Lietuvos bankas

RegTech – tai inovatyvūs išmanieji technologiniai sprendimai, kuriais siekiama didinti finansų sistemos priežiūros efektyvumą, skaitmenizuojant atitikties ir ataskaitų teikimo procesus. 

[[#ex]]

Lietuvos banko vaidmuo skatinant RegTech plėtrą 

Lietuvos banko tikslas – skatinti technologijų plėtrą finansų sistemoje, kuriant pridėtinę vertę finansinių paslaugų vartotojams ir finansų rinkos dalyviams. Sprendimus siūlome ir kuriame atsižvelgdami į realų poreikį. Pagrindines kryptis, kuriose Lietuvos bankas galėtų įdiegti RegTech sprendimus, išgryninome diskusijose su finansų rinka, informacinių technologijų, akademine bendruomene, viešojo sketoriaus atstovais. Rinkos atsiliepimai padėjo suprasti su kokiais iššūkiais susiduria finansų įstaigos, koks galėtų būti mūsų vaidmuo sprendžiant šį klausimą. 


RegTech sprendimų taikymas teikiant ataskaitas ir vykdant kitas funkcijas

Licencijavimo įrankis

Lietuvos bankas įdiegė išmaniąją e. licencijavimo priemonę, kuri potencialiems finansų rinkos dalyviams padės nuotoliniu būdu greičiau, paprasčiau ir pigiau pateikti paraišką gauti licenciją. Šiuo metu priemone galima naudotis kreipiantis praktiškai dėl visų tipų licencijų.

Paraiškų pateikimo sistemoje pasirinkus pageidaujamą licencijos tipą, automatiškai pateikiamas reikalingų dokumentų sąrašas bei paaiškinimai, kaip ir kokia informacija turi būti atskleista. Sistema leidžia išsaugoti tarpinę informaciją, vėliau ją pildyti ir paraišką licencijai pateikti parengus visus trūkstamus dokumentus ir informaciją. Juos galima pateikti nuotoliniu būdu, prisijungus prie sistemos naudojantis el. bankininkystės duomenimis ar kitais elektroninių valdžios vartų palaikomais prisijungimo būdais. Tai ypač paranku mūsų šalyje besisteigiančioms užsienio bendrovėms, kadangi visus dokumentus galima sutvarkyti fiziškai neatvykstant į Lietuvos banką. Prie sistemos prisijungę pareiškėjai bet kuriuo metu galės matyti pateiktų dokumentų vertinimo statusą. Taip taupomas ne tik pareiškėjų, bet ir reguliuotojo darbo laikas: nagrinėjamos visiškai parengtos paraiškos gauti licencijas. Be to, naudojantis šia sistema, nereikės pateikinėti popierinių dokumentų kopijų.

Šis įrankis buvo vienas iš veiksnių lėmęs, kad Lietuvos bankas žurnalo „Central Banking“ prestižiniuose apdovanojimuose pelnė Inovacijų skatintojo titulą (angl. Catalyst Award).

Ginčų nagrinėjimo įrankis

2016 m. Lietuvos bankas įdiegė išmanųjį skundų ir ginčų nagrinėjimo įrankį, skirtą didinti vidaus procesų efektyvumui (SupTech).  Šį įrankį sudaro dvi dalys – į interneto svetainę integruota skundų ir ginčų pateikimo platforma bei vidinė duomenų bazė. Jis leidžia efektyviai valdyti su vartotojų ginčais susijusią informaciją, ją analizuoti, nuasmenintus ginčų rezultatus eksportuoti į interneto svetainę.  Be to, ginčų nagrinėjimo procese buvo pradėtos naudoti RPA (angl. robotic process automation) technologijos, todėl dalis dokumentų yra parengiami automatiškai. 

Šis įrankis buvo pastebėtas ir įvertintas Pasaulio banko apžvalgoje: World Bank. 2018. From Spreadsheets to Suptech : Technology Solutions for Market Conduct Supervision. World Bank, Washington, DC


RegTech sprendimų, kaip atitinkančių reguliavimo reikalavimus, tvirtinimas  ir informacijos apie patvirtintus sprendimus skelbimas 

Siekiant efektyvesnio reguliavimo, glaudesnio priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir mažesnės administracinės naštos finansų rinkos dalyviams, Lietuvos bankas siūlo sukurti platformą - patikimų RegTech paslaugų teikėjų registrą - kuri sujungtų finansų įstaigas su RegTech subjektais ir apsvarstyti šių paslaugų teikimo priežiūrą tam, kad būtų sustiprintas pasitikėjimas technologijomis grįstais sprendimais. 

Diskusijose su finansų rinkos dalyviais išgryninę atitikties reguliavimui iššūkius panaudojant RegTech sprendimus, vertiname, kad tokio registro formavimas yra prasmingas ne atskirų jurisdikcijų, bet visos Europos Sąjungos lygmeniu.

Atsižvelgiant į tai ir atsiliepdamas į Europos Komisijos konsultacijas dėl finansinių paslaugų skaitmenizavimo plėtros Europoje, Lietuvos bankas kviečia imtis veiksmų ES lygmenyje, siekiant nustatyti registravimo ar sertifikavimo reikalavimus RegTech priemonėms, kurios gali veikti per sienas ir būti pritaikytos skirtingose jurisdikcijose. 

Pavyzdžiui, Europos institucijų įgaliojimai galėtų būti išplėsti, todėl Lietuvos bankas aktyviai dalyvauja Europos bankininkystės institucijos (EBA), Bendro priežiūros mechanizmo (SSM), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) komitetuose ir darbo grupėse, kuruojančiuose inovacijas, kad toks klausimas būtų įtrauktas ir į šių institucijų darbotvarkes.

Šiuo metu EBA yra paskelbusi RegTech pramonės apklausą, kuria kviečia visas suinteresuotąsias šalis pasidalyti nuomonėmis ir patirtimi apie RegTech sprendimų naudojimą.

Šia apklausa, kuri vyks iki 2020 m. rugsėjo 30 d., EBA siekia:

  • suprasti esamus RegTech sprendimus ir jų klasifikaciją pągal paskirtį;
  • nustatyti pagrindines kliūtis ir rizikas, susijusias su RegTech sprendimų naudojimu;
  • nustatyti galimus būdus, kaip skatintiRegTech sprendimų plėtrą visos ES lygmeniu.

Finansų institucijų apklausa

Trečiųjų šalių - informacijos ir komunikacijos paslaugų teikėjų apklausa


RegTech sprendimų inicijavimo ir taikymo Lietuvoje skatinimas

Ataskaitų teikimo automatizavimas

Lietuvos bankas kartu partneriais sukūrė ir išbandė RegTech sprendimą, kuris leistų automatizuoti finansų rinkos dalyvių atskaitomybę ir mažinti administracinę naštą. Įdiegus sprendimą, Lietuvos bankas galėtų automatiškai gauti išsamius pirminius (operacijų) duomenis, o finansų įstaigoms leistų sutaupyti laiko ir sumažinti žmogiškųjų išteklių išlaidas bei investicijas į informacines technologijas.

[[#ex]]

RegTech klausimai, aptarti per 2020 m. gegužės 20 d. Vilniuje vykusį skaitmeninėms inovacijoms finansų sektoriuje skirtą renginį „The Digital Finance Outreach – Lithuania“

[[#ex]]

Kontaktinis asmuo

Andrius Adamonis
tl.bl@hcetger 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26