Lietuvos bankas

Bankų licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu bankų licencijavimo procesu, steigiamiems (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamiems (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) bankams keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, nurodyti dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir identifikuoti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Banko licencija

Nuo kitų finansų rinkos dalyvių bankai (kaip ir kredito unijos) skiriasi tuo, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 jie yra laikomi kredito įstaigomis. Tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, o teikti licencines finansines paslaugas be licencijos yra draudžiama. Dėl to bendrovė, siekianti priimti iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių (visų asmenų, išskyrus Lietuvos banką, finansų įstaigas, draudimo įmones, taip pat kitus asmenis, kurie gali kvalifikuotai įvertinti skolinimosi riziką) indėlius, privalo prieš tai gauti banko licenciją.


Specializuotas bankas

2017 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos bankų įstatymo pakeitimams, buvo sudarytos sąlygos licencijuoti specialios formos banką – specializuotą banką. Ši banko forma buvo sukurta siekiant įtvirtinti palankią aplinką Lietuvos ir užsienio startuoliams (angl. startups), siekiantiems Europos ekonominėje erdvėje pradėti teikti įvairias finansines paslaugas. Svarbiausias specializuoto banko požymis – 1 mln. Eur, o įprasto banko – 5 mln. Eur minimalaus kapitalo reikalavimas. Vis dėlto, palyginti su įprastu banku, specializuotas bankas gali teikti šiek tiek mažiau paslaugų – jo atžvilgiu numatyta riboti investicines ir kai kurias kitas finansines paslaugas (baigtinis leistinų veiklų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (BĮ) 4 str. 5 d.).


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į bankų, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir paprastai prasideda dar iki prašymo išduoti licenciją pateikimo. Mes skatiname visus banko licencijos aktyviai siekiančius asmenis planavimo proceso metu kuo anksčiau kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda aiškiau paaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbiausius aspektus, darančius įtaką licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • Išankstinis vertinimas – potencialaus banko atstovų susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
 • Prašymo išduoti banko licenciją pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, priima prašymą nagrinėti;
 • Prašymo išduoti banko licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas – Priežiūros tarnyba, pradėjusi prašymo ir pateiktų dokumentų vertinimo procedūrą, perduoda visus duomenis Europos Centriniam Bankui (ECB). Nuo to momento Priežiūros tarnyba ir ECB kartu lygiagrečiai vertina pateiktus dokumentus. Jei pateikti dokumentai yra be trūkumų, licencija išduodama per greičiausiai įmanomą 6 mėn. terminą. Vis dėlto mūsų patirtis rodo, kad pateikti dokumentai tik išimtiniais atvejais neturi vienokių ar kitokių trūkumų, todėl paprastai Priežiūros tarnyba teikia banko licencijos prašančiam asmeniui pastabas dėl papildomos informacijos ar papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo. Tokiu atveju nagrinėjimo terminas prasitęsia;
 • Licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktus dokumentus, Lietuvos bankas suformuoja išvadas ir pateikia jas ECB, kuris priima galutinį sprendimą dėl licencijos išdavimo.

Įstatyminiai terminai

Įstatymai numato, kad prašymas išduoti banko licenciją turi būti išnagrinėtas per: 1) 6 mėn. nuo visiškai tinkamų ir pakankamai informatyviai išdėstytų dokumentų pateikimo dienos; 2) per 12 mėn. nuo prašymo išduoti banko licenciją pateikimo dienos, jei pateikti dokumentai yra ne visi arba jie turi trūkumų.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina banko licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kuris suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialiems (esamiems) bankams keliamus reikalavimus.

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, kadangi jie ne tik padėjo gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet taip pat ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių, tačiau paprastai skiriami mažiausiai du išankstiniai susitikimai: 1) susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus ir 2) įvertinti teiktinų dokumentų sąrašą. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso ir kapitalo pakankamumo), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities, specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra banko licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimo banko akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo banko licencijai gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už banko valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip bus mėginama ją pasiekti, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Būsimo banko finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą) (angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl banko licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Banko licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl banko licencijos išdavimo, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už banko licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 4 157 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458). Specializuotam bankui šiuo metu taikomas vienodas rinkliavos dydis.

