Lietuvos bankas

Su turtu susietų žetonų (angl. ART) emitentas – emitentas, išleidžiantis kriptoturtą, kuris nėra elektroninių pinigų žetonai (angl. EMT) ir kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejus su kuria nors kita verte ar teise (arba jų deriniu), įskaitant vieną ar daugiau oficialių valiutų.

Asmuo, ketinantis viešai siūlyti ar prašyti įtraukti į prekybą su turtu susietus žetonus, prieš pradėdamas vykdyti šią veiklą, turi pateikti Lietuvos bankui tam tikrus dokumentus ir gauti patvirtinimą (kredito įstaigoms) arba licenciją (juridiniams asmenims ar kitoms įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos).

Reikalavimai su turtu susietų žetonų emitentams išdėstyti Reglamento (ES) 2023/1114 (MiCAR) III antraštinėje dalyje. Reikalavimų ir išimčių suvestinė pateikiama lentelėje toliau.

Atitinkama MiCAR dalis

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Kas gali išleisti ART?

Kredito įstaigos

Juridinis asmuo ar kitas subjektas, kuriam netaikomos išimtys

KITA (IŠIMTYS)

Per 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, emitento išleistų ART žetonų vidutinė neapmokėta vertė niekada neviršija 5 000 000 eurų arba lygiavertės sumos kita oficialia valiuta, ir emitentas nėra susijęs su kitų emitentų, kuriems taikoma išimtis, tinklu.

Su turtu susieti žetonai viešai siūlomi tik profesionaliesiems investuotojams, ir juos gali turėti tik tokie profesionalieji investuotojai.

Ar reikalinga licencija (arba leidimas vykdyti veiklą)?

Ne

Taip

Ne

Ne

Kada galima ART emisija?

1. Baltoji knyga yra patvirtinta kompetentingos institucijos.

2. Emitentas informuoja kompetentingą instituciją apie ketinimą išleisti ART, ir pateikia jai reikiamą informaciją bei dokumentus, o kompetentinga institucija pateiktą pranešimą laiko išsamiu.

Kai yra gauta licencija

Veiksmai (19 straipsnis)

1. Parengti baltąją knygą (II priedas).

2. Pateikti baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei prašoma) kompetentingai institucijai.

3. Paskelbti baltąją knygą.

Privalomieji reikalavimai ART emitentams iki emisijos

Kompetentinga institucija patvirtina baltąją knygą ir verslo planą

(išsamaus pranešimo kriterijus).

Reikia gauti licenciją

1. Baltajai knygai (19 ir 25 straipsniai).

2. Rinkodaros komunikacijai (29 straipsnis).

Ar trečioji šalis gali platinti ART emitento žetonus?

Taip

Taip

Taip

Taip

Kada trečioji šalis gali pradėti platinti ART emitento žetonus?

Žingsniai:

1. ART emitentas privalo:

  • arba gauti baltosios knygos ir verslo plano patvirtinimą iš kompetentingos institucijos (kredito įstaigoms);
  • arba gauti licenciją (juridiniam asmeniui ar kitam subjektui, kuris nėra kredito įstaiga ir kuriam netaikomos išimtys);
  • arba pateikti baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei prašoma) kompetentingai institucijai (subjektai, kuriems taikomos išimtys).

2. Atitinkamas ART emitentas raštu sutinka, kad trečioji šalis gali viešai siūlyti su turtu susietus žetonus arba prašyti, kad jie būtų įtraukti į prekybą.

Privalomi reikalavimai trečiosioms šalims, kad jos galėtų platinti su turtu susietų žetonų emitento žetonus

1. Pareiga veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai (27 straipsnis).

2. Rinkodaros komunikacijai (29 straipsnis).

3. Draudimas mokėti palūkanas (40 straipsnis).

Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kredito įstaigos licenciją Lietuvoje, rasite čia.

ART emitentai, kurie yra kredito įstaigos

[[#ex]]

Reikalavimai

Reikalavimai ART emitentams, kurie yra kredito įstaigos, nustatyti MiCAR 17 straipsnyje.

