Lietuvos bankas
2022-06-21
11

Įspėtas Medicinos bankas
Lietuvos bankas atliko planinį UAB Medicinos banko tikslinį inspektavimą. Jo metu buvo tikrinama, kaip šis komercinis bankas atitinka valdymo ir vidaus kontrolės, kredito rizikos valdymo, informacinių ir ryšių technologijų rizikos valdymo reikalavimus. Buvo nustatyti vidaus kontrolės sistemos pažeidimai ir trūkumai, susiję su kredito, informacinių ir ryšių technologijų rizikų valdymu, audito sritimi. Dalį jų bankas ėmėsi šalinti jau inspektavimo metu. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB Medicinos bankui įspėjimą ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. įpareigojo pašalinti visus teisės aktų neatitikimus.

UAB Medicinos banko pranešimas Nasdaq vertybinių popierių biržoje 

Įpareigojimas Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Lietuvos bankas atliko planinį Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo tikslinį inspektavimą, kurio metu tikrino produktų priežiūros ir valdymo, gyvybės draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesus. Inspektavimo metu nustatyta, kad, sudarydama garantuotų palūkanų gyvybės draudimo ir pensinio draudimo su garantuotomis palūkanomis sutartis, bendrovė rekomendavo klientams šiuos produktus nesurinkusi dalies reikalaujamos informacijos produkto tinkamumui įvertinti. Taip pat nustatyta ir kitų bendrovės veiklos trūkumų. Įvertinęs tai, kad bendrovė dalį inspektavimo metu nustatytų veiklos trūkumų jau pašalino, nenustatyta atvejų, kad būtų padaryta žala apdraustiesiems ar naudos gavėjams, Lietuvos bankas įpareigojo Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikiančią per Lietuvos filialą, ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d. pašalinti nustatytą pažeidimą ir veiklos trūkumus.