Lietuvos bankas

Bankų licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotuosius asmenis su Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko atliekamu bankų licencijavimo procesu, licencijuojamiems bankams keliamais reikalavimais, dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašu ir kitais svarbiausiais licencijavimo aspektais.

[[#ex]]

Banko licencija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, bankas laikomas Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

Lietuvos Respublikos bankų įstatyme numatytos dviejų rūšių bankų licencijos – įprasta ir specializuoto banko licencija. Įprastą banko licenciją turintis subjektas gali teikti visas finansines paslaugas, jei ši teisė neapribota pagal šį ir kitus įstatymus, o specializuoto banko atžvilgiu numatyta riboti investicines ir kai kurias kitas finansines paslaugas (baigtinis leistinų veiklų sąrašas pateiktas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje). Taip pat atkreiptinas dėmesys į minimalaus kapitalo reikalavimų skirtumus – įprastam bankui taikomas 5 mln. Eur, o specializuotam bankui – 1 mln. Eur minimalaus kapitalo reikalavimas. Visi kiti reikalavimai ir licencijos išdavimo procesas bei priežiūra abiejų tipų bankams yra vienodi.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į bankų, kaip ir kitų įstaigų licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir komunikavimas paprastai prasideda dar iki pateikiant prašymą išduoti licenciją. Asmenys, planuojantys siekti banko licencijos, skatinami planavimo proceso metu kuo anksčiau kreiptis į Lietuvos banką. Ankstyvas dialogas tiek Lietuvos bankui, tiek banko licencijos siekiančiam asmeniui padeda suprasti licencijos išdavimo reikalavimus, licencijavimo procesą, išgirsti abipusius lūkesčius ir aptarti kitus sklandžiam licencijavimo procesui aktualius aspektus.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • Išankstinis vertinimas – potencialaus banko atstovų susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, preliminarus planuojamų teikti esminių dokumentų vertinimas ir jo aptarimas.
 • Prašymo išduoti banko licenciją pateikimas Lietuvos bankui – Lietuvos bankas per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai, jei jis nenustato formalių trūkumų, priima prašymą nagrinėti.
 • Prašymo išduoti banko licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas – Lietuvos bankas, pradėjęs prašymo ir pateiktų dokumentų vertinimo procedūrą, perduoda visus duomenis Europos Centriniam Bankui. Lietuvos bankas ir Europos Centrinis Bankas kartu vertina pateiktus dokumentus. Nustačius trūkumų, Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku suformuluoja pastabas dėl papildomos informacijos ar papildomų dokumentų pateikimo ir perduoda jas banko licencijos prašančiam asmeniui.
 • Sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimas – licenciją išduoda arba atsisako išduoti Lietuvos bankas arba Europos Centrinis Bankas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bankų įstatymu, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra, ir kitais teisės aktais.

Įstatymuose nustatyti terminai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 9 straipsnio 11 dalimi, pateikti dokumentai išnagrinėjami ir sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pateikti dokumentai turi formos ar turinio trūkumų arba pateikti ne visi dokumentai ar duomenys, reikalingi sprendimui priimti, priežiūros institucijai motyvuotai pareikalavus papildomų dokumentų ir (ar) duomenų arba juos savarankiškai pateikus pačiam licencijos prašančiam asmeniui, sprendimas priimamas per 6 mėnesius nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Bet kuriuo atveju sprendimas dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo išduoti licenciją turi būti priimtas per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo dienos.


Banko licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl banko, įskaitant specializuoto banko, licencijos išdavimo, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už banko licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 4 157 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458). Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Išankstinis vertinimas

Banko licencijos planuojantis siekti asmuo gali pateikti prašymą atlikti išankstinį (neformalų) prašymo išduoti banko licenciją vertinimą. Gavęs tokį prašymą, Lietuvos bankas per protingą terminą atlieka preliminarų pateiktų duomenų, informacijos ir dokumentų vertinimą, konsultuoja potencialų pareiškėją ir atlieka kitus parengiamuosius veiksmus. Esant poreikiui į išankstinį vertinimą gali būti įtrauktas ir Europos Centrinis Bankas.