Kredito įstaiga, ketinanti viešai siūlyti su turtu susietus žetonus arba prašanti, kad jie būtų įtraukti į prekybą Europos Sąjungoje, turi kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo (ne licencijos) tokiai veiklai vykdyti, ir pateikti įvertinimui atitinkamus dokumentus. Privaloma pateikti kriptoturto baltąją knygą ir toliau nurodytus dokumentus:

tekstas

Kredito įstaiga viešai nesiūlo ir neprašo įtraukti ART į prekybą tol, kol pranešimas priežiūros institucijai yra neišsamus ir kol kompetentinga institucija nepatvirtino kriptoturto baltosios knygos.

Kredito įstaigai, kuri išleidžia su turtu susietus žetonus, įskaitant svarbius su turtu susietus žetonus, netaikomi MiCAR 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 ir 42 straipsniai.


Vertinimo laikotarpis

Kredito įstaiga praneša kompetentingai institucijai ne vėliau kaip prieš 90 darbo dienų iki pirmosios ART emisijos, pateikdama jai reikalingą informaciją, nurodytą MiCAR 17 straipsnyje.

tekstas

Gavusi pranešimą, kompetentinga institucija per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos įvertina, ar pateikta visa reikalinga informacija. Jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad pranešimas nėra išsamus, nes jame trūksta informacijos, ji nedelsdama apie tai informuoja pranešančiąją kredito įstaigą ir nustato terminą trūkstamai informacijai pateikti. Trūkstama informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kol pasibaigs nustatytas terminas, vertinimo laikotarpis sustabdomas.

Kredito įstaiga viešai nesiūlo ir neprašo įtraukti ART į prekybą tol, kol pranešimas priežiūros institucijai yra laikomas neišsamiu ir kol kompetentinga institucija nepatvirtino kriptoturto baltosios knygos.


Veiklos pradžia

Kredito įstaiga gali viešai siūlyti arba prašyti įtraukti ART į prekybą Europos Sąjungos teritorijoje tik tuo atveju, jei (pagal 17 straipsnį):

  • kompetentinga institucija kredito įstaigos pateiktą pranešimą laiko išsamiu;
  • kompetentinga institucija yra patvirtinusi kriptoturto baltąją knygą.

[[#ex]]

ART emitentai, kurie nėra kredito įstaigos ir kuriems netaikomos išimtys

[[#ex]]

Reikalavimai

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra kredito įstaigos ir kuriems netaikomos išimtys, kurie ketina viešai siūlyti arba prašyti įtraukti ART į prekybą, turi kreiptis į kompetentingą instituciją dėl licencijos išdavimo.

Reikalavimai ART emitentams, kurie nėra kredito įstaigos ir kuriems netaikomos išimtys, nustatyti MiCAR 18 straipsnyje.

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra kredito įstaigos ir kuriems netaikomos išimtys, kurie ketina viešai siūlyti arba prašyti įtraukti ART į prekybą, turi priežiūros institucijai pateikti paraišką kartu su toliau nurodyta informacija:

tekstas


Vertinimo laikotarpis

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra kredito įstaigos ir kuriems netaikomos išimtys, kurie ketina viešai siūlyti arba prašyti įtraukti ART į prekybą, turi pateikti paraišką kompetentingai institucijai dėl licencijos išdavimo pagal MiCAR 18 straipsnio nuostatas.

Paraiškos vertinimo trukmė priklauso nuo paraiškos apimties ir kokybės. Priežiūros institucija vertinimo laikotarpiu su paraiškos teikėju reguliariai bendrauja ir, esant poreikiui, organizuoja susitikimus.

tekstas

Priežiūros institucija per 25 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar pareiškėjas pateikė visą vertinimui reikalingą informaciją. Jei paraiška nėra išsami, priežiūros institucija nustato terminą, per kurį paraišką pateikęs pareiškėjas turi pateikti trūkstamą informaciją. Vertinimo laikotarpis sustabdomas nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija paprašo pateikti trūkstamą informaciją, iki tada, kai yra gaunamas prašymą teikiančio emitento atsakymas.

