Lietuvos bankas
2012-03-08

Darbuotojų mokymui ir poilsiui naudoti pastatai kurortuose ir kitose šalies vietose perduodami Valstybės turto fondui

Lietuvos banko valdyba nutarė iki šių metų birželio 30 d. perduoti valstybės įmonei Valstybės turto fondui Lietuvos bankui priklausantį turtą, kurio bendroji likutinė vertė, šių kovo 1 d. duomenimis, buvo 5,6 mln. Lt. Tai banko funkcijoms vykdyti nereikalingi Darbuotojų tobulinimosi ir sveikatingumo centro pastatai Palangoje, Druskininkuose ir Molėtų rajone, taip pat dar keli pastatai ir patalpos Palangoje ir Vilniuje.

Šis sprendimas sumažins Lietuvos banko išlaidas.

Už Valstybės turto fondui perduodamą Lietuvos banko turtą bankui bus kompensuota pagal Lietuvos banko įstatymo 23 str. pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatas.

Patalpos Vilniaus centre perduodamos Konkurencijos tarybai

Nusprendusi, jog keli pastatai Vilniaus centre nebereikalingi Lietuvos banko funkcijoms įgyvendinti, Lietuvos banko valdyba nutarė iki šių metų balandžio 10 d. perduoti Konkurencijos tarybai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti bankui priklausantį administracinį pastatą, esantį Vilniuje Jogailos g. 14, taip pat patalpas, esančias Vilniuje Jogailos g. 16–3, 16–7.

Šiose patalpose buvo įsikūręs banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas, kuris praėjusių metų pabaigoje vykdant finansų rinkos priežiūros sistemos reformą likviduotas, dalis jo darbuotojų perkeltą į naują Priežiūros tarnybą, kuri įsikūrė Žirmūnų g. 151, Vilniuje.

Banko patalpos Vilniuje, Jogailos g., perduotos Konkurencijos tarybai atsižvelgiant į jos prašymą.

Leido Grigiškių kredito unijai įskaityti subordinuotąją paskolą į II lygio kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido Grigiškių kredito unijai 250 tūkst. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2012 m. vasario 14 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Grigiškių kredito unijos II lygio kapitalą.

Padidėjusi kapitalo bazė sudarys galimybes vykdyti kapitalo pakankamumo normatyvą bei užtikrins kredito unijos veiklos stabilumą. Be to, subordinuotosios paskolos lėšos turės teigiamos įtakos ir vykdant likvidumo normatyvą.

Iš apyvartos bus išimti 1997 m. laidos 10 ir 20 litų banknotai

Lietuvos banko valdyba nutarė nuo šių metų birželio 1 d. išimti iš apyvartos 1997 m. laidos 10 ir 20 litų banknotus. Tie litų banknotai nuo šių birželio 1 d. negalios kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė ir negalės būti priimami mokėjimams ir atsiskaitymams. Nuo šių metų birželio 1 d. 1997 m. laidos 10 ir 20 litų banknotai be apribojimo bus keičiami Lietuvos banke.

Ekspertų teigimu, dizaino ir apsaugos nuo klastojimo požiūriu 1997 m. laidos 10 ir 20 litų banknotai nebeatitinka dabartinių reikalavimų. Tie banknotai vis rečiau pakliūna į gyventojų rankas. Specialistų vertinimu, tų banknotų apyvartoje neturėtų būti likę daugiau kaip 0,3-0,5 proc. pagaminto jų kiekio, ir jų išėmimas iš apyvartos nesudarytų problemų gyventojams.

Po 1997 m. laidos pagaminta ir išleista į apyvartą dar po dvi laidas (2001 m. ir 2007 m.) kiekvieno minėto nominalo banknotų, kurių naujesnis dizainas, naudojama efektyvi apsauga nuo klastojimo.

Lietuvos bankas yra išėmęs iš apyvartos 1991 m. laidos 10, 20, 50, 100 litų, 1993 m. laidos 2, 5, 10, 20, 50 litų ir 1994 m. laidos 1 lito banknotus.

Nutarė išduoti mokėjimo įstaigos licenciją Visagine įsikūrusiai bendrovei

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Visagino būstas“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 22 įmonėms.