Išankstinio vertinimo metu vertinami šie pagrindiniai aspektai:

 • Banko verslo modelis (paslaugos, klientai, strategija ir plėtra) ir finansinis pajėgumas tokį modelį įgyvendinti.
 • Su banko verslo modeliu susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės.
 • Banko akcininkai ir finansavimo šaltiniai.
 • Banko vadovai.
 • Banko veiklos organizavimas.
 • Pasirengimas licencijavimo procesui ir licencinei veiklai.

Siekiant išties efektyvaus išankstinio vertinimo proceso, rekomenduojama jam kiek įmanoma labiau pasirengti: parengti kuo išsamesnį dokumentų paketą, atkreipti Lietuvos banko dėmesį į kilusius klausimus ir pan.

Išankstinis vertinimas itin rekomenduojamas planuojant jau licencijuoto banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo sandorį, atsižvelgiant į šios procedūros sudėtingumą ir teisės aktuose nustatytus terminus.


Svarbiausi steigiamam ar licencijuojamam bankui keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad banko licencijos išdavimo metu steigiamas ar licencijuojamas bankas turi būti pasirengęs vykdyti visus jam, kaip veikiančiam bankui, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti banko licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • Pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai privalo atitikti bankų veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktuose nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys.
 • Minimalaus banko kapitalo reikalavimo tenkinimas – įprasto banko kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 5 mln. Eur, o specializuoto banko – 1 mln. Eur. Atkreipiame dėmesį, kad, priklausomai nuo banko vykdomos veiklos, kapitalo poreikis gali būti didesnis.
 • Bendrovės ir jos akcininkų arba balsavimo teisių turėtojų tinkamumas – asmenys, įsigyjantys (turintys) banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, arba, jeigu tokių asmenų nėra, 20 didžiausią banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį įsigyjančių (turinčių) steigėjų (jeigu juridinis asmuo jau įsteigtas, – akcininkų) turi būti nepriekaištingos reputacijos, finansiškai patikimi, jų lėšų kilmė – skaidri.
 • Bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas (be to, bent vienas banko administracijos vadovas turi mokėti lietuvių kalbą).
 • Veiklos planas turi atitikti banko steigėjų (akcijų arba balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o būsimas bankas licencijos išdavimo metu turi būti pasirengęs saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Pažymėtina, kad licencijos prašančio banko įstatai, veiklos planas, valdymo ir organizacinė struktūra, rizikos valdymo sistema, atlyginimų nustatymo politika ir praktika, apskaitos sistema, vidaus kontrolės sistema, techninės, informacinės, technologinės apsaugos priemonės, patalpos, turto draudimas turi užtikrinti saugią ir patikimą banko veiklą ir privalo atitikti tai reglamentuojančius teisės aktus. Be to, bankas turi atitikti kitus BĮ nustatytus reikalavimus, iš jų – teisinės formos, minimalaus banko kapitalo, buveinės reikalavimus.


Minimalus banko vadovybės personalo skaičius

Remiantis bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir tarpinstitucinėmis rekomendacijomis, manytina, kad minimalus banko vadovybės personalo skaičius galėtų siekti 10 žmonių:

 • bent 3 valdybos nariai (+3);
 • bent 3 stebėtojų tarybos nariai (+3);
 • administracijos vadovas ir pavaduotojas (+1,– administracijos vadovu arba pavaduotoju privalo būti valdybos pirmininkas);
 • vidaus audito tarnybos vadovas (+1,– gali būti stebėtojų tarybos narys, tačiau rekomenduojama skirti nepriklausomą asmį);
 • audito komitetas (+0,– gali būti stebėtojų tarybos nariai);
 • rizikos komitetas (+0,– gali būti tik stebėtojų tarybos nariai);
 • kredito komitetas (+0,– gali būti valdybos nariai);
 • vyriausiasis techninis pareigūnas (angl. CTO – Chief Technical Officer (+1,– dėl verslo vykdymo, verslo organizavimo ir priežiūros atskirties rekomenduotina paskirti ne valdybos ir stebėtojų tarybos narį);
 • vyriausiasis rizikos pareigūnas – (angl. CRO – Chief Risk Officer (+0,– turėtų būti valdybos narys);
 • vyriausiasis teisės pareigūnas – (angl. CLO – Chief Legal Officer (+1,– dėl verslo vykdymo, verslo organizavimo ir priežiūros atskirties rekomenduotina paskirti ne valdybos ir stebėtojų tarybos narį);
 • vyriausiasis finansų pareigūnas – (angl. CFO – Chief Financial Officer (+0,– turėtų būti valdybos narys).