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Svarbiausi steigiamam ar licencijuojamam bankui keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad banko licencijos išdavimo metu steigiamas ar licencijuojamas bankas turi būti pasirengęs vykdyti visus jam, kaip veikiančiam bankui, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti banko licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • Pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai privalo atitikti bankų veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktuose nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • Minimalaus banko kapitalo reikalavimo tenkinimas – pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas banko kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 5 mln. Eur, o specializuoto banko – 1 mln. Eur. Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis šio reglamento nuostatomis, priklausomai nuo banko vykdomos veiklos kapitalo poreikis gali būti didesnis;
 • Bendrovės ir jos akcininkų arba balsavimo teisių turėtojų tinkamumas – asmenys, įsigyjantys (turintys) banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, arba, jeigu tokių asmenų nėra, 20 didžiausią banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį įsigyjantys (turintys) steigėjai (jeigu juridinis asmuo jau įsteigtas, – akcininkai) turi būti nepriekaištingos reputacijos, finansiškai patikimi;
 • Bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas (be to, bent vienas banko administracijos vadovas turi mokėti lietuvių kalbą ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Veiklos planas turi atitikti banko steigėjų (akcijų arba balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o būsimas bankas licencijos išdavimo metu turi būti pasirengęs saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Pažymėtina, kad licencijos prašančio banko įstatai, veiklos planas, valdymo ir organizacinė struktūra, rizikos valdymo sistema, atlyginimų nustatymo politika ir praktika, apskaitos sistema, vidaus kontrolės sistema, techninės, informacinės, technologinės apsaugos priemonės, patalpos, turto draudimas turi užtikrinti saugią ir patikimą banko veiklą ir privalo atitikti tai reglamentuojančius teisės aktus. Be to, bankas turi atitikti kitus BĮ nustatytus reikalavimus, iš jų – teisinės formos, minimalaus banko kapitalo, buveinės reikalavimus.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Prieš pateikiant dokumentus Priežiūros tarnybai, rekomenduojame atlikti savikontrolės testą (72.6 KB download icon), kuris padės nustatyti, ar parengti visi reikalingi dokumentai.

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ir kitų padalinių specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat vyksta:

 • Reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnybos pastabų teikimas, pagal kurias bendrovė turi pašalinti nustatytus reikšmingus trūkumus. Paprašius papildomos informacijos ar duomenų, sprendimas turi būti priimamas per 6 mėn. nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo, tačiau bet kuriuo atveju sprendimas dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priimamas per 12 mėn. nuo prašymo išduoti banko licenciją gavimo dienos;

Dokumentų vertinimo trukmė ir detalumas priklauso nuo prašyme ir veiklos plane nurodytų planuojamų veiklų kiekio. Jei prašoma išduoti banko licenciją ne visoms pagal banko licenciją galimoms paslaugoms teikti, pateikiamų duomenų apimtis turėtų būti mažesnė, todėl ir vertinimas galėtų būti spartesnis.

Visi prašymą išduoti banko licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Čia (33.7 KB download icon) galite atsisiųsti išsamų teiktinų banko licencijai gauti dokumentų sąrašą. Atkreipiame dėmesį, kad nagrinėjant banko licencijos išdavimo klausimą gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos arba patikslinti turimą. Ateityje šis sąrašas gali būti keičiamas.

Pažymime, kad prašymas gauti licenciją teikiamas remiantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos banko teisės aktuose nustatytais dokumentais (banko licencijavimo tvarka nustatyta Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-196 „Dėl Bankų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“).


Minimalus banko vadovybės personalo skaičius

Remiantis bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir tarpinstitucinėmis rekomendacijomis, manytina, kad minimalus banko vadovybės personalo skaičius galėtų siekti 10 žmonių:

