Lietuvos bankas
2016-12-28
11

Šiaulių banko bendras rizikos lygis išliko nepakitęs; nustatyta, kaip bus įgyvendinamas su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas.

Šiaulių banko bendras rizikos lygis išliko nepakitęs

Lietuvos banko valdyba aptarė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus. Toks tikrinimas reguliariai atliekamas kiekviename banke. Šiaulių banke atliktas tikrinimas apėmė visų jo veiklos sričių, kuriose bankas susiduria su reikšminga rizika, įvertinimą, valdymo (taip pat ir rizikos valdymo sistemos kokybės) įvertinimą ir banko kapitalo įvertinimą atsižvelgiant į esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus. Lietuvos bankas padarė išvadą, kad Šiaulių banko bendras rizikos lygis išliko nepakitęs ir laikytinas vidutiniškai žemu.

Atsižvelgusi į Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus, Lietuvos banko valdyba nustatė Šiaulių bankui papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 1,9 proc. visos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Tą dydį Šiaulių bankas turi dengti bendruoju 1 lygio nuosavu kapitalu.

Lietuvos banko valdybos nurodymu, atsižvelgdamas į nustatytą papildomo kapitalo reikalavimo dydį, Šiaulių bankas turi tenkinti šiuos minimalius nuosavų lėšų reikalavimus: 9,4 proc. bendrojo 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą; 12,9 proc. bendro kapitalo pakankamumo koeficientą.

Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 31 d.

Nustatyta, kaip bus įgyvendinamas su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas

Lietuvos banko valdyba priėmė devynis nutarimus, skirtus šių metų lapkričio mėn. Seimo priimtam Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymui (toliau – įstatymas) įgyvendinti.

Vienu nutarimu patvirtintose Standartinės informacijos apie kreditą formos pildymo taisyklėse nustatomas bendras standartinės informacijos pateikimo formos pavyzdys, naudojamas visoje Europos Sąjungoje, ir jos pildymo tvarka. Kredito davėjai turės pateikti informaciją apie kredito sąlygas standartine forma, kad vartotojas galėtų lengvai ir paprastai palyginti kelių kredito davėjų pasiūlymus ir išsirinkti sau naudingiausią kreditavimo pasiūlymą.

Kitu nutarimu patvirtintose Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui skaičiavimo taisyklėse nustatyta formulė, kaip turi būti apskaičiuojama kompensacija kredito davėjui, kai kreditas ar jo dalis grąžinama nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui. Galimybė kredito davėjui reikalauti kompensacijos įtvirtinta įstatyme.

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito reklamos taisyklėse detalizuoti įstatyme nustatyti kredito reklamos reikalavimai, taip pat nurodyti kredito reklamos tipinio pavyzdžio kriterijai.

Kartu detalizuoti reikalavimai, kaip turi būti skiriami kredito davėjo, kredito tarpininko, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovai, nustatyta kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių įrašymo į viešąjį kredito davėjų sąrašą ir viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal įstatymą, sąrašą ir išbraukimo iš šių sąrašų tvarka, šių sąrašų tvarkymo reikalavimai ir kt.

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo projektą parengė Lietuvos bankas su Finansų ministerija. Šio įstatymo nuostatos įsigalios 2017 m. liepos 1 d.