Lietuvos bankas
2014-03-28
11

Lietuvos bankas į valstybės biudžetą perves 20,6 mln. litų

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2013 metų Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinį ir nutarė visą Lietuvos banko 2013 metų pelną – 20 643 310 litų – pervesti į valstybės biudžetą.

Lietuvos banko 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. balansas ir tada pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita, reikšmingų apskaitos principų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.

Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. balanse visas turtas sudarė 21,2 mlrd. litų (2012 m. – 22,87 mlrd. Lt), o 2013 m. pelnas – 20,6 mln. litų (2012 m. – 20,67 mln. Lt).

Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko pelno įmoka į valstybės biudžetą neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 % apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio. 2011 m. pelnas siekė 128,04 mln. litų, 2012 m. – 20,67 mln. litų. Atitinkamai 70 % trejų metų pelno vidurkis sudaro 39,51mln. litų. Faktiniam 2013 m. pelnui esant mažesniam, nuspręsta jį visą pervesti į biudžetą.

Nepriklausomo auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadoje Lietuvos Respublikos Seimui nurodyta, kad finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus pagal Lietuvos banko apskaitos principus.

Grynųjų pinigų keitimo gairės padės sklandžiai pakeisti grynuosius litus į eurus

Rengdamasi euro įvedimui mūsų šalyje, Lietuvos banko valdyba patvirtino Grynųjų pinigų keitimo gaires, kuriose nurodyti grynųjų pinigų keitimo įvedant eurą proceso dalyviai ir jų funkcijos, apsirūpinimo eurais, eurų ir litų tvarkymo bei kiti su grynųjų pinigų keitimu susiję principai. Pagrindiniai šio proceso dalyviai – Lietuvos bankas, bankai ir Lietuvos paštas. Taip pat dalyvaus pinigų pervežimo ir tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės, prekybos ir paslaugų teikimo įmonės.

Lietuvos bankui reikės įsigyti 132 mln. vnt. eurų banknotų ir 370 mln. vnt. eurų ir euro centų monetų, kad būtų patenkintas jų poreikis euro įvedimo metu ir užtikrintos reikalingos atsargos.

Mūsų valstybei euro įvedimui reikalingą eurų banknotų kiekį Lietuvos bankas ketina pasiskolinti iš kurio nors Eurosistemos nacionalinio centrinio banko. Ateityje skolą jis grąžintų, užsakęs ir atspausdinęs pasiskolintą eurų kiekį kurioje nors Europos Centrinio Banko (ECB) akredituotoje banknotų ir saugių dokumentų spaustuvėje, turinčioje teisę spausdinti eurų banknotus. Gairėse numatyta, kadLietuvos bankas, suderinęs su ECB, kuris euro zonos nacionalinis centrinis bankas tieks eurų banknotus, su šiuo banku ne vėliau kaip iki 2014 m. liepos 31 d. pasirašys eurų banknotų skolinimosi sutartį. Skolą banknotais už pasiskolintus eurų banknotus numatyta grąžinti 2016 m.

Lietuvai reikalingas eurų ir euro centų monetas kaldins Vilniuje veikianti Lietuvos monetų kalykla. Ji pagamins ir eurų monetų rinkinius visuomenei, ir dviejų tipų eurų monetų rinkinius prekybininkams. Lietuvos bankas numato ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 30 d. pasirašyti su Lietuvos monetų kalykla eurų monetų kaldinimo ir eurų monetų rinkinių gamybos sutartį. Lietuvos monetų kalykla yra pasirengusi kaldinti lietuviškas eurų ir euro centų monetas. Eurų monetų kaldinimas prasidės tik ES Tarybai priėmus sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje.

Planuojama pagaminti 900 tūkst. eurų monetų rinkinių visuomenei (11,59 euro vertės), 60 tūkst. eurų monetų rinkinių prekybininkams (I variantas 111,00 eurų vertės) ir 50 tūkst. eurų monetų rinkinių prekybininkams (II variantas 200,00 eurų vertės). Lietuvos bankas ir bankai pradės pardavinėti eurų monetų rinkinius visuomenei 2014 m. gruodžio 1 d., o Lietuvos paštas – 2014 m. gruodžio 4 d.

Lietuvos bankas parengs savo saugyklas, kad galėtų priimti saugoti eurus. Manoma, kad turimo saugyklų ploto pakaks gryniesiems pinigams saugoti.

Grynųjų pinigų keitimo gairės bus paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje.

Patvirtintas naujos monetos etalonas

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 25-mečiui, etaloną. Monetą numatyta išleisti į apyvartą 2014 m. antrąjį ketvirtį 3 000 vnt. tiražu.

Monetos grafinį projektą sukūrė Rolandas Rimkūnas, gipsinį modelį padarė Giedrius Paulauskis. Etaloną pagamino Lietuvos monetų kalykla.

Papildyta UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą papildyti UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licenciją Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 2 ir 5 punktuose nurodytomis mokėjimo paslaugomis (paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas).

Bendrovė informavo, kad gavusi papildytą licenciją planuoja plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir išduoti klientams (lėšų gavėjams) mokėjimo priemones – ,,Perlo“ korteles, kurios bus skirtos gryniesiems pinigams išmokėti ir suteiks galimybę klientui gauti paslaugų teikėjo mokamas lėšas (grynaisiais pinigais) per loterijos terminalus.