Lietuvos bankas
2020-12-30
11

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Medicinos banko tikrinimo ir vertinimo rezultatus, pakeitė Pensijų fondų steigimo ir likvidavimo tvarkos aprašą, išdavė  elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos licencijas.

Apsvarstyti Medicinos banko tikrinimo ir vertinimo rezultatai 

Lietuvos bankas, atlikdamas kasmetinį Medicinos banko priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą (angl. angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP ), daugiausia dėmesio, atsižvelgdamas į išskirtines aplinkybes, susidariusias dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, skyrė banko gebėjimui veiksmingai reaguoti į iššūkius, jo atsparumui ir galimybėms laiku absorbuoti galimą neigiamą poveikį.

Lietuvos banko valdyba, susipažinusi su SREP išvadomis, Medicinos bankui nustatė papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 1,8 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Dydis nesikeičia nuo ankstesnio SREP ciklo.

Nurodyta, kad papildomą kapitalo reikalavimo dydį Medicinos bankas turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo dalimi (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo dalimi (T1). 

Taip pat Medicinos bankas įpareigotas iki 2021 m. sausio 31 d. parengti ir pateikti Lietuvos bankui SREP metu nustatytų veiklos trūkumų ištaisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo planą. Jame turi būti nurodyti numatytų darbų atlikimo terminai ir už šių darbų atlikimą atsakingi asmenys. 

Be to, pažymėta, kad banko vadovybė turėtų skirti daugiau dėmesio karantino nulemtai situacijai analizuoti, ypač stebint labiausiai COVID-19 paveiktą klientų veiklą.  

Lietuvos bankas, remdamasis atliktais SREP, įvertina, ar bankų sudaryti sandoriai, įdiegtos taisyklės, strategijos, procesai ir sistemos užtikrina tinkamą bankų rizikos valdymą, ar jų turimų kapitalo ir likvidumo atsargų pakanka prisiimtai (arba veiklos) rizikai padengti.
Atsižvelgdamas į SREP rezultatus, Lietuvos bankas gali nurodyti bankams turėti tam tikrą papildomo kapitalo sumą, taikyti papildomus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Pakeitė Pensijų fondų steigimo ir likvidavimo tvarkos aprašą

Valstybės Prezidentui pasirašius ir Teisės aktų registre paskelbus Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 14 straipsnio pakeitimo įstatymą, Lietuvos banko valdyba atitinkamai pakeitė Pensijų fondų steigimo ir likvidavimo tvarkos aprašą. Pagal atnaujintus reikalavimus, pensijų kaupimo bendrovės turės įsteigti ir valdyti tiek tikslinės grupės pensijų fondų, kad kiekvienas dalyvis nuo 22 metų iki senatvės pensijos amžiaus būtų priskiriamas atitinkamai tikslinei pensijų fondų dalyvių grupei skirtam tikslinės grupės pensijų fondui. Iki šiol buvo numatyta, kad priskyrimas vyksta nuo 18 metų. Pakeitimas įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė WITTY GLOBAL, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas: grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos, kredito pervedimai, mokėjimo priemonių išleidimas ir mokėjimų apdorojimas.

Įstaiga nurodo, kad savo veikloje nesikoncentruos tik į juridinius asmenis, ji ketina pasiūlyti paslaugų ir gyventojų atskiroms grupėms pagal amžių, tokių klientų veiklos pobūdį, komunikacijai ir rinkodarai aktyviai naudos socialinius tinklus. Ji numato teikti savo paslaugas visoje Europos ekonominėje erdvėje, tačiau pirmiausia dėmesį sutelks į Lietuvą, Latviją, Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją, Belgiją, Lenkiją ir Rumuniją. Numatoma sukurti pagalbos klientams centrą Lietuvoje.

Įstaigos tiesioginis akcininkas (100 %) yra Jungtinėje Karalystėje registruota bendrovė Witty Tech Ltd, galutinis įstaigos naudos gavėjas yra Jungtinės Karalystės pilietis, gyvenantis Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Witty Tech Ltd priklauso grupė įmonių, įsteigtų keliose šalyse – jose numatoma gauti elektroninių pinigų įstaigų licencijas. 

Išduota mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė Safe Connect, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Įstaiga ketina veikti panašiai kaip Jungtinėje Karalystėje licencijuota ir tos šalies finansų rinkos priežiūros tarnybos prižiūrima įstaiga Safe Connect Ltd. – siūlys atvirosios bankininkystės paslaugas, pasitelks sąskaitos informacijos ir mokėjimo inicijavimo paslaugas. Tos britų įstaigos Jungtinėje Karalystėje jau esamiems klientams po Brexito paslaugas teiks Lietuvoje veiksianti įstaiga, kuri tikisi paslaugų vartotojų rasti ir mūsų šalyje. Įstaigos tiesioginė akcininkė (100 %) yra Yapily Ltd., Jungtinėje Karalystėje registruota bendrovė, kurios pagrindiniai akcininkai yra iš Italijos, Vokietijos, Gernsio salos.