Lietuvos bankas
2023-05-08
11

2022 m. prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, Lietuvos medienos pramonė1 susidūrė su gamybos problemomis. Viena iš medienos pramonės sulėtėjimo priežasčių – medienos pasiūlos trūkumas dėl prekybos rusiška ir baltarusiška mediena sankcijų įgyvendinimo. Makrolygmens duomenys negali paneigti viešoje erdvėje pasklidusios informacijos, kad prekybos mediena sankcijos yra bandomos apeiti importuojant rusiškos ir baltarusiškos kilmės medieną per nesankcionuotas šalis. Vis dėlto medienos importo struktūros duomenys rodo, kad rusiškos ir baltarusiškos medienos importo dalies mažėjimas yra ženkliai didesnis nei medienos importo dalies iš nesankcionuotų šalių padidėjimas. Šie duomenys rodo, kad galimas rusiškos ir baltarusiškos medienos patekimas per nesankcionuotas valstybes tikėtina yra ribotos apimties.

Komentuoja Kasparas Vasiliauskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas

2022 m. prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, Lietuvos medienos pramonė susidūrė su gamybos problemomis. 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo stebimas rekordinis medienos bei medienos ir kamštienos ir baldų gamybos sektorių produkcijos lygis nuo duomenų skelbimo pradžios (žr. 1 pav.). Vis dėlto 2022 m. vasario 24 d. prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, abiejų medienos pramonės sektorių produkcijos lygis pradėjo sparčiai mažėti. Lyginant 2023 m. ir 2022 m. pirmojo ketvirčio dėl sezoniškumo pakoreguotus duomenis, medienos bei medienos ir kamštienos gaminių produkcija sumažėjo beveik ketvirtadaliu, arba 23 proc. Baldų gamybos sektorius buvo atsparesnis – jo produkcija per tą patį laikotarpį susitraukė tik 12 proc. Tiesa, didesnį medienos bei medienos ir kamštienos sektoriaus produkcijos sumažėjimą lėmė 2022 m. pirmąjį ketvirtį stebėtas pašokimas. Tad, lyginant 2023 m. pradžios ir 2021 m. pabaigos duomenis, matomas kuklesnis, siekęs 8 ir 9 proc. susitraukimas atitinkamai medienos bei medienos ir kamštienos ir baldų gamybos sektoriuose.

1 pav. Medienos pramonės sektorių produkcijos raida

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

Prastėjančią medienos pramonės ekonominę padėtį rodė ir užimtųjų skaičiaus raida – nuo 2022 m. antrojo ketvirčio pradėjo sparčiai mažėti užimtųjų skaičius medienos sektoriuje (žr. 2 pav.). 2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu, užimtųjų skaičius medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamybos sektoriuje sumažėjo beveik 7 proc., o baldų gamybos sektoriuje – šiek tiek daugiau nei 9 proc. Užimtieji medienos pramonėje vidutiniškai sudarė daugiau nei penktadalį, arba 22 proc., visų užimtųjų pramonėje ir maždaug 4 proc. visų užimtųjų 2019–2021 m.

2 pav. Užimtųjų skaičiaus raida medienos pramonėje

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

Viena iš medienos pramonės susitraukimo priežasčių – medienos žaliavų trūkumas, atsiradęs dėl Europos Sąjungos (ES) įvestų prekybos sankcijų rusiškai ir baltarusiškos kilmės medienai2. Istoriškai daugiau nei pusę medienos pramonėje naudojamos medienos Lietuva pasiruošia pati – 2019–2021 m. apie 57 proc. medienos buvo lietuviškos kilmės. Kita dalis (43 %) buvo importuojama. Nors didžiausią importuojamos medienos dalį sudarė medienos importas iš ES valstybių narių (52 %)3, beveik du penktadalius (40 %) importuojamos medienos sudarė mediena iš sankcionuotų Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalių4 – Rusijos ir Baltarusijos (žr. 3 pav.). Tad 2022 m. antrąjį ketvirtį įsigaliojus prekybos sankcijoms ir iš esmės sustojus medienos importui iš sankcionuotų valstybių, Lietuvos medienos pramonė susidūrė su medienos žaliavos pasiūlos iššūkiais. 2022 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo lietuviškos kilmės medienos pasiūla, tačiau šis pasiūlos padidėjimas nebuvo pakankamas atsverti importo iš sankcionuotų NVS valstybių praradimą (žr. 4 pav.). 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį lietuviškos kilmės medienos pasiūla netgi sumažėjo. Taigi, reikšmingai sumažėjęs medienos importas ir nepakankamai išaugusi vidaus medienos pasiūla lėmė medienos tiekimo trikdžius.

