Lietuvos bankas
2011-05-19

Papildyti Lietuvos banko valdybos ir banko tarnautojų etikos kodeksai

Šiandien Lietuvos banko valdyba papildė Lietuvos banko valdybos ir banko tarnautojų etikos kodeksus formuluotėmis, kuriomis aiškiau apibrėžta, kada Valdybos narys ar banko tarnautojas privalo nusišalinti svarstant ir rengiant sprendimų projektus dėl įmonės, kurioje jam artimas asmuo turi privačių interesų. Tai būtina padaryti, jei Valdybos nariui ar banko tarnautojui artimas asmuo yra tos įmonės vadovas.

Iki šiol galiojusiuose Lietuvos banko valdybos ir banko tarnautojų etikos kodeksuose buvo nustatyti principai ir normos, kurių Valdybos nariai ir banko tarnautojai turi laikytis, kad išvengtų situacijų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus. Tačiau kodeksuose nebuvo nustatyta, kas laikytinas įmonės, kurioje tarnautojui artimas asmuo turi privačių interesų, vadovu. Papildytuose etikos kodeksuose vadovo apibūdinimai atitinka Lietuvos Respublikos bankų, Centrinės kredito unijos ir Kredito unijų įstatymus.

Jei įmonė yra bankas, vadovais laikomi banko vadovai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje (banko stebėtojų tarybos nariai, banko valdybos nariai, administracijos vadovai, vidaus audito tarnybos vadovas, banko filialų, atstovybių vadovai, taip pat kiti banko darbuotojai bei kiti asmenys, kuriems pagal banko įstatus, valdybos nutarimus, administracijos darbo reglamentą ar administracijos vadovų sprendimu yra suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų teikimo ir banko vardu sudaryti priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius, turinčius rizikos požymių).

Jeigu įmonė yra Lietuvos centrinė kredito unija, vadovais laikomi Centrinės kredito unijos vadovai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, administracijos vadovai, vidaus audito tarnybos vadovas, Centrinės kredito unijos filialų, atstovybių vadovai, taip pat kiti Centrinės kredito unijos darbuotojai ir kiti asmenys, kuriems pagal Centrinės kredito unijos įstatus, valdybos nutarimus, administracijos darbo reglamentą ar administracijos vadovų sprendimu yra suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų teikimo ir Centrinės kredito unijos vardu sudaryti priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius, turinčius rizikos požymių).

Jeigu įmonė yra kredito unija, vadovais laikomi kredito unijos vadovai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, administracijos vadovas, vidaus audito tarnybos vadovas, paskolų komiteto pirmininkas, revizijos komisijos pirmininkas (revizorius); jei kita įmonė, kurios priežiūrą vykdo Lietuvos bankas – įmonės vadovas, kaip tai nustatyta atitinkamos rūšies įmonės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Dar 4 mokėjimo įstaigų licencijos

Lietuvos banko valdybos sprendimu mokėjimo įstaigų licencijos suteiktos dar keturioms įmonėms – UAB „Jonavos paslaugos“, AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Tauragės butų ūkis“ ir UAB „Viena sąskaita“. Į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą taip pat įtraukta UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkė UAB „Norfos mažmena“. Iš viso licencijos teikti mokėjimo paslaugas yra suteiktos 11 įmonių.

Pakeistos Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos

Lietuvos banko valdyba pakeitė Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas, atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymo pataisas. Nuostatose aptarta kapitalo pakankamumo skaičiavimo tvarka, įvertinta kredito, rinkos ir operacinė rizika. Reikalavimai taikomi visiems Lietuvos banko licenciją turintiems komerciniams bankams ir Centrinei kredito unija.

Siekiant vieningo sąvokų Finansų įstaigų ir Lietuvos banko dokumente naudojimo, pakeistuose nuostatuose tarpusavyje susijusių klientų grupė apibūdinta kaip Finansų įstaigų įstatyme.

Nuostatuose su įstatymu suvienodintas kapitalo sudedamosios dalies, kuri akcininkų sprendimu gali būti sudaroma iš praėjusių finansinių metų pelno ir skirta nuosavų akcijų įsigijimui, pavadinimas („specialusis nepaskirstytasis rezervas“).  

Kadangi Bankų įstatyme buvo panaikintas didelių paskolų, viršijančių 10 proc. banko kapitalo, normatyvas, jis išbrauktas ir iš Lietuvos banko dokumento. Normatyvas nebebus taikomas tiek bankinei, tiek prekybos knygai.

Sprendimas dėl kolekcinių monetų tiražų

Lietuvos banko valdyba patvirtino patikslintą kolekcinių (proginių) monetų išleidimo 2010–2011 metais planą, numatydama šiemet išleisti po 5 000 vienetų auksinių monetų, skirtų krepšiniui, sidabrinių monetų, skirtų Vilniaus Aukštutinei piliai (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) ir XXX Olimpiados žaidynėms Londone.