Atkreipiame dėmesį, kad šiame sąraše pateikiamas tik preliminarus minimalaus banko personalo skaičius, todėl, atsižvelgiant į licencijuojamo banko veiklos sudėtingumą, mastą, veiklos geografiją ir kitus faktorius, dar iki licencijos išdavimo gali būti reikalaujama padidinti banko veiklą organizuojančių asmenų skaičių. Šis sąrašas teisės aktuose nėra įtvirtintas ir negali būti vertinamas kaip oficiali Lietuvos banko pozicija. Ateityje šis sąrašas gali būti keičiamas.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Išsamus kartu su prašymu išduoti banko licenciją teiktinų dokumentų sąrašas nurodytas Bankų veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-196 „Dėl Bankų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, priede.

Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams taikomi reikalavimai nustatyti Bendrosiose Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo.

Vertinimo metu nustačius, kad sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija, duomenys ir (arba) dokumentai, Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu banku formuluoja pastabas ir teikia jas licencijos siekiančiam asmeniui. Viso vertinimo metu vyksta reguliari komunikacija, pagal poreikį rengiami susitikimai su licencijos siekiančio asmens atstovais.

Dokumentų vertinimo trukmė ir detalumas priklauso nuo individualaus prašymo specifikos. Atliekant dokumentų vertinimą vadovaujamasi protingumo ir proporcingumo principais.

Visi prašymą išduoti banko licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Lietuvos bankas yra pasirengęs teikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekia kurti bendradarbiavimu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešasis sąrašas

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo (ĮPFKPPĮ) pakeitimams, mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, jeigu ji yra patronuojančioji įmonė, turinti buveinę Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančioji bendrovė, jeigu ji yra patronuojančioji įmonė, turinti buveinę Lietuvos Respublikoje, ir kitos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, kai savo veikloje privalo laikytis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (BĮ) ir kai reikalaujama, kad jos iš dalies konsoliduotai laikytųsi 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų, turi kreiptis į Lietuvos banką dėl įrašymo į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešąjį sąrašą (toliau – Sąrašas).

Kreipiantis dėl įrašymo į Sąrašą, minėti subjektai Lietuvos bankui ir priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu ji nėra Lietuvos bankas, turi pateikti ĮPFKPPĮ 121 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir (arba) duomenis, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus. Pastebėtina, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kurioms pagal šio straipsnio 5 dalį netaikomos šio straipsnio nuostatos, Lietuvos bankui turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus ir informaciją. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės turi visada atitikti įrašymo į Sąrašą arba, kai taikytina, šio straipsnio netaikymo sąlygas.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis ĮPFKPPĮ 121 10 dalimi, tuo atveju, kai Lietuvos bankas nėra priežiūros institucija, atliekanti jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, arba tuo atveju, kai Lietuvos bankas atlieka tik jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, konkrečios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vertinimas atliekamas ir sprendimas dėl jos priimamas bendrai su kita priežiūros institucija. Atitinkamai, finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kiek tai priklauso nuo jų, turi rūpintis, kad reikiami dokumentai, duomenys ir (arba) informacija būtų laiku pateikti visoms jų vertinime dalyvaujančioms priežiūros institucijoms.

Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis ĮPFKPPĮ 121 3 dalimi, tuo atveju, kai su prašymu dėl įrašymo į Sąrašą kreipiamasi dėl kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo BĮ 24 straipsnyje nustatyta tvarka, BĮ 25 straipsnio 4 dalyje nustatyto vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas sustabdomas ilgesniam negu 20 darbo dienų laikotarpiui, iki nagrinėjamas prašymas dėl įrašymo į Sąrašą, ir atnaujinamas priėmus sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti įstaigą į Sąrašą.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, veikusios iki 2022 m. sausio 1 d., privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 1 d. kreiptis į Lietuvos banką ir pateikti dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją dėl jų įtraukimo į Sąrašą 121 straipsnyje nustatyta tvarka.

Prieš teikiant prašymą įrašyti į Sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą – 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“). Pervedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, atliekamų naudojantis internetine bankininkyste, vykdymo tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys bankų veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-07