Lietuvos bankas
2011-05-05

Patvirtintos naujos Lietuvos vidutinio laikotarpio makroekonominės prognozės

Lietuvos banko valdyba patirtino Ekonomikos departamento parengtas naujas Lietuvos banko vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes. Prognozės paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje (69.6 KB download icon).

Patvirtinti monetų, skirtų krepšiniui, etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) auksinės monetos ir 1 lito kolekcinės (proginės) apyvartinės vario ir nikelio lydinio monetos etalonus. Abi monetos skirtos krepšiniui. Jų etalonus nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla.

Monetas numatyta išleisti į apyvartą 2011 m. antrąjį ketvirtį. Šių monetų grafinius projektus sukūrė Liudas Parulskis, gipsinius modelius – Giedrius Paulauskis.

Vilniaus kredito unijai nustatyti kai kurių finansinių operacijų apribojimai

Lietuvos banko valdybos posėdyje aptarti Vilniaus kredito unijos inspektavimo rezultatai. Tikslinio inspektavimo metu Lietuvos bankas tikrino, kaip vykdomi nustatyti kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvai, ar laikomasi unijos narystės kriterijų, atlikta unijos paskolų portfelio analizė.

Nustatyta unijos veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų. Juos įvertinusi, Lietuvos banko valdyba Vilniaus kredito unijai nustatė apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms.

Vilniaus kredito unija įpareigota iki 2011 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.

Baudos kredito unijoms už normatyvų nevykdymą

2011 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kelios kredito unijos nevykdė nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų. Alytaus kredito unija nesilaikė likvidumo normatyvo, „Germanto lobis“ (Telšiai) ir kredito unija „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė) – didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo.

Už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus, dviem kredito unijoms skirtos baudos: Alytaus – 0,1 proc., „Germanto lobis“ – 0,05 proc. tų unijų bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio. Kredito unija „Tikroji viltis“ įspėta.

Leido įtraukti subordinuotą paskolą į unijos kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido kredito unijai „Tikroji viltis“ 1 100 000 litų subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2011 m. balandžio 20 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į unijos II lygio kapitalą.

Pasak unijos, kapitalo bazė stiprinama siekiant vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą ir įgyvendinti pateiktuose strateginiuose skaičiavimuose numatytą tolimesnį jos veiklos bei turto apimčių augimą.

Bus išduota licencija kredito unijai „Centrinė taupomoji kasa“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti kredito unijai ,,Centrinė taupomoji kasa“ (Vilnius) licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas (indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytos mokėjimo paslaugos).

Leido įregistruoti kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Vilniaus regiono kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 25 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Pakeitimas padarytas siekiant suderinti kredito unijos įstatų nuostatas su pakeistu Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu.

Bjornaras Lundas galės vadovautiAB DnB NORDbankui

Lietuvos bankas gavo AB DnB NORD banko prašymą išduoti leidimą Bjornarui Lundui (Bjørnar Lund) tapti banko valdybos pirmininku ir administracijos vadovu (prezidentu). Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštaravo.

Kaip informavo AB DnB NORD bankas, Bjornaras Lundas turi didelę vadovavimo patirtį (buvo DnB Singapūro padalinio Šiaurės šalių departamento vadovas, DnB  Bank ASA regioninio padalinio vadovas, DnB NOR Bank ASA regioninio padalinio vadovas, atsakingas už verslo bankininkystę). Nuo 2009 m. jis yra DnB NOR Bank ASA regioninio padalinio vadovas, atsakingas už mažmeninę bankininkystę Norvegijoje.

Išduos mokėjimo įstaigos licenciją

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti uždarajai akcinei bendrovei ,,Mažeikių butų ūkis“ mokėjimo įstaigos licenciją, leidžiančią teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Pagal Lietuvos bankui pateiktą informaciją, ,,Mažeikių butų ūkis“ vykdo komunalinių ir kitų įmokų surinkimo veiklą, surenkant ir pervedant paslaugų teikėjams mokesčius ir įmokas už šildymą, vandenį ir pan. Be to, bendrovė teikia glaudžiai su mokėjimo (pinigų perlaidų) paslauga susijusią papildomą duomenų kaupimo ir tvarkymo paslaugą, vykdo kitą veiklą, kuri nėra mokėjimo paslaugų teikimo veikla – tai daugiabučių namų ir kitų pastatų techninė priežiūra, įvairios paskirties pastatų ūkio valdymas, šilumos ūkio renovacija ir priežiūra, elektros sistemų įrengimas ir priežiūra, pastatų remontas, statybos darbai ir kt.