Lietuvos bankas
2024-04-26
11

AIM invest, UAB, suteikta C kategorijos finansų maklerio licencija
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į AIM invest, UAB, prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei C kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją. Ji leis AIM invest, UAB, priimti ir perduoti pavedimus, valdyti finansinių priemonių portfelį neteikiant finansinių priemonių saugojimo paslaugos, teikti investavimo rekomendacijas, platinti finansines priemones (neįsipareigojant jų išplatinti). 

Be to, Lietuvos bankas leido AIM invest, UAB, teikti papildomas paslaugas: konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais susijusiais klausimais, teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu, atlikti investicinius tyrimus, finansinę analizę, teikti kitas bendro pobūdžio rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių, ir su finansinių priemonių platinimu susijusias paslaugas.

UAB Guru Pay – poveikio priemonės
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB Guru Pay patikrinimą. Jo metu nustatyta pažeidimų, už juos skirtos poveikio priemonės. 

Lietuvos bankas nustatė, kad UAB Guru Pay klientų dalykinių santykių ir sandorių (operacijų) stebėsena buvo įgyvendinama netinkamai – taikomos priemonės neatitiko įstaigos veiklos masto bei klientų pobūdžio, ne visais atvejais buvo užtikrinama, kad klientų inicijuotos operacijos būtų laiku stabdomos, nagrinėjamos ir įvertinamos. Be to, įstaiga nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, o šios srities vidaus kontrolės procedūros buvo nepakankamos. Reikšmingų pažeidimų ir trūkumų nustatyta ir vidaus audito bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) operacijų valdymo srityse. Už juos Lietuvos bankas skyrė UAB Guru Pay 85 tūkst. Eur baudą.

Patikrinimo metu nustatyta trūkumų įstaigos vidaus kontrolės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje – dėl funkcijų paskirstymo bei interesų konfliktų valdymo. Be to, įstaigos procedūros ne visais atvejais užtikrindavo, kad būtų tinkamai nustatoma klientų atstovų tapatybė, klientų veiklos pobūdis ir vertinama jų keliama rizika. Trūkumų turėjo ir įstaigos informacijos saugumo stebėsenos sistema. Už šiuos pažeidimus įstaigai skirtas įspėjimas.

Lietuvos bankas taip pat viešina kitus nustatytus pažeidimus ir trūkumus: įstaiga neužtikrino, kad būtų tinkamai valdoma IRT ir saugumo rizika, ji neturėjo IRT išteklių registro ir fiksavo tik dalį informacijos apie turimus išteklius. Informacijos saugumo politika neatitiko esamos padėties, su šia politika nebuvo supažindinti įstaigai paslaugas teikiantys tretieji asmenys. Trūkumų nustatyta ir veiklos tęstinumo plano bandymo srityje. Be to, įstaiga neinformavo Lietuvos banko apie svarbią veiklos funkcijų perdavimo sutartį su paslaugų teikėju.

Skirdamas poveikio priemones, Lietuvos bankas atsižvelgė į aplinkybes, įskaitant tą aplinkybę, kad dalį pažeidimų ir trūkumų įstaiga jau pašalino, be to, ji pateikė informaciją, kokių priemonių ėmėsi ir ketina imtis, siekdama tinkamai laikytis IRT ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti jų įgyvendinimą. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia

Patvirtintas Šiaulių banko prospektas
Atsižvelgęs į akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino bazinį prospektą, skirtą pagal 100 mln. Eur vertės subordinuotųjų obligacijų programą išleidžiamoms obligacijoms viešai siūlyti ir jas įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Šis prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Leido įsigyti dalį UAB „DeRISK Business Solutions“ 
Lietuvos bankas išnagrinėjo fizinio asmens prašymą ir neprieštaravo, kad jis netiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonės UAB „DeRISK Business Solutions“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10, bet nesiekiančią 20 proc.

Pritarta sandoriui dėl „Alende Marketplace (Lithuania)“ UAB
Išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Estijoje registruotos Alende Group (European Unified Region) OÜ tiesiogiai, o Alende Group OÜ – netiesiogiai įsigytų su nekilnojamuoju turtu susijusių kreditų ir vartojimo kreditų davėjos, „Alende Marketplace (Lithuania)“ UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, viršijančias 20 proc.

Patvirtintas UAB „Sostinės bokštai“ prospekto priedas 
Atsižvelgęs į UAB „Sostinės bokštai“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino šios bendrovės prospekto 1-ą priedą. Pats prospektas buvo patvirtintas 2024 m. kovo 12 d., jis skirtas emitento išleidžiamų obligacijų, kurių vertė iki 53,5 mln. Eur (ir kurios yra bendros 67 mln. Eur vertės programos dalis), viešam siūlymui ir visų pagal programą išleistų obligacijų įtraukimui į AB Nasdaq Vilnius alternatyviąją First North rinką. Prospekto 1-ame priede numatyta papildoma galimybė obligacijas siūlyti pasitelkiant AB Šiaulių banką.  

Šis prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.