Lietuvos bankas
2015-04-09
11

Nauji reikalavimai bankams dėl Ketvirtosios kapitalo reikalavimų direktyvos

Lietuvos banko valdyba nustatė naujus reikalavimus dėl bankų kapitalo rezervų ir bankų vidaus valdymo. Jie patvirtinti dviem nutarimais, skirtais ketvirtajai Kapitalo reikalavimų direktyvai (angl.Capital Requirements Directive IV, CRD IV), labai svarbiam Europos Sąjungos teisės aktui bankų veiklos reguliavimo srityje, įgyvendinti.

Turės būti sudaryti kapitalo rezervai finansų sistemai apsaugoti

Atsižvelgiant į vis didėjančią sisteminės rizikos reguliavimo svarbą, bankams, Centrinei kredito unijai ir finansų maklerio įmonėms, be minimalaus kapitalo reikalavimo, kuriam ir toliau taikomas 8 proc. normatyvas, nurodyta sudaryti papildomus kapitalo rezervus, kaip nustatyta ketvirtojoje Kapitalo reikalavimų direktyvoje.

Kapitalo rezervų paskirtis – reguliuoti ekonomikos ciklą, apsaugoti finansų sistemą nuo sutrikimo rizikos, galinčios turėti rimtų neigiamų pasekmių finansų sistemai ir ekonomikai. Europos Sąjungos įstaigos turės apskaičiuoti ir sudaryti penkis kapitalo rezervus: kapitalo apsaugos rezervą, įstaigos specialųjį anticiklinį kapitalo rezervą, pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų rezervą, kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervą ir sisteminės rizikos rezervą. Kadangi Lietuvoje pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų nėra, atitinkamas rezervas nėra aktualus.

2015 m. birželio 30 d. Lietuvos įstaigoms bus pradėtas taikyti 2,5 proc. kapitalo apsaugos rezervo reikalavimas. Sprendimus dėl kitų kapitalo rezervų taikymo Lietuvoje perspektyvos numatoma priimti per 2015 m.

Lietuvoje veikiančios smulkios investicinės įmonės atleistos nuo įstaigos specialiojo anticiklinio kapitalo rezervo skaičiavimo.

Jei įstaigos pažeis kapitalo rezervų reikalavimus, joms bus apribotas dividendų išmokėjimas ir kitų atlygio priemonių taikymas. Šiuo atveju įstaigos turės Lietuvos bankui pateikti kapitalo apsaugos planą, kuriame turės būti pateikti argumentuoti įrodymai, kad, įvertinus susiklosčiusią padėtį, kapitalas bus tinkamai apsaugotas arba jis bus pakankamai padidintas iki reikalaujamo saugaus, Lietuvos banko nuomone, lygio.

2014 m. gruodžio 31 d. bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 21,3 proc.

Bankuose bus stiprinama akcininkų kontrolė ir vidaus valdymas

Į nacionalinę teisę perkelti ketvirtosios Kapitalo reikalavimų direktyvos reikalavimai, susiję su bankų vidaus valdymo stiprinimu ir didesne akcininkų kontrole.

Bankai, kurie pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus bus pripažinti kitomis sisteminės svarbos įstaigomis, privalės įsteigti skyrimo, atlygio ir rizikos komitetus. Rizikos komitetas turės patarti banko organams dėl bendros esamos ir būsimos įstaigai priimtinos rizikos bei strategijos ir padėti prižiūrėti, kaip šią strategiją įgyvendina vyresnioji vadovybė. Skyrimo komitetas siūlys kandidatus į laisvas banko organų narių vietas ir rekomenduos banko organams arba visuotiniam akcininkų (narių) susirinkimui juos svarstyti, taip pat vertins banko organų struktūrą, dydį, sudėtį bei veiklos rezultatus ir teiks banko organams rekomendacijas dėl reikiamų pokyčių. Atlygio komitetas vertins atlygio politiką ir praktiką banke, turės užtikrinti, kad atlygio sistema atsižvelgtų į visas rizikos rūšis.

Šių komitetų nariais galės būti tik banko stebėtojų tarybos nariai. Jie turės užtikrinti, kad banko veiksmai ir sprendimai, susiję su rizikos valdymu, atlygio nustatymu ir banko vadovų skyrimu, atitiktų banko akcininkų interesus ir neprieštarautų saugiai ir patikimai banko veiklai. Bankams, kurie priklauso finansinėms grupėms, numatyta galimybė komitetams pavestas funkcijas vykdyti per patronuojančiuose bankuose įsteigtus komitetus, jeigu finansinei grupei taikoma jungtinė (konsoliduota) priežiūra ir užtikrinamas šiems komitetams nustatytų reikalavimų vykdymas patronuojamuosiuose bankuose.

Bankų, kurie bus pripažinti kitomis sisteminės svarbos įstaigomis, organų nariams nustatyti papildomi reikalavimai apriboti profesinius įsipareigojimus, t. y. nustatytas didžiausias leidžiamas pareigų (valdybose ir (ar) stebėtojų tarybose) skaičius vienam banko organo nariui. Šis skaičius nebus ribojamas, jeigu pareigos bus vykdomos toje pačioje finansinėje grupėje.

Pakeistos informacijos teikimo apie svarbius operacinės rizikos įvykius taisyklės

Šalies bankai įpareigoti nuo šių metų gegužės 1 d. Lietuvos bankui teikti standartizuotus pranešimus apie svarbius operacinės rizikos įvykius. Tai nustatyta pakeitus Informacijos apie bankų vidaus valdymą ir veiklą teikimo Lietuvos bankui taisykles. Šiuo metu bankai pagal žodinį susitarimą apie svarbius operacinės rizikos įvykius informuoja nestandartizuota forma.

Operacinės rizikos įvykis laikomas svarbiu, jei turi bent vieną iš toliau išvardytų reikšmingų poveikių: svarbus banko procesas arba svarbi informacinių technologijų sistema neveikia ilgiau nei 2 val.; patiriama svarbi reputacijos rizika; patiriama reikšmingų nuostolių (daugiau kaip 30 tūkst. Eur); paveikė arba gali paveikti reikšmingą banko klientų skaičių (5 proc. klientų ir daugiau); gali reikšmingai paveikti kitus banko procesus ar sistemas.

Papildyta UAB ,,Synergy finance“ valdymo įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba papildė UAB ,,Synergy finance“ valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją suteikdama teisę įmonei valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus.