškėjimo dienos kreiptis į Lietuvos banką dėl neribotai veiklai taikomos EPĮ licencijos išdavimo; 
 • EPĮ ir jos akcininkų arba balsavimo teisių turėtojų tinkamumas – asmenys, turintys EPĮ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi gebėti užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą EPĮ valdymą, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir finansiškai patikimi (EPĮ ribotos veiklos licencijos atveju akcijų arba balsavimo teisių turėtojų tinkamumo reikalavimai netaikomi); 
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas; 
 • veiklos planas turi atitikti EPĮ steigėjų (akcijų arba balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o būsima EPĮ licencijos išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas. 

Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą EPĮ valdymą, EPĮ turi turėti visapusę, adekvačią EPĮ veiklos pobūdžiui, mastui bei sudėtingumui, ir patikimą elektroninių pinigų leidimo veiklos valdymo tvarką, įskaitant organizacinę struktūrą, leidžiančią užtikrinti funkcijų atskyrimą ir vertikalius bei horizontalius atsakomybės ryšius su aiškiai apibrėžtomis, skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis, rizikos, kuri atsirado ar gali atsirasti, nustatymo, valdymo, stebėjimo, vadovybės informavimo ir vidaus kontrolės sistemą, įskaitant patikimas administracines priemones ir apskaitos sistemą.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ir kitų padalinių specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos išdavimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat vykdomi šie procesai:

 • reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios įstaigos atstovais; 
 • Priežiūros tarnybos pastabų įstaigai teikimas, pagal kurias ji turi pašalinti nustatytus trūkumus. Paprašius papildomos informacijos ar duomenų, sprendimas turi būti priimamas per 3 mėn. (ribotos EPĮ atveju – per 2 mėn.) nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. 

Dokumentų vertinimo trukmė ir išsamumas priklauso nuo prašyme ir veiklos plane nurodytų planuojamų veiklų skaičiaus. Jei prašoma išduoti EPĮ licenciją ne visoms pagal EPĮ licenciją galimoms paslaugoms teikti, teikiamų duomenų apimtis turėtų būti siauresnė, todėl ir vertinimas galėtų būti spartesnis. 

Visi prašymą išduoti EPĮ licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek po jo.


Kartu su prašymu išduoti EPĮ licenciją Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Įmonė, norėdama gauti EPĮ licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą ir prašymo formoje nurodytus dokumentus.


Kartu su prašymu išduoti EPĮ ribotos veiklos licenciją Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Įmonė, norėdama gauti EPĮ ribotos veiklos licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 3 priede nustatytos formos prašymą ir prašymo formoje nurodytus dokumentus.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys EPĮ veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-25