3 pav. Realiojo medienos importo pasiskirstymas pagal šalių grupes

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

4 pav. Medienos pasiūlos raida Lietuvoje (pokytis per ketvirtį)

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

Kitos svarbios priežastys, lėmusios prastėjančią medienos pramonės situaciją, – kainų konkurencingumo praradimas ir užsienio paklausos mažėjimas. Reikšmingai sumažėjusi medienos pasiūla lėmė gerokai pakilusias medienos kainas. Remiantis importuotų prekių indekso (IPI) ir Baltpool5 medienos kainų indekso raida, 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo stebimas didžiausias medienos kainų lygis nuo duomenų skelbimo pradžios (žr. 5 pav.). Remiantis IPI, medienos kainos per metus padidėjo bene penktadaliu, o remiantis Baltpool medienos kainų indeksu – 35 proc. Ir nors 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį medienos kainos pradėjo stabilizuotis, rekordinės medienos žaliavų kainos mažino Lietuvos medienos produktų konkurencingumą ir atitinkamai patrauklumą užsienio rinkose.

Antra vertus, reikšmingai išaugusios energijos išteklių kainos ir infliacijos lygis lėmė Europos Centrinio Banko pinigų politikos griežtinimą. Šių veiksnių visuma – rekordinis infliacijos lygis ir pinigų politikos griežtėjimas – slopino statybos sektoriaus aktyvumą6 ir mažino namų ūkių perkamąją galią, o tai atitinkamai ribojo užsienio paklausą Lietuvos medienos pramonės produktams.

Prastėjantis kainų konkurencingumas ir mažėjanti užsienio paklausa darė įtaką medienos pramonės gamybos apimties susitraukimui – tai rodo reikšmingai sumažėjęs nominalusis medienos ir medienos dirbinių eksportas (žr. 6 pav.).

5 pav. Medienos kainų raida

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

6 pav. Nominaliojo medienos ir medienos dirbinių eksporto raida7

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

Lietuvos medienos pramonės įmonėms susiduriant su medienos tiekimo problemomis, 2022 m. trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčiais buvo stebėti bandymai medienos tiekimo problemas spręsti didinant medienos importą iš valstybių, iš kurių Lietuva anksčiau neimportavo arba labai mažai importavo medienos. 2022 m. antrąjį ketvirtį įvedus prekybos mediena sankcijas, medienos importas iš Rusijos ir Baltarusijos iš esmės sustojo, o importas iš nesankcionuotų NVS šalių, Turkijos ir Sakartvelo reikšmingai išaugo (žr. 7 pav.).

7 pav. Realiojo medienos importo iš NVS valstybių, Turkijos ir Sakartvelo raida

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

Daugiausiai padidėjo medienos importo iš Kazachstano, Kirgizijos ir Turkijos lygis (žr. 8 pav.). Importo iš kitų analizuojamų valstybių lygis padidėjo nedaug, nors dėl žemos bazės efekto daugelio šalių atveju importas padidėjo daugiau nei 100 kartų, lyginant 2022 m. ir 2021 m. antrojo pusmečio medienos importo lygį. 

8 pav. Realiojo medienos importo iš nesankcionuotų NVS valstybių, Turkijos ir Sakartvelo raida