Turimais duomenimis, UAB ,,Visagino būstas“ mokėjimo – pinigų perlaidų – paslaugą vykdo tiesiogiai, nesinaudodama tarpininkų paslaugomis. Bendrovė gyventojų sumokėtas įmokas už paslaugas priima grynaisiais pinigais (įmokos surenkamos keturiose UAB ,,Visagino būstas“ kasose, galimybės vartotojams atsiskaityti už paslaugas mokėjimo kortele ar užsienio valiuta nėra). Tas įmokas bendrovė pagal sutartis perveda keturiems paslaugų teikėjams – VĮ ,,Visagino energija“, UAB ,,Schindler liftas“, UAB ,,Techninės priežiūros“ ir AB ,,LESTO“.

Leido patvirtinti investicinio fondo „ORION PORTFOLIO FUND“ taisykles

Lietuvos banko valdyba leido UAB „Orion Asset Management“ patvirtinti šios bendrovės sudaromo atviro tipo sudėtinio specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „ORION PORTFOLIO FUND“ taisykles ir visą prospektą bei šį fondą sudarančio subfondo „ORION ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO“ sutrumpintą prospektą ir sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį su banku „Swedbank“, AB. Sudėtinis specialusis alternatyvus investicinis fondas „ORION PORTFOLIO FUND“ yra skirtas tik profesionaliesiems investuotojams.

Panaikino valdymo įmonės veiklos licencijos galiojimą

Lietuvos banko valdyba panaikino UAB „F. International Asset Management“ (Vilnius) Vertybinių popierių komisijos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 2K-50 išduotos valdymo įmonės veiklos licencijos Nr. VĮK-017 galiojimą. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į šios bendrovės pateiktą prašymą. Bendrovė kartu su prašymu grąžino valdymo įmonės, veikusios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją.

Panaikino draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą

Lietuvos banko valdyba panaikino UADBB „Afirmata“ (Vilnius) Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. N-200 išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos Nr. 00063 galiojimą. Bendrovė įpareigoti per penkias darbo dienas grąžinti Lietuvos bankui draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos originalą.

Šios draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas panaikintas bendrovės vienintelio akcininko prašymu.

Panaikino septynis teisės aktus, nebereikalingus finansų rinkos priežiūrai

Nuo šių metų pradžios sukoncentravus finansų rinkos priežiūrą Lietuvos banke ir šioje institucijoje priimant priežiūrai reikalingus teisės aktus, netekusiais galios pripažinti trys Vertybinių popierių komisijos ir trys Draudimo priežiūros komisijos, kurių funkcijas perėmė Lietuvos bankas, nutarimai, taip pat vienas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas.

Lietuvos banko valdyba netekusiais galios pripažino Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. N‑28 „Dėl vartotojų ir draudikų ginčų nagrinėjimo taisyklių ir vartotojo kreipimosi formos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. 1‑36 „Dėl vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo ar vartojimo kredito tarpininko išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka taisyklių patvirtinimo“. Šių teisės aktų reguliuotą sritį dabar apima Lietuvos banko valdybos patvirtintas Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Siekiant teisinio aiškumo netekusiais galios pripažinti Vertybinių popierių komisijos 2011 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 1K‑5 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje taisyklių patvirtinimo“ ir Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. N‑3 „Dėl bendrųjų reikalavimų Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai pateikiamiems dokumentams patvirtinimo“. Po priežiūros konsolidacijos Lietuvos banke šie teisės aktai neteko aktualumo, palikus juos galioti rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims galėtų kilti neaiškumų dėl procedūrų, numatytų minėtuose nutarimuose, laikymosi.

Dar vienas teisės aktas panaikintas siekiant išvengti neaiškumų, kokiais teisės aktais vadovaujantis turėtų būti atliekami patikrinimai Vertybinių popierių komisijos anksčiau vykdytos priežiūros srityje. Todėl pripažintas netekusiu galios Vertybinių popierių komisijos 2011 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 1K‑4 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos atliekamų patikrinimų tvarkos nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). Laikotarpiu, kol bus parengta nauja patikrinimų tvarka, bus vadovaujamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 81 straipsniu, nustatančiu teisę priežiūros institucijai organizuoti ir atlikti patikrinimus.