Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu 30 mln. Lt iki 234 857 533 Lt, patvirtintą 2010 m. lapkričio 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Šiuo metu juridinių asmenų registre įregistruotuose Šiaulių banko įstatuose įstatinis kapitalas yra 204 857 533 litai.

Šiaulių bankas informavo Lietuvos banką, kad įstatinį kapitalą didina siekdamas sudaryti galimybę įsigyti akcijų banko akcininkams, kuriems paskutinio įstatinio kapitalo didinimo metu 2010 m. gegužės 18 d. įvykęs neeilinis banko akcininkų susirinkimas atšaukė pirmumo teisę įsigyti tuo metu išleistos emisijos akcijų. Tokiu būdu siekiama atkurti sumažėjusią akcininkų turimą įstatinio kapitalo dalį. Taip pat siekiama stiprinti banko kapitalą ir išplėsti teikiamų bankinių paslaugų apimtis. Šiaulių banko teigimu, įstatinio kapitalo padidinimas turės teigiamos įtakos banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui ir banko veiklos rezultatams.