Kompetentinga institucija per 60 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo dienos įvertina, ar paraišką pateikęs emitentas atitinka MiCAR III antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus, ir priima visiškai pagrįstą sprendimo suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą projektą. Per 60 darbo dienų laikotarpį kompetentingos institucijos gali prašyti, kad paraišką pateikęs emitentas pateiktų bet kokią su paraiška susijusią informaciją. Vertinimo laikotarpis sustabdomas nuo tos dienos, kai kompetentingos institucijos paprašo pateikti trūkstamą informaciją, iki atsakymo iš paraišką pateikusio emitento gavimo dienos. Vertinimo termino sustabdymas gali trukti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

Po 60 darbo dienų kompetentinga institucija pateikia sprendimo projektą ir paraišką EBI, EVPRI ir ECB. Jei paraišką pateikęs emitentas yra įsteigtas valstybėje narėje, kurios oficiali valiuta nėra euras, arba kai valstybės narės oficiali valiuta, kuri nėra euras, yra susieta su žetonais, susietais su turtu, kompetentingos institucijos savo sprendimo projektą ir paraišką taip pat perduoda tos valstybės narės centriniam bankui. Kompetentingos institucijos prašymu EBI ir EVPRI per 20 darbo dienų nuo sprendimo projekto ir paraiškos gavimo dienos pateikia išvadą dėl MiCAR 18 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytos teisinės nuomonės vertinimo, ir perduoda savo atitinkamas išvadas atitinkamai kompetentingai institucijai. ECB arba, kai taikoma, pirmiau minėtas kitos valstybės narės centrinis bankas per 20 darbo dienų nuo sprendimo projekto ir prašymo gavimo dienos pateikia išvadą dėl jo atlikto ART emisijos keliamos rizikos finansiniam stabilumui, sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, pinigų politikos perdavimui ir pinigų politikos suverenumui vertinimo ir perduoda savo išvadas atitinkamai kompetentingai institucijai.

Kompetentinga institucija per 25 darbo dienas nuo pirmiau nurodytų išvadų gavimo dienos priima visiškai pagrįstą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją emitentui, pateikusiam paraišką, ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuoja paraišką pateikusį emitentą.

Trumpiausias laikas, per kurį kompetentinga institucija turi įvertinti paraišką ir priimti galutinį sprendimą, yra 130 darbo dienų, o ilgiausias – 170 darbo dienų.


Veiklos pradžia

Juridiniai asmenys ar kiti subjektai, kurie nėra kredito įstaigos ir kuriems netaikomos išimtys, negali viešai siūlyti arba prašyti įtraukti ART į prekybą tol, kol kompetentinga institucija neišduoda licencijos pagal MiCAR nuostatas. 

[[#ex]]

ART emitentai, kuriems taikomos išimtys

[[#ex]]

Reikalavimai

ART emitentai, kuriems taikomos MiCAR 16 straipsnio 2 dalyje numatytos išimtys:

  1. parengia kriptoturto baltąją knygą pagal 19 straipsnio (ir II priedo) nuostatas,
  2. pateikia kompetentingai institucijai šią kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei prašoma).

Kriptoturto baltoji knyga parengiama valstybės narės, kurioje yra buveinė, valstybine kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba. Jei ART taip pat siūlomi kitoje valstybėje narėje, kurioje nėra emitento buveinės, kriptoturto baltoji knyga taip pat parengiama priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Visa kriptoturto baltojoje knygoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija, ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai. Bet koks naujas svarbus veiksnys, reikšminga klaida ar reikšmingas netikslumas, galintis turėti įtakos  ART  žetonų vertinimui, aprašomas emitentų parengtoje atnaujintoje kriptoturto baltojoje knygoje, apie kurią pranešama kompetentingoms institucijoms ir kuri skelbiama emitentų interneto svetainėse. Baltoji knyga turi atitikti visus 19 ir 25 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Apie rinkodaros komunikaciją kompetentingoms institucijoms pranešama jų prašymu. Visa informacija rinkodaros komunikacijoje turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros komunikacija turi atitikti visus 29 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05