Lietuvos bankas

Elektroninių pinigų žetonų arba e. pinigų žetonų (angl. EMT) emitentas – emitentas, išleidžiantis tam tikros rūšies kriptoturtą, kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejus su vienos oficialios valiutos verte.

Elektroninių pinigų žetonai laikomi elektroniniais pinigais.

Asmuo, ketinantis viešai siūlyti arba prašyti įtraukti elektroninių pinigų žetonus į prekybą, prieš pradėdamas šią veiklą, privalo Lietuvos bankui pateikti tam tikrus dokumentus.

Reikalavimai elektroninių pinigų žetonų emitentams išdėstyti Reglamento (ES) 2023/1114 (MiCAR) IV antraštinėje dalyje. Reikalavimų ir išimčių suvestinė pateikiama lentelėje toliau.

Atitinkama MiCAR dalis

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Kas gali išleisti e. pinigų žetonus?

Kredito įstaigos

Elektroninių pinigų įstaigos

KITA (IŠIMTYS)

Emitentai, kuriems taikoma išimtis pagal direktyvos Nr. 2009/110/EB 9 straipsnio 1 dalies nuostatas

E. pinigų žetonai, kuriems taikoma išimtis pagal direktyvos Nr. 2009/110/EB 1 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas

Ar reikalinga licencija (arba leidimas vykdyti veiklą)?

Ne

Ne

Ne

Ne

Kada galima e. pinigų žetonų emisija?

Veiksmai (51 straipsnis)

1. Parengti baltąją knygą (III priedas).

2. Pateikti baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei prašoma) kompetentingai institucijai.

3. Paskelbti baltąją knygą.

Privalomieji reikalavimai elektroninių pinigų žetonų emitentams iki emisijos

1. Baltajai knygai (51 straipsnis ir III priedas).

2. Rinkodaros komunikacijai (53 straipsnis).

Baltajai knygai (51 straipsnis ir III priedas)

Ar trečioji šalis gali platinti  elektroninių pinigų žetonų emitento žetonus?

Taip

Taip

Taip

Taip

Kada trečioji šalis gali pradėti platinti  elektroninių pinigų žetonų emitento žetonus?

Veiksmai

1. E. pinigų žetonų emitentas parengė, pateikė ir publikavo baltąją knygą pagal 51 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2. Atitinkamas e. pinigų žetonų emitentas raštu sutinka, kad trečioji šalis gali viešai siūlyti elektroninių pinigų žetonus arba prašyti, kad jie būtų įtraukti į prekybą.

Privalomi reikalavimai trečiosioms šalims, kad jos galėtų platinti elektroninių pinigų žetonų emitento žetonus

1. Draudimas mokėti palūkanas (50 straipsnis).

2. Rinkodaros komunikacijai (53 straipsnis).

Netaikoma

  • Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją Lietuvoje, rasite čia.
  • Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kredito įstaigos licenciją Lietuvoje, rasite čia.

[[#ex]]

E. pinigų žetonų emitentams taikomi reikalavimai

Asmuo gali viešai siūlyti arba prašyti įtraukti e. pinigų žetonus į prekybą Europos Sąjungos teritorijoje tik tuo atveju, jei:

  • tas asmuo yra e. pinigų žetonų emitentas;
  • kompetentingai institucijai buvo pranešta apie kriptoturto baltąją knygą, ir ji buvo publikuota pagal MiCAR 51 straipsnio nuostatas.

E. pinigų žetonų emitentas kartu su pranešimu apie kriptoturto baltąją knygą kompetentingai institucijai pateikia MiCAR 109 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją.

Kriptoturto baltoji knyga parengiama valstybės narės, kurioje yra buveinė, valstybine kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba. Jei e. pinigų žetonai taip pat siūlomi kitoje valstybėje narėje, kurioje nėra emitento buveinės, kriptoturto baltoji knyga taip pat parengiama priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Visa kriptoturto baltojoje knygoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija, ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai. Bet koks naujas svarbus veiksnys, reikšminga klaida ar reikšmingas netikslumas, galintis turėti įtakos e. pinigų žetonų vertinimui, aprašomas emitentų parengtoje atnaujintoje kriptoturto baltojoje knygoje, apie kurią pranešama kompetentingoms institucijoms ir kuri skelbiama emitentų interneto svetainėse. Baltoji knyga turi atitikti visus 51 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Apie rinkodaros komunikaciją kompetentingoms institucijoms pranešama jų prašymu. Visa informacija rinkodaros komunikacijoje turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros komunikacija turi atitikti visus 53 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Prieš viešai siūlydamas e. pinigų žetonus Europos Sąjungoje arba prašydamas įtraukti e. pinigų žetonus į prekybą, e. pinigų žetonų emitentas savo interneto svetainėje turi paskelbti kriptoturto baltąją knygą.

E. pinigų žetonų emitentas per 6 mėnesius nuo viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybą dienos taip pat privalo pateikti Lietuvos bankui atkūrimo ir išpirkimo planus (55 straipsnis).


Pateiktų dokumentų peržiūra

Asmuo gali viešai siūlyti arba prašyti įtraukti e. pinigų žetonus į prekybą Europos Sąjungos teritorijoje tik tuo atveju, jei:

  • tas asmuo yra e. pinigų žetonų emitentas;
  • kompetentingai institucijai buvo pranešta apie kriptoturto baltąją knygą, ir ji buvo publikuota pagal MiCAR 51 straipsnio nuostatas.

E. pinigų žetonų emitentas kartu su pranešimu apie kriptoturto baltąją knygą kompetentingai institucijai pateikia MiCAR 109 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją.

Kompetentingos institucijos nereikalauja iš anksto patvirtinti kriptoturto baltųjų knygų prieš jas paskelbiant; tačiau visa kriptoturto baltojoje knygoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti, kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija, ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai. Baltoji knyga turi atitikti visus 51 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Lietuvos bankui pateiktą kriptoturto baltąją knygą ir rinkodaros komunikaciją (jei prašoma) peržiūri atitinkamų Lietuvos banko padalinių specialistai per MiCAR 51 straipsnyje nustatytą laikotarpį. Visą kriptoturto baltosios knygos ir rinkodaros komunikacijos peržiūros laikotarpį gali būti reguliariai bendraujama su e. pinigų žetonų emitentu.


MiCAR nustatyti terminai

  1. E. pinigų žetonų emitentai ne vėliau kaip prieš 40 darbo dienų iki tos dienos, kada jie ketina viešai siūlyti e. pinigų žetonus arba prašyti įtraukti e. pinigų žetonus į prekybą, turi pranešti apie šį ketinimą kompetentingai institucijai.
  2. E. pinigų žetonų emitentai apie savo kriptoturto baltąją knygą kompetentingai institucijai turi pranešti likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki jos paskelbimo dienos. Kompetentingos institucijos nereikalauja iš anksto patvirtinti kriptoturto baltųjų knygų prieš jas paskelbiant; tačiau visa kriptoturto baltojoje knygoje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti, kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista esminė informacija, ji turi būti pateikta glaustai ir suprantamai.

tekstas

Prieš viešai siūlydamas e. pinigų žetonus Europos Sąjungoje arba prašydamas įtraukti e. pinigų žetonus į prekybą, e. pinigų žetonų emitentas savo interneto svetainėje turi paskelbti kriptoturto baltąją knygą.


Teisės aktai, reglamentuojantys elektroninių pinigų žetonų emitentų veiklą ir licencijų išdavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05