Lietuvos bankas
2014-01-23

Po inspektavimo UAB Medicinos bankas įspėtas; UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ duotas leidimas

Po inspektavimo UAB Medicinos bankas įspėtas

Aptarusi UAB Medicinos banko bendrojo inspektavimo rezultatus, Lietuvos banko valdyba įspėjo banką dėl teisės aktų pažeidimų.

Pažymėta, kad bankas ne visais atvejais tinkamai įvertino paskolų gavėjų galimybes laiku ir visiškai įvykdyti įsipareigojimus, neįvertino paskolų verčių sumažėjimo ir tuo pažeidė galiojančius teisės aktus. Be to, bankas ne visais atvejais vykdė nuolatinę klientų dalykinių santykių stebėseną,banko vidaus kontrolės procedūros neužtikrino tinkamo rizikos vertinimo, rizikos valdymo ir tinkamos piniginių operacijų stebėsenos, kaip reikalaujama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktuose.

Atkreiptas UAB Medicinos banko dėmesys į tinkamo kapitalo lygio palaikymą dėl rizikos, susijusios su nekilnojamuoju turtu. Bankas turi iki 2014 m. balandžio 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai UAB Medicinos bankui ir jo kontroliuojamoms įmonėms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto realizavimo ir su nekilnojamuoju turtu susijusios rizikos mažinimo planą.

UAB Medicinos bankas įpareigotas iki 2014 m. rugsėjo 1 d. pašalinti kitus inspektavimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

Posėdžio metu UAB Medicinos banko atstovai informavo Lietuvos banko valdybą, kad dalis inspektavimo metų nustatytų trūkumų jau pašalinta.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas ir vidaus kontrolė, kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės rizikos valdymas bei kaip užtikrinama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ duotas leidimas

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.