 • bent 3 valdybos nariai (+3);
 • bent 3 stebėtojų tarybos nariai (+3);
 • administracijos vadovas ir pavaduotojas (+1,– administracijos vadovu arba pavaduotoju privalo būti valdybos pirmininkas);
 • vidaus audito tarnybos vadovas (+1,– gali būti stebėtojų tarybos narys, tačiau rekomenduojama skirti nepriklausomą asmį);
 • audito komitetas (+0,– gali būti stebėtojų tarybos nariai);
 • rizikos komitetas (+0,– gali būti tik stebėtojų tarybos nariai);
 • kredito komitetas (+0,– gali būti valdybos nariai);
 • vyriausiasis techninis pareigūnas (angl. CTO – Chief Technical Officer (+1,– dėl verslo vykdymo, verslo organizavimo ir priežiūros atskirties rekomenduotina paskirti ne valdybos ir stebėtojų tarybos narį);
 • vyriausiasis rizikos pareigūnas – (angl. CRO – Chief Risk Officer (+0,– turėtų būti valdybos narys);
 • vyriausiasis teisės pareigūnas – (angl. CLO – Chief Legal Officer (+1,– dėl verslo vykdymo, verslo organizavimo ir priežiūros atskirties rekomenduotina paskirti ne valdybos ir stebėtojų tarybos narį);
 • vyriausiasis finansų pareigūnas – (angl. CFO – Chief Financial Officer (+0,– turėtų būti valdybos narys).

Atkreipiame dėmesį, kad šiame sąraše pateikiamas tik preliminarus minimalaus banko personalo skaičius, todėl, atsižvelgiant į licencijuojamo banko sudėtingumą, mastą, veiklos geografiją ir kitus faktorius, dar iki licencijos išdavimo gali būti reikalaujama padidinti banko veiklą organizuojančių asmenų skaičių. Šis sąrašas teisės aktuose nėra įtvirtintas ir negali būti vertinamas kaip oficiali Lietuvos banko pozicija. Ateityje šis sąrašas gali būti keičiamas.


Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešasis sąrašas

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo (ĮPFKPPĮ) pakeitimams, mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, jeigu ji yra patronuojančioji įmonė, turinti buveinę Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančioji bendrovė, jeigu ji yra patronuojančioji įmonė, turinti buveinę Lietuvos Respublikoje, ir kitos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, kai savo veikloje privalo laikytis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (BĮ) ir, kai reikalaujama, kad jos iš dalies konsoliduotai laikytųsi 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų, turi kreiptis į Lietuvos banką dėl įrašymo į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešąjį sąrašą (toliau – Sąrašas).

Kreipiantis dėl įrašymo į Sąrašą, minėti subjektai Lietuvos bankui ir priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu ji nėra Lietuvos bankas, turi pateikti ĮPFKPPĮ 121 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir (arba) duomenis, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus. Pastebėtina, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kurioms pagal šio straipsnio 5 dalį netaikomos šio straipsnio nuostatos, Lietuvos bankui turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus ir informaciją. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės turi visada atitikti įrašymo į Sąrašą arba, kai taikytina, šio straipsnio netaikymo, sąlygas.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis ĮPFKPPĮ 121 10 dalimi, tuo atveju, kai Lietuvos bankas nėra priežiūros institucija, atliekanti jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, arba tuo atveju, kai Lietuvos bankas atlieka tik jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, konkrečios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vertinimas atliekamas ir sprendimas dėl jos priimamas bendrai su kita priežiūros institucija. Atitinkamai, finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kiek tai priklauso nuo jų, turi rūpintis, kad reikiami dokumentai, duomenys ir (arba) informacija būtų laiku pateikti visoms jų vertinime dalyvaujančioms priežiūros institucijoms.

Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis ĮPFKPPĮ 121 3 dalimi, tuo atveju, kai su prašymu dėl įrašymo į Sąrašą kreipiamasi dėl kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo BĮ 24 straipsnyje nustatyta tvarka, BĮ 25 straipsnio 4 dalyje nustatyto vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas sustabdomas ilgesniam negu 20 darbo dienų laikotarpiui, iki nagrinėjamas prašymas dėl įrašymo į Sąrašą, ir atnaujinamas priėmus sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti įstaigą į Sąrašą.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, jeigu jos yra patronuojančiosios įmonės, veikusios iki 2022 m. sausio 1 d., privalo ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 1 d. kreiptis į Lietuvos banką ir pateikti dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją dėl jų įtraukimo į Sąrašą 121 straipsnyje nustatyta tvarka.

Prieš teikiant prašymą įrašyti į Sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą – 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“). Pervedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, atliekamų naudojantis internetine bankininkyste, vykdymo tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys bankų veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-25