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

Medienos importo iš nesankcionuotų NVS šalių duomenys negali paneigti viešoje erdvėje pasklidusios informacijos8, kad prekybos ribojimai rusiškai ir baltarusiškai medienai yra bandomi apeiti kuriant fiktyvius mechanizmus, leidžiančius nuslėpti medienos kilmės šalį, ir eksportuojant sankcionuotą medieną per nesankcionuotas šalis. Siekiant nustatyti, kokią sumažėjusio medienos importo iš Rusijos ir Baltarusijos dalį pakeitė padidėjusi medienos importo iš nesankcionuotų NVS šalių, Turkijos ir Sakartvelo dalis, buvo palyginti 2022 m. ir 2021 m. antrojo pusmečio medienos importo struktūros duomenys (žr. 9 pav.). Palyginimas rodo, kad medienos importo iš Rusijos ir Baltarusijos dalis visame medienos importe sumažėjo 39,4 proc. punkto – nuo 41 proc. (2021 m. antrąjį pusmetį) iki 2 proc. (2022 m. antrąjį pusmetį). Nesankcionuotų NVS, Turkijos ir Sakartvelo importo dalis per tą patį laikotarpį padidėjo nuo 0 iki 4 proc. Daugiausia padidėjo medienos importo iš Kazachstano, Kirgizijos ir Turkijos dalis. Taigi, rusiškos ir baltarusiškos medienos importo dalies mažėjimas yra gerokai didesnis nei NVS ir kitų analizuotų šalių medienos importo dalies padidėjimas. Šie duomenys rodo, kad galimas rusiškos ir baltarusiškos medienos patekimas per nesankcionuotas valstybes tikėtina yra ribotos apimties.

9 pav. Medienos importo iš NVS valstybių, Turkijos ir Sakartvelo dalies pokytis (lyginamos 2022 m. ir 2021 m. antrojo pusmečio Lietuvos medienos importo struktūros)

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

10 pav. Realiojo medienos importo pasiskirstymas pagal šalių grupes

Prekybos mediena sankcijų efektyvumas ir įtaka Lietuvos medienos pramonei

1Ekonominės veiklos rūšims susisteminti ir klasifikuoti yra naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK). Medienos pramonės raidą daugiausia atspindi dvi veiklų grupės: medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamyba ir baldų gamyba. Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamybos klasifikatorius yra C16 (visas pavadinimas „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“), o baldų gamybos – C31. 

2ES Tarybai paskelbus prekybos sankcijas baltarusiškos ir rusiškos kilmės medienai, nuo 2022 m. kovo 3 d. ir balandžio 3 d. draudžiama importuoti atitinkamai baltarusiškos ir rusiškos kilmės medieną. Prekybos mediena draudimai nėra taikomi baltarusiškos medienos atveju, jeigu prekybos sutartis buvo sudaryta iki 2022 m. kovo 3 d., o rusiškos medienos atveju – iki 2022 m. balandžio 9 d. Šiais atvejais prekybos baltarusiška mediena draudimas įsigalioja nuo 2022 m. birželio 4 d., o rusiškos medienos – nuo 2022 m. liepos 9 d. Daugiau informacijos apie taikomus medienos ribojimus žr. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/news/eu-sanctions-response-involvement-belarus-russian-military-aggression-against-ukraine ar https://www.sanctionsmap.eu/#/main?search=%7B%22value%22:%22Russia%22,%22searchType%22:%7B%22id%22:1,%22title%22:%22regimes,%20persons,%20entities%22%7D%7D.

32019–2021 m. didžiausią ES medienos importo dalį sudarė importas iš Latvijos, Lenkijos ir Estijos – atitinkamai 15, 18 ir 4 proc.

4NVS šalys – Rusija, Baltarusija (šioms šalims yra taikomi prekybos ribojimai), Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikistanas ir Uzbekistanas.

5Tarptautinė biokuro birža https://www.baltpool.eu/.

6https://www.kronus.eu/wooden-market-forecast-q4-2022/.

7Prekių eksportui ir importui kategorizuoti naudojami kombinuotosios nomenklatūros (KN) lygiai. KN yra ES kodavimo sistema, kurią sudaro suderintos sistemos kodai ir kiti ES poskyriai. Paprastai tai – aštuonių skaitmenų kodavimo sistema, tačiau kodus galima agreguoti ir į keturių (KN4), dviejų (KN2) ir vieno (KN1) skaitmens lygius. Grafike vaizduojamas medienos ir medienos dirbinių eksportas apima šias KN2 kategorijas: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 94, 95 ir 96.

8Žr. https://investigatebel.org/en/investigations/belaruski-les-abyhodzic-sankcyi-pa-falshyvyh-dakumentah,  https://www.occrp.org/en/investigations/traders-are-sneaking-banned-russian-and-belarusian-wood-into-the-eu-by-pretending-its-from-central-asia ar https://siena.lt/news/galimo-sankciju-apejimo-schemose-dideles-imones-in-instagramo-zvaigzdes.

Kontaktai žiniasklaidai

Rimantas Pilibaitis Tel. (8 5) 268 00 79 Mob. +370 657 07 300 El. p. tl.bl@aidem